H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Herregården Nørager og H.C. Andersen

- Nøragervej 23 4291 Ruds Vedby

Nørager før 1868. Efter et ældre fotografi.

Herregården Nørager i Buerup Sogn

Nørager er en gammel herregård i Buerup Sogn i Kalundborg Kommune, Løve Herred, Holbæk Amt. Landsbyen Nørager nævnes første gang i 1429, hvor den var i kronens besiddelse. Der sker ved et mageskifte mellem kong Erik af Pommern og adelsmanden Jørgen Rud. Jørgen Rud overlader Skjoldenæsholm til kronen  og får i stedet Nørager sammen med den nærliggende Vedbygaard. Adelslægten Ruderne havde herefter de to gårde i fælleseje indtil 1674.

I 1722 blev seks gårde samt tre huse og Frendegaard lagt under hovedgårdens drift. Dermed var hele den lille landsby Nørager forsvundet og omdannet til et gods. I 1758 er et stort antal bøndergårde, som ydede hoveri, lagt ind under godset Nørager. I 1837 blev Nørager solgt af kammerraad C.C. Bang  til grev Carl Emil Moltke, der også erhvervede Conradinelyst. Nørager og Conradinelyst forblev i slægten Moltkes besiddelse  i over 100 år.

Efter C.E. Moltkes død i 1858 overtog sønnen Grev Adam Georg Ernst Henrik Moltke Nørager. I  årene 1868-73 blev den gamle hovedbygning på herregården nedrevet og erstattet af den nuværende i en stil, der minder om italiensk renæssancestil og desuden blev der bygget avlsbygninger. i 1939 solgte slægten Moltke Nørager til godsejer Frode Hansen. I 2000 overtog Peter Kjær fra Aunsøgård forpagtningen med købsret til Nørager Gods. Der har været rekreationshjem og plejehjem (Anne Marie Hjemmet) samt herregårdspension på Nørager. Ejer fra 2000: Peter Kjær

Hvad har H.C. Andersen så at gøre med herregården Nørager i Kalundborg Kommune?

H.C. Andersen besøgte herregården tre gange 1829, 1832 og 1836. Første gang i 1829, da han var var 24 år gammel. Ejer af Nørager var dengang Claus Christian Bang (1823-1837), der havde døtrene Ida og Emma.

Herregården ligger i en smuk egn øst for Tissø  og ca. 5 km nord for Ruds Vedby ved Kalundborg. Tæt ved herregården ligger en bakke Kløveshøj, hvorfra man kunne se se 30 kirker herunder Ringsted og Slagelse.

Der var mange og rare gæster og alle havde det fornøjeligt og hyggeligt sammen. Der var optræden med skyggespil på væggen, hvor H.C. Andersen har klædt ud som Columbine. Tiden går også med at skrive digte således blev digtsamlingen "Årets tolv måneder" gjort færdig på Nørager samtid med at der bliver skrevet breve til veninderne  Henriette Wulff i København og Kirstine Marie Iversen i Odense.

Der er desuden smukke værelser, så forudsætninger for et god ophold var til stede. Dog kunne han ikke få sin daglige mælk , da der var blandt bønderne var udbrudt en slag tyfus-feber og derfor turde han ikke drikke mælken.


H.C. Andersen har ifølge optegnelser været på herregården Nørager 3 gange i årene 1829, 1832 og 1836.

Der er et dagbogsfragment fra hans sommerrejse til Sorø, Odense og Nørager i perioden 22. juni - 29. august 1832.

Brev den 4. august 1829: H.C. Andersen er på Nøragergaard eller Nørager den 4. august 1829 og her skriver han til  Henriette Wulff om at han har "sværmet" i 4 uger og rejst til lands og til vands... og han beder hende om tilgivelse om, at papiret er så slet, men de har ikke bedre på Nørager og pennen duer heller ikke og dan hans pennekniv er gået i stykker har han måtte klippe pennefjeren............. der  er meget smukt på Nørager og at der er så meget frugt som man ønsker....

Brev den 15. august 1829: H.C. Andersen er stadigvæk på Nørager og skriver til sin veninde i Odense Kirstine Marie Iversen. Andersen havde forinden været tre uger i sin fødeby Odense og bringer sin tak herfor. Han er nu på 3 uge på Nørager og kan ikke slippe derfra, men han morer sig ganske fortræffelig, men i morgen rejser han. Han er er hans beskrivelse om egnen omkring Nørager: "- Egnen omkring Nørager er meget smuk, fra en Bakke tæt ved Gaarden seer man en 30 Kirker, hvor imellem er Ringsted og Slagelse. Her er behagelige Mennesker og smukke Værelser, men jeg maa ingen Mælk faae da der i denne Uge graserer stærk Sygdom i Egnen, fire af vore Folk ligge Alt; paa Selkowsdal, tæt ved, døde Herremanden igaar, og Konen og Tjeneren ligge syge. - Næsten i hverandet Bondehuus ere de syge og her laves hele Spande Mixtur paa Nørager; alle de Fremmede reise nu ogsaa bort, og jeg er een af de første; skjønt her ikke er serligt at befrygte, da det kun er mellem Bønderne at Sygdommen, en Art Thyphus Feber, existerer."...........På Nørager havde de en dag: "Schattenspiel an der Wand", som tog sig ganske fortræffeligt ud. H.C. Andersen var Columbine, med lange lokker af hør og nøgne arme, som tog sig ganske kuriøs ud. I slutningen af sit brev skriver Andersen, at hans papir nu begynder at sige basta selv om han gerne havde sladret lidt videre i brevet...... - det er ellers nogle kuriøse hundedage og  de er bestemt ikke rigtige i hovedet, det er ganske september vejr. H. C. Andersen fryser og drikker Most og Mjød af bar Fortvivlelse....

 


H.C. Andersens plan var efter sommerferien 1832, at afslutte denne med et besøg på herregården Nørager. Dette blev dog ikke noget, da han ventede besøg af vennen Ludolph Schley, som havde offentliggjort en tysk oversættelse af "Det døende Barn". Besøget blev ikke til noget i stedet rejste H.C. Andersen til  Sorø den 22.6.1832 og til Slagelse den 29. juni 1832 inden han tog på besøg i Odense og på de fynske herregårde.

Den 1. august 1832 er H.C. Andersen dog ankommet til Nørager og her - Her håber han at kunne gøre sine »Maaneder« færdige indtil nu er kun Marts færdig. Han vil være på Nørager en 8-14 dage. Den 31. august 1832 skriver Andersen  Fra København at han igen er hjemme i den snævre by og han takker for al den kærlighed og godhed  og beder fruen om at hilse dem alle på Nørager.


Brev 23. August 1832. H.C.Andersen skriver i et brev fra Nørager den 23. August 1832 til sin veninde Henriette Wulff, at han længes efter hende og at han nu er på 3 uge hos Bang. Det er elskelige mennesker, der vil gøre alt for at more deres gæster.

H.C. Andersen har også moret sig, men vil dog gerne hjem. Der er dog netop i dag en lukket vogn med fire heste fra Selchausdal  for at hente konferensråd Ørsted. H.C. Andersen skulle gerne med, men da Bang selv tager ind i næste uge, har han ønsket at H.C. Andersen blev og tog med ham. Det har han ingen grund til at sige nej til, og vil ikke være uhøflig...........Andersen har kun fået eet brev her på Nørager og hans sjæl er syg efter at få et brev............H.C. Andersen har ellers ikke følt sig vel hele sommeren. I Odense var han ikke tilfreds .På Nørager er han derimod blevet den gamle Andersen. Der er også blevet gjort stads ud af ham. Forleden blev en plads i Skoven, hvor der er en dejlig udsigt over Tissø og Store Bælt, indviet af Andersen. Han skrev på stedet et digt, der skal males på en tavle på stedet. Damerne gav ham en krans, Dr. Otto skrev et digt, og alle bragte H.C. Andersen et “Hoch”, det var dejligt! - ........

Brev 1. Oktober 1832.  H.C.Andersen skriver i et brev fra København den 1. Oktober 1832 til sin ven Otto Frederik Müller: "......Min sidste Udflugt var til Bangs paa Nørager, her var jeg i 3 Uger. Gid De havde været der med! - mit Ophold der, har ellers grebet langt mere ind i mit Liv, end jeg forud havde tænkt. De har vist bemærket at 14 Dage paa Landet, naar man daglig leve med de samme Mennesker, giver os et klarere Begreb om dem, end hele Aar inde i Kjøbenhavn, der kommer man altid i søndags Klæder, baade aandelige og legemlige, paa Landet, og især paa Nørager, hvor man snart føler sig hjemme, bliver et Bekjendtskab fastere, og mere end Bekjendtskab. Jeg har altid syntes saa grumme godt om Deres Broder Ludvig, her var vi daglig sammen, jeg trængte til en Ven, et godt, kjærligt Væsen, hvis Hoved jeg ogsaa kunde have Respect for, og saaledes kom jeg ham i møde, og har ikke fundet mig skuffet. Jeg holder saa usigeligt meget af ham, han og Eduard Collin ere mine nærmeste, fortroligste Venner, de gribe begge ind i mit hele Væsen, gid jeg dog altid maa beholde dem! "............. Maanederne August og Juli ere digtede paa Nørager, i det sidste af disse har jeg besjunget Ludvig og Eduard, enhver som kjende os, vil strax see at det er dem.............

1836: Efter H.C. Andersens besøg i Svendborg i 1836 vendte han tilbage til Odense, som han forlod igen den 10. august 1836.Efter et par dages ophold hos kammerråd Bang på Nørager sluttede sommerrejsen med endnu et besøg hos Ingemanns i Sorø. Den 18. august var Andersen tilbage i København.

 

 

Kilde: H.C. Andersens brevveksling med Signe Læssøe og hendes kreds: Af Hans Christian Andersen,Signe Læssøe,Kirsten Dreyer samt www.sdu.dk brevbase om H.C. Andersen

 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk