H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1866

H.C. Andersen opholder sig  i København.

 

 

Dagbogen 19. januar 1866

 

"Fredag 19 Meget træt og søvnig, blev vækket af Portneren som mældte en Hr Rasmussen fra Odense, jeg kunde da ike tage imod ham og bad ham skrive..."

 


 

 

H.C. Andersen rejser 1. februar 1866 fra Korsør til Nyborg og videre over Odense til Kolding.

 

 

Dagbogen 1. Februar 1866

 

"Torsdag den Iste. Veiret har været ret godt inat; nu kunde jeg have været i Lübeck. Gik med Njort over Beltet; Søen var temmelig rolig; Krüger ombord, jeg saae ham første Gang i forgaars, da han selv præsenterede sig for mig. Fru Clasens Broder Officeren var ombord og da vi kom til Nyborg og der ikke i Vognen var Plads til mig bar han en Deel af mine Smaasager til Banegaarden. Betjenten gav mig en Vogn alene og sagde at han skulde sørge for at jeg blev der alene. Ved Odense gaaer Banen lige forbi Slottet; her traf jeg en Broder til Billedhuggeren. ; jeg var kjendt af flere lagde jeg mærke til. Toget gik imod Strib og jeg kom nu med Omnibus til Middelfarth hvor Dampskibet »Lille Belt« i halvanden Time førte til Kolding..."

 


 

 

H.C. Andersen opholder sig i Paris i perioden 29. marts - 13. april 1866

 

Dagbogen 6. April 1866

 

"...mødte i Rue Rivoli, Larsen ( Søn af Gjæstgiveren i Odense) han fortalte..."

 


 

 

H.C. Andersen rejser fra Hamborg den 5. september 1866 og overnatter i Odense den 6. september 1866 på sin vej hjem til København.

 

 

Dagbogen 6. September 1866

 

"...Kom til Odense og tog ind paa Postgaarden, der syntes at fremhæves som bedst. Verten blev glad ved at see mig og trættede mig næsten ved Konversation, endelig blev han kaldet bort : undskyld! sagde han. Gik til Biskop Engelstoft der med Frue og Børn glade tog mod mig. Bispen gik med mig ud af Munkemølle forbi det lille Sted hvor mine Forældre tidligere have boet. Møllen var nu ny; Munkemose en smuk Eng; vi gik over Nonnebakken til den nye Deel af Byen hvor Stiftamtmand Unsgaard boer; ham og hans Frue besøgte vi; jeg gik nu hjem hvor jeg fik Vesit af en Boghandler Hansen der boede i Viinhandler Christensens Gaard og i samme en Kjøbmand Larsen Søn af min gamle Vertinde i Nyhavn; jeg lovede at besøge dem.

 

Billedkilde: Odense Bys Museer " Hotel Postgården Overgade 56 Odense " 1913

 

 

Dagbogen 7. September 1866

 

Fredag 7. Skylregn; gik imidlertid hen til Boghandleren og Kjøbmanden ; derfra til Groserer Petersen. Digteren Gerson gjorte mig Vesit. Gik til Pastor Helveg som jeg mødte udenfor sit Huus i fuld Ornat. Besøgt St Knuds Kirke, gik saa ud i Munkemose op mod Slusen. Klokken var kun halv elleve da jeg kom og Indbydelsen var halv tolv; jeg var blevet vaad om Fødderne og gik hjem at skifte, da jeg kom der samledes jeg med Huuslæreren fra Frisenborg der nu er Adjunkt ved Odense Skole, med Groserer Petersen, med Bispens Svigersøn Langkilde, Poeten Gerson, Etatsraad Schlegel der kom i fuld Galla med alle sine Ordener. Geheimeraad Unsgaard, sendte mig Hilsener, han kom ikke, han havde ondt i Maven. Bispen udbragte smukt min Skaal, denne fortsattes nu [af] Groserer Petersen der talte om at jeg var udgaaet fra Borg[er]klassen, var Danmarks berømteste Mand og en Stolthed for Odense, bad mig dog ikke oftere flyve gjennern Byen, da saa Mange her ønskede at samles med mig. Da jeg kom hjem var en Skomager ( Gredsted ) der fortalte at han stod for Haandværker Stiftelsen, bad mig engang i Odense læse til Indtægt for den, som jeg lovede. Han fulgte mig ud til Banegaarden hvor jeg traf Adjunkt Nielsen, Lieutenant ....... , Frøken Larsen, Hr og Fru Jürgensen jeg kom i Vogn med den unge Thiele; det var graat og regnfuldt over Beltet;..."

 


 

H.C. Andersen opholder sig på Rolighed i København.

 

Dagbogen 14. September 1866

 

 

 

 

 

"...Fik Brev igaar fra Odense hvor man vilde lade indmure en Steen i mit Fødehuus til Erindring om mig...."

 

Den indmurede sten i H.C. Andersens

 barndomshjem i Munkemøllestræde i Odense

Foto: Lars Bjørnsten Odense
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk