H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

 

  Halvsøster Karen Marie Rosenvinge

Sin halvsøster Karen Marie Rosenvinge omtaler H.C. Andersen intet sted i sin autobiografi, uagtet hun, i det mindste i hans barndom, har været hos sin moder og hun som 3 år ældre måtte spille en rolle i hans liv under de små forhold. Pottemagersvend Rosenvinge havde imidlertid også giftet sig, men da han som grenader ved kronprinsens regiment blev kommanderet til Kiel, måtte hans kone tage plads som tjenestepige, mens Anne Marie Andersdatter klagede til stiftamtmand og borgmester over, at han unddrog hende de 6 Rd. I opdragelseshjælp. Hendes skrivelse desangående til borgmesteren meddeles her, da den er ført i pennen af hende selv (Note 4).
 

Under dannigste
Pro. Memoria.

Da. Daniel Jørgensen Rosenwenge ikke haver indfundet sig med de af ham tiltrådte 6 Rd. Årlig. til opdragelseshjælp til vores sammen avlede uægte barn. 6 Rd. For et par år er forfaldne 6 Rd. Til udbetaling mixeli. 1806. så beder jeg at deres velvished ifølge den her vedlagte nådigste resolution ville forskaffe mig de forfaldne 6. Rd. enten ved udpantning på hans bopæl eller anden lovlig måde, gunstig ville se mig fyldestgjort for opdragelseshjælpen og omkostningerne, da han for nuværende tid står som landsoldat ved kronprinsens regiment i Holsten, men hans kone og bopæl er i Skræppestrædet udenfor Odense Skt. Jørgens Port.

Ærbødigst af
Anne Maria Andersdater
Friskomagermester Hans Andersens hustru
Odense den 9. februar 1807
Sendt til Hr. kancelliråd og borgmester Lindved

 

Pigebarnet blev konfirmeret 2. oktober 1814 og fik det skudsmål: har god religionskundskab og vist sig sædelig (Note 1). Hun kom senere i tjeneste i København. Betegnende for moderen er det, at hun ikke vidste, hos hvem, som hun skriver i et brev 1822 til H.C. Andersen, hvem søsteren Bel lå på hjerte (Note 2). I nogle dagbogsoptegnelser fra slagelsetiden (Note 3) ytrer Andersen frygt for, at en ny pige, som rektor Meisling, i hvis hus han den gang var, havde fæstet i hovedstaden, skulle være hans søster, da hun ligesom denne hed Marie. Heldigvis slog hans anelse ikke til, og at han var beroliget derved, kan man ikke fortænke ham i.
 

Note 1: Odense St. Knuds Kirkebog

Note 2: Breve til H.C.Andersen s.15

Note 3: Collin s. 84. Når Collin her bemærker, at denne søster var datter af Andersens moders 2. mand, Jørgensen, er dette altså ikke rigtigt.

Note 4: Odense Amts Arkiv Nr. 441.

Note generelt: Ovenstående er uddrag af en omskrivning "Om Hans Christian Andersens Slægt" Af Gustav Ludvig Wad. Odense Hempelske Boghandels Forlag Fyens Stiftsbogtrykkeri (Dreyer) 1905. Oversigt over hele indholdet

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk