H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1848

H.C. Andersen opholder sig på Glorup i perioden 12. maj 1848 - 19. juni 1848.
 

Dagbogen den 13. maj 1848

 

"Løverdag 13....Middag i Dag Kloken 3, General Hedemann her; det er en smuk Mand, med et klogt og mildt Ansigt ; han har for Øieblikket Odense til Hovedqvarteer, hvor han ligger paa Slottet; han bad mig besøge sig, naar jeg kom til Odense. ( Det har jeg glemt, at da jeg i forgaars kom her til Glorup, traf jeg med Docter Winther og Svoger, vor Doct: Keiser fra Odense, som vilde besøge Excellensen, han bad mig venligt at boe hos sig, naar jeg kom til Odense. ) ...."

 

 

 

Dagbogen den 30. maj 1848

 

Tirsdag 30. Kjørt efter Bordet til Lykkesholm; Egnen minder om Richmond. Læste i Hempels Følgeblad til Avisen mit Brev til Engeland refereret efter Börsenhalle; det ærgrede mig meget, det er enten Ondskab eller Dumhed. Hjemme skrev Brev til Keiser derom i Odense.

Billede: Lars Bjørnsten, Lykkesholm på Fyn 2. marts 2003.

 

 

Dagbogen den 31. maj 1848

 

"Onsdag 3 I sendt Brevet med Excellensen til Odense, selv tog jeg ikke med; skrevet mit engelske Brev af og med eet til Grimur Thomsen om at lade det komme i »Fædrelandet«, sendtes det til Eduard Collin over Odense. Afficeret og ærgerlig. Gik op til Doctor Winthers, drak Kaffe der. -Slet Humeur. -Efterretning om et Slag Søndag og Mandag, vore Tropper have igjen besat Apenrade..."
 

Dagbogen den 19. juni 1848

 

Mandag 19. En kjedelig Uvished med mig selv, Excellensen lod mig faae Vogn hvor hen jeg vilde; jeg besluttede at Winther skulde afgjøre det, Frøken Charlotte Raben, sagde det var Frygt for Fjenden, Grevinden, raadede halv til; jeg kjørte, uvis endnu om hvad jeg vilde, Winther ikke hjemme; saae den nyfødte lille Pige, Fru Winther skulde nu afgjøre, hun sagde til Nyborg og jeg lod Kudsken kjøre, men da vi var paa Veien leed jeg formelig, jeg besluttede at var en Mand den første jeg mødte vilde jeg vende om, det var en Pige -jeg kjørte, leed og havde jeg ikke skammet mig for Kudsken havde jeg vendt om til Svendborg; i Nyborg traf jeg Doct: Kaiser J der sagde mig, at Waldemar var vel, indbød mig at gaae til Odense med sig, det vilde jeg ikke da mit Tøi alt var ombord...."

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk