H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H.C. Andersen på besøg i Hjermind Præstegård 1859

 

Hjermind gamle præstegaard Anno 2004

 

 

Dagbogen: 28. august 1859

Følte mig bedre, men i Armhullerne har jeg ligesom Ringorme, der kløe og Svie. Præsten Svanes Karl kom med lukket Vogn fra Hjermind, en lignende tilbød Hr Westermand, ligesom man bad mig oftere besøge og boe hos dem i Randers. Man forsynede mig med Smørrebrød og Portviin, en Bouquet blev sendt mig fra Frøken Klister, og Klokken lidt over 10 kjørte jeg det blev Regn, Egnen meget smuk.

 

I en Kro, en Miil herfra fortalte Verten mig at hos ham havde Carit Etlar logeret, men han holdt meest af at gaae tilfods; kjørte nu ned af vilde, smukke Hedebanker og Klokken to var jeg i Hjermind Præstegaard, hvor jeg med sand Glæde blev modtaget af Svane Kone og Børn, den nye Præstegaard er stor og lys, her var for min Skyld pyntet med frisk Egeløv, Danebrogen vaiede, fandt et Par Ord fra gamle Collin og Brev fra den unge Baggesen.

 

        Hjermind nye præstegård 2004

 

Besøgte den gamle nogle og 90aarige Præst, Consistorialraad Bjerregaard, som boer her i den gamle Deel af Præstegaarden, han har læst mit Livs Eventyr og var glad der ved, havde ogsaa gaaet i Slagelse Skole og fortalte at Baggesen der havde staaet Skoleret og faaet Riis, men for Ingenting. Manden talte om Digteren Young der var hans Yndling; i Haven her er af Bjerregaard opreist en Mindesteen for Frederik den VI der havde engang besøgt ham og Plantagen i Haven. Mandens Hænder var dødkolde »men mit Hjerte er varmt!« sagde den gamle Mand. Han var meget glad for Hilsenen fra gamle Collin. I min Seng har jeg et Overteppe Frederik den VI har havdt over sig da han sov i Asmild Kloster. -Vi talte meget hele Aftenen, jeg læste et Par Eventyr.

 

Dagbogen: Mandag 29. august 1859
 

Brev til Etatsraad Dahlstrøm, se et med Børnene her Haven, med Plantage, Mindesteen og en prægtig gammel Runesteen, som Bjergegaard har fundet og der opreist.  Læste for den gamle Mand: »de røde Skoe« og mit Digt »Jylland«, som jeg skrev i Vognen hertil og reenskrev i Dag og lagt i to Breve. Om Middag kom Fru Svanes Moder her: Fru Bruun fra Asmild og hendes Søn, endnu en Dame og en Datter af Biskop Laub; jeg klippede til dem og læste de nye Eventyr. I Aarhuus tager Sygdommen til, det afficerede mig og jeg følte Trykken i Hjertekulen, gik iseng Klokken omtrent ni.

 

 

Runesten fra Hjermind Præstegårds Have ved Bjerringbro fra vikingetiden. Indskriften trukket op lyder: "Þólfr reisti stein þenna eptir Hraða, bróður sinn, harða góðan dreng".

 Se mere !

 

 

 

Den nuværende konfirmandstue i Hjermind nye præstegård. I dette rum boede H.C. Andersen under besøget i 1859.

 

 

De to papirklip på væggen er kopier af de klip han klippede , men han opholdte sig i Hjermind. Digtet "Jylland" eller "Jylland mellem tvende have" er renskrevet her.

 

 

 

Jylland mellem tvende have
som en runestav er lagt,
runerne er kæmpegrave
inde midt i skovens pragt,
og på heden alvorsstor,
her, hvor ørknens luftsyn -
ørknens luftsyn bor.
Jylland, du er hovedlandet,
højland med skov-ensomhed!
Vildt i vest med klittag sandet
løfter sig i bjerges sted.
Østersø og Nordhavs vand
favnes over Skagens -
over Skagens sand.
Heden, ja, man tror det næppe,
men kom selv, bese den lidt:
lyngen er et pragtfuldt tæppe,
blomster myldre milevidt.
Skynd dig, kom! om føje år
heden som en kornmark -
som en kornmark står.
Mellem rige bøndergårde
snart dampdragen flyve vil,
hvor nu Loke sine hjorde
driver, skove vokse til.
Briten flyver over hav,
gæster her prins Hamlets -
her prins Hamlets grav.
Jylland mellem tvende have
som en runesten er lagt,
fortid mæle dine grave,
fremtid folder ud din magt,
havet af sit fulde bryst
synger højt om Jyllands -
højt om Jyllands kyst
Jylland mellem tvende have
Tekst: H. C. Andersen, 1859
Melodi: P. A. Heise, 1860

 

 

 

Dagbogen: Tirsdag 30. august 1859

 

 

Hans Jørgen Swane 1857-1868

Spadserede med Jørgen Swane ud over hans Mark til en Krat og Træbegroet Kjæmpehøi; fra Skoven tæt ved, hvor Lyngen deiligt blomstrede var en stor Nedsigt mellem Krat og Buske og langt ud over Gudenaae, som viiste sig i fire Slyngninger; i Horizonten løftede sig Silkeborg Egnen med Himmelbjerg, det var en blæsende Sydvind.

 - Om Aftenen var her i Besøg Lægen og en Præst med deres Koner, jeg læste Waldemar Daae, Børnesnak og Taarnvægteren

 

 

Dagbogen: Onsdag 31. august 1859

Spadseret med Swane og lille Henrik ud til Skoven og seet ud mellem de brune Lyngbanker, bragte en Bouquet hjem som jeg gav den gamle Bjerregaard; hans Digter er Yong, han viiste mig hvad denne har skrevet mod Kongerne, Bjerregaard udtalte sig fanatisk og var især blodigt mod Napoleon, mod den store Napoleon har han skrevet en Bog at Propheten Daniel har forkyndt ham; og denne gamle Mand, som er mod Kongerne har her i sin Have ladet opreise et Monument til Minde om at Frederik den Sjette engang besøgte ham og saae hans Planteskole.

Sine Børn lod han løbe i Karlestuen, Moderen en simpel Person, havde en Klokke for at ringe naar den gamle Fader kom fra sine Bøger, at da Døttrene kunde forlade Karlestuen; en Datter gift med en Bonde kom i Aften for at see mig, hun var i Kaabe og Hat, saaledes sad hun ved Theebordet, talte om »Bifrost« &, en underlig Blanding af Viden og Simpelhed.

 


Dagbogen: 1. September 1859.

 

Hjermind kirke sommeren 2004

Under mine Arme Sviden og 20 min Krop kløer, især om Livet.

Spadseret med Swane og Børnene i Skoven seet Kirken, besøgt den gamle Bjerregaard.
 

 

Dagbogen: Fredag 2. September 1859.

 Vaagnede i Nat ved Skjæren i Maven, allgest for Cholera, imorges meget varm stod jeg op, jeg havde Diareh, kaldte paa Swane og var ængstelig; han og hans Kone kom ind til mig jeg fik Salep, kom op, Veiret er smuk, Mavens Befindende allerede, synes det, fastere. Jeg tør ikke bede i min Angest, Guds Villie forandres ikke derved! - KI 12½  kjørte jeg med Fru Swane og alle Børnene til Wiborg, Veiret smukt. Kromanden glad ved at høre hvem jeg er. Vi naade Kl 3 Asmild Kloster hvor jeg blev venligt modtaget, til Middag var her et Par Fremmede og efter Bordet kom Biskoppen, som endnu ikke var reist og dog vilde gjerne tale med mig; vi have seet hinanden tidligere hos gamle Syngemester Zinck paa Nørrebro. Jeg læste Pigen traadt paa Brødet. Hørte om et Gholera Tilfælde i Horsens. Hjalmar Gollin har i Dag været i Wiborg, men var afreist. Gik tilsengs og hvilede godt.

Dagbogen: Lørdag 3. September 1859.

Løverdag den 2. [ 3.] Maven dog ikke ganske god. Kjørt op til Wiborg og med den ældste Bruun seet Domkirken, der er udmærket bygget men vanziret ved senere Paaklining med Muurpiller om Stensøilerne og en lav Hvælving istedet for Loft; I et Kapel saae jeg. Daae, en Søn af Waldemar Daae ligge i Messingkiste. Var i Kryptkirken. Besøgte Rector Olsen, der bad mig om jeg i mit Livs-Eventyr med et Par venlige og ikke som nu lette Ord, omtalte hans Moder. / Jeg saae hans to unge Døttre. -Besøgt Biskoppens og læst for Børnene: Noget. Gik den smukke Vei over Søen hjem. To ere nu døde af Gholera i Horsens. Skrevet Brev til , Hjalmar Collin. Regnveir. Om midten var Tangs Broder her og Frue, Søster til Professor Hjort....".

Viborg set fra Borgvold. Maleri ca. 1859 N.G. Rademacher


Hjermind 2003-2004

Granitsten foran Hjermind Præstegård med portræt af H.C. Andersen med høj hat og inskription af første vers af "Jylland mellem tvende have". H.C.Andersen træskulptur.  Udført af Søren Brynjolf og Susanne Ahrenkiel  ud fra Andersens papirklip til familien Melchior i 1874. Se mere !

Foto:  Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk