H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Lille Claus og store Claus

 

Illustrationer af H.C. Andersens eventyr "Lille Claus og store Claus " udført af tegneren Vilhelm Pedersen .

 

Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Læs hele eventyret her!

 

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens "Eventyr og historier". Jubilæumsudgave for danske børn 1905.

 

 

"Der vare i en By to Mænd, som begge havde selv samme Navn, begge to hed de Claus, men den ene eiede fire Heste og den anden kun en eneste Hest; for nu at kunne skille dem fra hinanden, kaldte man ham, som havde fire Heste, den store Claus, og ham, som kun havde den ene Hest, lille Claus. Nu skulle vi høre, hvorledes de to havde det, for det er en virkelig Historie...."

...."Nu skal jeg spørge min Troldmand," sagde lille Claus, traadte paa Posen og holdt sit Øre til.
"Hvad siger han ?"
"Han siger, at I kan gaae hen og lukke Kisten op, der staaer i Krogen, saa vil I see Fanden, hvor han kukkelurer, men I maae holde paa Laaget at han ikke slipper ud."
"Vil I hjelpe mig med at holde paa det!" sagde Bonden og gik hen til Kisten, hvor Konen havde gjemt den virkelige Degn, der sad og var saa bange.
Bonden løftede Laaget lidt og kigede ind under det: "hu!" skreg han, og sprang tilbage. "Jo, nu saae jeg ham, han saae ganske ud, som vores Degn! nei, det var forskrækkeligt!"
Det maatte der drikkes paa, og saa drak de endnu til langt ud paa Natten....
 

...."O du er en lykkelig Mand!" sagde store Claus, "troer Du, jeg ogsaa faaer Havqvæg, naar jeg kommer ned paa Bunden af Aaen!"
"Jo, det skulle jeg tænke," sagde lille Claus, "men jeg kan ikke bære dig i Sækken hen til Aaen, Du er mig for tung, vil Du selv gaae der hen og saa krybe i Posen, saa skal jeg med største Fornøielse kaste dig ud."
"Tak skal Du have!" sagde store Claus, "men faaer jeg ikke Havqvæg, naar jeg kommer ned, saa skal jeg prygle dig, kan Du troe!"
"O nei! vær ikke saa slem!" og saa gik de hen til Aaen. Da Qvæget, som var tørstig, saae Vandet, løb det alt hvad det kunde, for at komme ned at drikke.
"See, hvor det skynder sig!" sagde lille Claus; "det længes efter at komme ned paa Bunden igjen!"
"Ja hjælp nu først mig!" sagde store Claus, "for ellers faaer Du Prygl!" og saa krøb han i den store Sæk, som havde ligget tvers over Ryggen paa en af Tyrene. "Læg en Steen i, for ellers er jeg bange jeg ikke synker," sagde store Claus.
"Det gaaer nok!" sagde lille Claus, men lagde dog en stor Steen i Sækken, bandt Baandet fast til, og stødte saa til den: Plump! der laae store Claus ude i Aaen og sank strax ned til Bunds.
"Jeg er bange, han ikke finder Qvæget!" sagde lille Claus, og drev saa hjem med hvad han havde...

Læs H.C. Andersen eventyr:

 Lille Claus og store Claus   Little Claus and Big Claus

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk