H.C.Andersen Information

HOME-START

Oversigt over årstal

 

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1868

H.C. Andersen er i København i perioden 1. januar 1868 - 21. april 1868, hvor han rejser til Odense.

 

Dagbogen den 5. januar 1868

 

"Igaar Besøg af Digteren Lund, der bragte mig sine Digte og udtalte sin Glæde
over Festen i Odense.......  I Dag stod i illustrerede Tidende Billedet af »H. C. Andersens Barndomshjem«. Texten tiltaler Folk, Delbamco har skrevet Indledningen, jeg selv det øvrige historiske. -Sendt et Exemplar til Skræddermester Schmidt i Odense der nu boer i Huset........Lykønsknings Brev til min Odense-Fest fra Grevinde Holck født Ryge."

 


 

Dagbogen den 8. januar 1868

 

"Brev fra Clara Heinke i Berlin, sendt til hende illustrerede Tidende. Foræret hos Ørsteds til Middag et Nummer af samme Tidende til Pigen, som er fra Odense; hun blev glad derfor. ........ Traf til Middag hos Koch den unge Præst Møller fra Odense. ........."

 Dagbogen den 21. januar 1868

 

"....talt paa Gaden med Mad: Søeborg født Iversen der ved Festen i Odense troede paa Mirakler i vor Tid...."

 Dagbogen den 3. februar 1868

 

".....Brev fra Mourier i Odense..."

 


 

Dagbogen den 6. februar 1868

 

"....Fik fra Bille sendt en engelsk Avis fra New York hvori staaer hele min Fest i Odense......"

 Dagbogen den 15. februar 1868

 

"....Brev fra Biskop Engelstofft i Odense....."
 


 

Dagbogen den 27. februar 1868

 

"......Middag hos Melchiors med flere af Lands- og Folke-Things Medlemmerne, saaledes Marineminister Svendsen, Hall, Lehmann, efter flere halvpolitiske Skaaler vare udbragte, kom Melchior med en Skaal for mig som jeg sagde at jeg var overrasket ved i en Kreds der hørte til Stadens virksomste Borgere, og at jeg kun ved selv nyelig at være blevet Borger fandt mig stillet hos, jeg bad om jeg maatte overføre Skaalen paa (min) Medborger fra Odense som her var tilstede Groserer Petersen......."

 Dagbogen den 16. marts 1868

 

"....Sendt brev til Biskop Engelstoft i Odense......"

 


 

Dagbogen den 23. marts 1868

 

"..... Brev fra Biskop Engelstoft i Odense; jeg ventes der Onsdag den 15. April.....

".....Student Eisendorph, som har opfundet Indbydelsen for Hultmann i Studenterforeningen var meget elskværdig, ønskede at jeg af mig selv var kommet hen paa Regentsen, jeg vilde være blevet varmt modtaget. Da jeg fortalte ham om min Fest, i Odense, saae jeg Taarer i hans Øine......"

 


 

Dagbogen den 16. april 1868

 

"Torsdag 16 I Dag staaer i »Telegraphen« fra Odense Avis at jeg læser der i næste Uge. Skylregn, et høist ubehageligt..."

 Dagbogen den 16. april 1868


Fredag 17 Brev fra Skomagermester Gredsted i Odense....."
 


 

Dagbogen den 19. april 1868

 

".....Søndag 19. Brev fra Biskoppen i Odense at han ikke var vel, hans Læge paalagde ham Ro, han overdrog mig til Vert under mit Ophold Professor Henrichsen. Fik ligeledes Brev fra Hendrichsen om jeg vilde boe hos ham og være hans Gjæst under mit Ophold i Odense. Skrevet til Hendrichsen og til Biskop Engelstoft......"

 


 

H.C. Andersen rejse fra  København den 21. april 1868 og opholder sig i Odense til den 26. april 1868, som gæst hos rektor R. J. F. Henrichsen. Den 26. april rejser han videre til Hamburg.

 

Dagbogen den 21. april 1868

 

Tirsdag den 21 April. Oppe før Klokken fem; sov forud febrilt; Vognen kom før sex, saa at jeg var en god halv Time paa Banegaarden, Solen skinnede, Hr og Fru Melchior med
Datteren Louise kom ud at sige mig lev vel. Da jeg naaede Korsøer blæste det Noget, jeg blev i Kahytten, og kom 12½ til Odense, hvor Professor Henriksen og Skomager Gredsted tog mod mig, ligesaa de unge Damer fra Bispegaarden. Kjørte til Rectorboligen og fik to Værelser. Efter Frokosten kom Gredsted og fortalte mig om min Bedstefader som han troede havde eiet Gaarden Brandholdt ved Bogense. Hørte hos Friseuren at Malfille er her og giver franske Oplæsninger i Skolens Locale. Til Middag var her Lærer Kragh, Poletimesteren Koch og Frue & efter Bordet læste jeg et Par Eventyr, til Aften kom Bispinden, jeg læste Eventyr og gik iseng lidt efter 10.

 

Dagbogen den 22. april 1868


Onsdag den 22 April. Lidt forkjølet. Solskinsveir men stærk Blæst. Seet Localet i Larsens Hotel hvor jeg skal læse. Besøgt Biskoppen og lovet at boe der næste Gang. Besøgt Borgemester Mourier og Schlegel; Solen brændte, jeg kom meget varm hjem, sov lidt paa Sophaen og fik Besøg af Groserer Israel Melchior, som just er her og kommer hjem Løverdag-Søndag. Middag hos Etatsraad Koch, med Henrichsens, Møller, Nielsen &, jeg læste nogle Eventyr og gik hjem Klokken 10 ledsaget af Henrichsen da han frygtede for at Folkene vare gaaede i seng, det var Regnveir.

 

Dagbogen den 23. april 1868


Torsdag 23. Besøgt Hr Edvard Wolff, Søn af Præsten ved den isralitiske Menighed i Kjøbenhavn, han har igaar været her og lagt Kort, jeg traf ham i Paris ifjor; han fortalte at min forbyttede Hat blev opbevaret i Bibliotheket hos Skandinaverne i Paris og at der var skrevet Vers til den, men Hatten er ikke min. Spiist tidlig til Middag. Klokken lidt over halv fem kom en Karreet efter mig, ( sendt fra Viinhandler Jensen, jeg havde Damerne her fra Huset med) kjørte til Larsens Hotel, der var opfyldt med Damer og Herrer...... To Bønder vare gaaede halv tredie Miil for at høre mig, de havde læst Improvisatoren, de skulde nu gaae de halvtredie Miil tilbage igjen. Jeg sendte dem hver mit Vesitkort, da jeg ikke saae dem. Jeg læste Noget, Sneemanden, Sommerfuglen, Den lykkelige Familie, Det er ganske vist. Jeg hørte flere Bravo-Raab, Folk syntes særdeles tilfredse; mellem de forreste saae jeg de to gamle Jomfruer Wagner .En deilig Bouquet fik jeg af Fru Mourier. Træt kom  jeg hjem, klædte mig om i et koldt Værelse, frøs; Brev fra Melchior, me[d] den engelske Oversættelse. Selskab om Aftenen, jeg læste et Par Eventyr.

 

Dagbogen den 24. april 1868


Fredag 24. Solskin, men koldt. Sendt Brev til Forlæggeren i New York, Brev til Fru Melchior, og Brev til Fru Collin. Fik fra Directeur Orlamundt sendt en Loge til iaften, med
6 Pladse, som jeg forærede de fem af her til Huset. Seet i et Skab Photographi af mit Fødehuus. -Besøgt Hr Overlærer Zick. Klokken 5 begyndte Oplæsningen, jeg var friere end nogensinde før og læste godt. Jeg læste »Barnet i Graven, den grimme Ælling, Hjertesorg, Hvad Fatter gjør, Børnesnak, Sneglen og Rosenhækken«. Folk klappede flere Gange. Flere kom hen at takke mig, Rosenbergs Enke var meget bevæget, Seemanns Datter bragte Hilsener fra Faderen, jeg fik en frisk Skovkrands af Fru Mourrier. Paa min Plads i Theatret laae en smuk duftende Bouquet til mig, vistnok fra Fru Orlamundt. Den nye Barselstue blev ganske godt givet og ved Teppets Fald udbragte Borgemester Mourier et Leve for mig, Publicum stemte i med og Orchestret gav Fanfare. Jeg blev af Hr: Orlamundt ført op paa Theatret, af mange Gange og Kringelkroge, over en Gaard, gjennem et Kjøkken. Jeg saae de fire første Acter af en flot Herre og kom seent hjem og iseng. Min Oplæsning smukt anmældt i Avisen.

 

Dagbogen den 25. april 1868


Løverdag 25. Brev fra Redacteur Pagh i Bogense og fra Robert Watt i Kjøbenhavn. Gik med Gredsted ud til Frederik den Syvendes Stiftelse, Kongeflaget var heiset; jeg saae hver Bolig, sædvanlig to Værelser for hver; der var hyggeligt og særdeles reenligt, man kunde godt finde sig i at boe her; de takkede mig Alle saa inderligt, jeg saae til en Kone der havde ligget gigtsvag i 15 Aar .En gammel Mand Larsen op ide fiirs fortalte at hans Kone havde holdt mig over Daaben. Der var Brændehuus for hver, fælles Vaskehuus, og en stor Have hvori hver havde sin Lod, og kunde have Kaal, Kartofler & for hele Aaret. Paa en Tavle stod Navnene paa Velgjørerne, en Bonde i Hunderup 500, hans Kone 1000, Moltke-Hvitfeldt 250. De forskjellige Værelser havde Navn efter Velgjørerne, Gredsted sagde og nu skulde ogsaa mit Navn staae der; jeg lovede at læse et tilkommende Aar, for at skaffe lidt mere. Gik saa til Provst Damgaard, Unsgaard, Koch, Jensen og i Bispegaarden hvor jeg spiiste Frokost hos de venlige Mennesker. Sendt Brev til Fru Serre i Dresden. Besøgt Orlamundt, Jomfruerne Wagner (28 Kongensgade.) Mourier. Middag hos Overlærer Sick, han udbragte min Skaal, der var til middag Wulff fra Paris; Klokken blev henved 10 da jeg listede mig [bort]. Bedet mig af Cancellieraad Dreier om at være imorgen Aften hos ham. Uvis om jeg bliver eller reiser; gik til sengs Klokken lidt over elleve.

 

Dagbogen den 26. april 1868


"Søndag 26 Tidlig oppe; bestemt at reise idag; pakket ind. Besøg af Gredsted, der bragte mig en Takkeskrivelse fra Comiteen for Frederik VII Stiftelse. Veiret noget graat. Brev til Moritz Melchior. Paa Jernbanen kom Zick med Frue, hun bragte en Rose, der kom Borgemesteren, Politimesteren og Frue, Datteren bragte mig en Bouquet. Der kom Fru Petersen med Datter, Pigebørnene fra Bispegaarden. Jeg fandt i Vognen Otto Hedemann. Da jeg i Fredericia gik fra Dampskibet og gav mit Tøi til en lille Dreng spurgte denne var det Hans Christian Andersen De talte med? Han bad mig om at vise ham denne det er mig sagde jeg og han blev blodrød; jeg spurgte om han havde læst Noget af mig. Han sagde ja; han var Søn af en Fisker...."

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk