H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H. C.  Andersens notater om Odense i dagbogen fra 1867

H.C. Andersen opholder sig i København og er i Studenterforeningen til en forestilling.

 

 

Dagbogen 23. Februar 1867

 

"..Der var stærk Tobaksrøg, saa at jeg maatte forlade min Plads, ved Siden af Slesvigeren Schau Søn af Lauritz Skov og kom længer tilbage og sad ved en svensk Docent og ved en Søn af Auditeur Tobias Poulsen fra Odense..."

 H.C. Andersen rejser fra København for tage til Paris .Opholder sig her i perioden 15. april - 9. maj 1867 og skal bl.a. se verdensudstillingen. På vejen til Paris overnatter han i Odense.

 

 

Dagbogen 11. April 1867

 

"...Der kom en indladende kjedelig talende Mand. Overfarten med Njordt var i stille Regnveir, ved Nyborg maatte vi trave til Banegaarden hvor vi først en Time efter kom til Odense og endelig efter Klokken 9 til Larsens Hotel hvor jeg fik et stort koldt Værelse ud til Korsgaden; spiiste til Aften og frøs uagtet der fyredes i Kakkelovnen. laften er Concert hvor der fortælles et af mine Eventyr..."

 

Dagbogen 12. April 1867

 

Fredag 12. Sengen meget kold, sovet uroligt og var oppe før 7. Gik hen til Bisp Engelstoft, han var paa Banegaarden at tage mod sine Smaapiger, men kom snart ; vi spadserede sammen ud langs Odense Aa til Broen ved Slusen, mødte Geheimeraad Unsgaard han havde Provste Møde ellers var han fulgt med os til Frokost. Da jeg kom i Larsens Hotel fik jeg Besøg af den unge Bloch Suhr der igaar gav Aftenunderholdning ( og hans Broder) ; han vil gaae til Kjøbenhavn for at engageres ved det kongelige Theater; jeg gav ham et Kort med til Høedt. Klokken 12 kjørte jeg til Banegaarden hvor jeg traf Lieutenant Hinnenburg. Ved Strib gik jeg ombord paa et lille Fartøi der førtes af Fru Sommers Broder Rehsted. Det blæste noget over Beltet..."

 

Billedkilde: Odense Bys Museer "Banegården i Odense" ca.1900.

 

 

Dagbogen 5. Maj 1867

 

"...blev fulgt paa Banegaarden af min nye Ven hvis Svoger er Kornmaaler og boer i Odense , hans Navn er Henrichsen..."

 


 

H.C. Andersen er på vej hjem fra sin rejse til bl.a. Paris og undervejs overnatter han i Odense den 5. maj 1867.

 

Dagbogen 5. Juni 1867

 

".....Klokken 5 naaede jeg Odense, og kjørte til Larsens Hotel, alle Værelser paa eet (nær) i anden Etage var optaget, imorgen skulde holdes Bryllup, Hr Kornerup fra Kjøbenhavn med en Kjøbmands Frøken Jørgensen fra Odense. Gold var i Hotellet, han vilde give Dandseøvelse om Morgenen, jeg bad ham komme til mig, vi røg Zigar og drak Kaffe; han er et net, elskværdig ungt Menneske, ( men vist uden Dannelse. ) Han var en ferm frivillig Soldat i Krigen, Dandseren fik da strax Blegner paa Fødderne; han var meget med Jonas Collin. Jeg spiiste Middag, havde jo Intet faaet hele Dagen og gik tidlig tilsengs for med Morgentoget at reise enten til Sorø til Fru Ingemann eller lige til Kjøbenhavn; det regnede og blæste.

 

Dagbogen 6. Juni 1867

 

"Torsdag 6. Var oppe Klokken 5 og 7 for at see paa Uhret, opgav at rejse, blev i Sengen til 8, bestemte at gaae med Eftermiddagstoget; Gold tidlig hos mig, hans Søster ogsaa idlig oppe for at sige mig Lev vel. Gik til Haarskjæreren som for mange Aar siden hos Kaas havde friseret mig: Deres Haar bliver Graat, sagde han, det var saa smukt sort. Blev hjerteligt modtaget i Bispegaarden, spiiste Frokost, blev indbudt til Middag Klokken 3 for at jeg kunde komme med Banetoget der gik 4 og nogle Minutter. Besøgte Etatsraad Schlegel der boer paa Slottet i Forhuset ud til Nørregade. Gold og hans Søster besøgt mig; hun havde været tidlig oppe imorges for at sige mig lev vel. Hos Bispens var Schlegel og Politimesteren Kock, en smuk elskværdig ung Mand, min Skaal blev drukket og »Etatsraad« ideligt gjentaget. Jeg maatte love at komme i Sommer nogle Dage til Odense, for, som de sagde »Byen kunde hædre mig!« Jeg gik fra Bordet ¾4, naaede Hotellet, Omnibussen ventede, Gold fulgte mig til Banegaarden, jeg kom i en første Klasse,  naaede Nyborg havde en god Overfart og blev i Korsøer, for imorgen at naae med Morgentoget, Kjøbenhavn..."

 


 

H.C. Andersens rejser fra Basnæs til Glorup


 

Dagbogen 6. Juni 1867

 

"....I Korsør kom Otto Scavenius med Toget, ligesaa Jules Jürgensen og hans onkel fra Odense..."

 


 

H.C. Andersens opholder sig på Glorup

 

 

Dagbogen 30. juli 1867

 

"...Tilmorgen er Hr og Fru Flindt reiste til Odense..."

 

Dagbogen 3. august 1867

 

"...Sendt  Brev til Biskop Engelstoft i Odense..."

 


 

H.C. Andersens rejser fra Glorup til Holsteinborg

 

 

Dagbogen 7. august 1867

 

"Onsdag 7 Oppe før syv. Fik Brev fra Eduard og Jette Collin; Brev fra Fru Henriques. Grevinden var oppe at sige mig lev vel, bad mig komme et følgende Aar og blive idet mindste en Morgen. Ingenieuren Englis Hansen kjørte med til Nyborg hvor han  Kone og hendes Søster kom fra Odense ( de ere Søstre til Dandseren Hoppes Kone) ...."

 


 

H.C. Andersens sejler fra Korsør til Kiel og overnatter i Kiel den 2. september 1867

 

 

Dagbogen 2. september 1867

 

"..Ved Middagsbordet kom Fru Hersprung og bad os tage sig af hende da Manden var træt og havde lagt sig. -Vi fik ligeover for os Politimesteren fra Odense Etatsraad Kock og hans Frue, der komme fra Paris og Schweiz. -V havde Lyst at komme i Cirkus Rentz og tog med Hersprungs derhen..."

 


 

H.C. Andersens opholder sig i Paris i perioden 7. september - 22. september 1867.

 

 

Dagbogen 15. september 1867

 

"...I Spoervognen hjem traf jeg Lægen Bruun fra Odense der nu lever gift i Altona..."

 


 

H.C. Andersens rejser fra Hamborg mod København og overnatter i Odense natten imellem 29. september 1867 - og 30. september 1867.

 

 

Dagbogen 29. september 1867

 

"Søndag 29 Klokken 5 bankede Watt paa min Dør, vi fik stor Regning, (hans mange stærke Cigarer.) Klokken lidt over 6 kjørte vi fra Banegaarden ved Damthor. Ved Altona fik vi von Schildten i Vognen; Regnen skyllede ned det blæste stærk, halv to vare vi i Fredericia og henved 5 i Odense hvor vi tog ind i Larsens Hotel..."

 

 

Dagbogen 30. september 1867

 

 

Mandag 30. Brev med Indbydelse fra Politimester Kock at komme i Ridehuset hvor de ny Soldater skulde indtræffe. Besøgt Biskop Engelstoft og der blev aftalt at jeg i November kom derover og fik den Fest min Fødeby havde bestemt engang at hædre mig med. Besøgt Excellensen Unsgaard og Poletimester Koch. -- Ridehuset smukt decoreret, med Grønt og Danebrogs Flag. Bordene overlæssede med skaaren Smørrebrød. Jeg bemærkede at da jeg sidst var her som lille Dreng saae jeg her en Soldat løbe Spidsrod, nu beværtedes Soldaten under vaiende Flag, det var en bedre Tid. Klokken 4 kjørte [vi] til Jernbanen og fra Nyborg over Beltet med Excellensen Estrup. Kl 7 i Korsøer..."

 

 

Billedkilde: Odense Bys Museer " Biskop over Fyens Stift Christian Thorning Engelstoft "

 

 


 

H.C. Andersens opholder sig i København i perioden 1. november - 3. december 1867.

 

 

Dagbogen den 7. november 1867

 

"Torsdag 7 Brev fra Engelstoft om at komme til Odense og der blive feteret engang, helst den 28 i denne Maaned, hvorfor just den Dato...."

 

Dagbogen den 12. november 1867

 

"Tirsdag 12. Gik til Engelstoft hvem jeg maatte love at besøge i Odense omtrent den 28 og da skulde jeg om Onsdagen den 30 være Byens Gjæst....."

 

Dagbogen den 23. november 1867

 

"Løverdag 23. Solskin men stærk iiskold Blæst. Besøgt Bloch og seet paa hans Billeder. Der stod i Nissen mellem Brevvexling (p. Odense, nei, paa ingen Maade) jeg bildte mig ind det havde været en Artikkel om mit Odense Borgerskab og blev forstemt, uagtet det maaskee er en feil Gisning; fik Besøg af Hr Mallefille; der vil holde Foredrag paa Tirsdag. Middag hos Melchiors, hørte der at Brødrene vare blevne enige om at Jørgensen maatte faae Lov at gaae med eet af deres Skibe til St Croix, det seiler den 2den December. Gik KI 6 til Tandlægen Voss..."

 

Dagbogen den 26. november 1867

 

"Tirsdag 26. Sendt Brev til Communalbestyrelsen i Odense med Tak for den Hæder at blive Byens Æresborger...."

 

 Dagbogen den 28. november 1867

 

"Torsdag 28. Besøgt Fru Koch, Watt og var hos Tandlægen Voss, som jeg udtalte min Tak. Sendt Brev til Biskop Engelstoft at jeg først kom næste Onsdag. Middag hos Melchiors; lidt i Theatret til Maria Stuart; en underlig vanvittig Frygt at Nogen vil myrde mig eller at i Odense, Een eller Anden vil forbittre min Fest, særligt ængstelig; Bladene tale om at Spaadommen »Odense vil illumineres«, nu skal opfyldes; roligere senere, giver mig hen i Gud og glad Tanke."

 

Dagbogen den 29. november 1867

 

 "Fredag 29. Hos Voss der nu satte Tænderne fast og derved demiterede mig. Veiret smukt men koldt. Brev fra en Mand der vilde laane 850 Rdlr af mig; flere komme at tigge, de sige at de ere fra Odense...."

 


 

 

 

H.C. Andersens rejser den 4. december 1867 fra København  til Odense . H. C Andersen er gæst hos biskop Engelstoft .

 

 

Dagbogen den 4. december 1867

 

"Det var delligt Veir, klar Luft, Solskin og stille. Jeg var som slaaet over Ryg og Bryst; Vinden igaar, den voldsomme Træk i Vognen har aldeles trængt sig ind i mine Lemmer. Jeg blev nede i Kahytten til vi vare inde i Nyborgfjord; talte med Ingen, Ingen med mig uden een, som reiste til Sydfrankerig i 6 Uger. Fra Nyborg i første Klasse til Odense hvor jeg kom Klokken halv eet, Biskop Engelstoft og Skomager Gredsted tog mod mig, det var ikke bekjendt i Byen at jeg kom i Dag med dette Tog; jeg kjørte hen i Bispegaarden fik ud til den foreste Gaard en stor Stue og ud til Haven et lille Sovekammer; spiist Frokost, geneert af Tandstumperne som gjøre ondt og de kunstige Overtænder som ikke ville sidde fast. Hvilet en Times Tid. Til Middag var her Excellensen Unsgaard, Provst Daugaard, Borgemester Mourier, Lærerne Bang og Nielsen, Etatsraad Schlegel og Flere. Biskoppen udbragte min Skaal; jeg havde svært ved at tale da Overtænderne var løse; imidlertid Læste jeg dog [et] Par Eventyr. Oberst Vaupel var især levende Tilhører."

 

 

Billedkilde: Odense Bys Museer "Bispegården Klaregade Odense 1906 "

 

 

Dagbogen den 5. december 1867

 

"Torsdag 5. I Nat sov jeg urolig; følte med eet stærke Gigtsmerter i Brystet, jeg blev lidt ængstelig. Klokken 9 kom jeg op; der var strax en Maler fra Aalborg med Frederik den 7des Portræt malet, som han ønskede skulde opstilles her i Bispegaarden og jeg skaffe ham en Indsamling paa, han behøvede 150 Rdlr, jeg forklarede ham hvilket forlegent
Parti det var for mig som Gjest at begynde paa Indsamling og det endte da med at jeg subskribere[de] paa et Steentryk af Billedet som skulde koste 2 Rdlr, jeg betalte, som alle de der havde betalt, strax Halvdelen. Nu kom en gammel Snedker Haugsted (?) der sagde han havde gaaet i Skole med mig hos Carstensen, det var nu for nogle og 50 Aar siden, han meente dog jeg maatte huske ham; jeg forærede ham mit Portræt. Da jeg imorges gik fra Haarskjæreren traf jeg Borgemester Mourier som fulgte mig hjem. Senere gik jeg med Biskoppen til Mourier, hvor jeg kun traf Konen og hendes Søster, ( Weilbach er deres Broder) .Gik saa til Poletimester Kock, hvor Raadmand Petersen og Mourier var ; derpaa til Excellensen Unsgaard. Hjemme laae Brev fra en Odense Borger der bad om min Photographi, og fra en Photograph der ønsker at tage mit Portræt. Her i Bispegaarden havde vi stille Middag, nogle unge Piger, Frøknerne Hein, kom her om Aftenen, jeg læste et Par Eventyr for dem. Brev til Fru Melchior."

 


 

H.C. Andersen udnævnes til æresborger i sin fødeby Odense den 6. december 1867.

 

 

Dagbogen den 6. december 1867


 

Billedkilde: Odense Bys Museer  "Rådhuset (tv)  på Flakhaven i Odense 1852 "

 

 

"Fredag 6. Sov uroligt, men Tandhævelsen noget faldet; sendt Brev til Jette Collin. Jeg var oppe ½9, nu kom Barberen, derpaa Friseuren; jeg var temmelig benauet. Skolerne have Frihed i Dag for min Festdags Skyld. Klokken henved elleve de kom Borgemester Mourier og Poletimester Koch og afhentede mig i Vogn, jeg havde hele Hæderssædet alene; der vaiede Flag. Borgerne i Uniform stode ud for Raadhuset, Musiken spillede min Vise »Jeg elsker Dig Danmark mit Fædreland«. I Salen var min Buste reist med Grønt om; flere hundred Mennesker var samlede, Mænd og Qvinder, Communalbestyrelsen hilsede mig og Mourier holdt en Tale, og overrakte mig Diplomet som Æresborger; jeg takkede men var næsten ved at segne, jeg saae Taarer i Manges Øine, før og efter bragtes mig ni Gange Hurra, af hele Forsamlingen. Klokken halv eet var jeg hjemme og fik Besøg af flere af Communalbestyrelsen deribland en Søn af Peter Wick. Der kom Lykønsknings Skrivelse til mig fra Melchiors dernæst et Nummer af Dagbladet der smukt udtalte sig om min Fest. Fra Reitzel fik jeg to Exemplarer af Digtene og eet af Eventyrene. - Jeg er træt men anderledes freidig end imorges. Klokken 4 blev jeg afhentet af Poletimester Koch til Raadhuset hvor der var dækket Bord over hele Salen, min Buste med Laurbærkrands og Danebrogs Flag og Blomster. Jeg havde Fru Mourier tilbords og paa venstre Side Fru Koch, ligeoverfor Morier, Bispinden og gamle Excellense Holstein til Langensø. Petersen udbragte min Skaal jeg svarede; prægtigst ungdomsfrisk talte den unge Lærer, Kateket  Møller, Henriksen og Etatsraad S......... udbragte humoristiske Skaaler; (jeg har det samlet nu i Aviserne) der kom mange Telegrammer, fra Studenterforeningen, fra Arbeiderforeningen i Slagelse, fra Stege, Hjørring, Aalborg og kjøbenhavnske Venner og efter Bordet indtraf et Telegram fra Kongen med Lykønskning fra [ham] og hans Familie, det blev modtaget med stor  Jubel af hele Forsamlingen. Nu kom Børnene og dandsede om mig, jeg læste »hvad Fatter gjør«, og derpaa »Sommerfuglen« under denne blev stor Uro i den anden Ende af Salen, Fakkeltoget kom, en Deputation fra Arbeider og Industriforeningen hilsede paa mig, og nu maatte jeg ved aabent Vindue høre Sangen; smukt tog Haandværkernes Faner sig ud mellem de lysende Fakler, jeg fik Hurra 9 Gange; jeg sagde et Par Ord og saa begyndte igjen Børne[ne]s Dands. Hele Byen har flagget i Dag, Klokken 10 træt, men glad kom jeg hjem, men kunde ikke sove; jeg hørte ikke fra Collins eller Drevsens, de som betragtes for mine Nærmeste, Bloch faldt det heller ikke ind, derimod Robert Watt."

 


 

H.C. Andersen er gæst hos biskop Engelstoft i Odense i perioden 4. december - 11. december 1867.


Dagbogen den 7. december 1867

 

"Løverdag 7de. Sendt Brev til Kongen, til Studenterforeningen og til Haandværksforeningen i Slagelse ( den kjøbenhavnske har ikke tænkt paa mig) .Det har stormet inat, Sneen fyger; en stor Deel Tiggere, den sidste en fuld Mand. Besøgt Skomager Gredsted, der synes at staae sig godt, Redacteurene Dreier og Lauritsen, samt Frøken Susanne Bunkeflod; Middag hos Etatsraad Mourier, jeg havde Fruen tilbords, min Skaal blev udbragt, det var en smuk Middag, Formanden for Musikforeningen Tandlæge Jensen og Kjøbmand........ kom halvotte og hentede mig til den elegant oplyste Raadhuus Sal, hvor der var en Hædersplads for mig, jeg sad mellem alle Damerne og havde som Herrer her om mig kun Unsgaard, Kock, Mourier og Bispen, Conserten begyndte med en Sang til mig, senere sang de fiirstemmig »Jeg elsker dig Danmark« - to unge Polakker .... traadte op og spillede Violin, Klokken blev over 10 før Concerten var ude og over 12 før jeg laae i min Seng."

Dagbogen den 8. december 1867

 

"Søndag 8 Det fryser skrapt og Sneen ligger udenfor. Læste i Fædrelandet Telegram om min Odensefest [;] igaar Aftes stod Referat i de to fyenske Aviser. Sendt Brev til Robert Watt og en fyensk Avis til Henriques. Besøgt Enken Fru Rosenberg, V. Petersen, Scholten, Tandlæge Jensen, Skrædder Wick, nette Børn, Sønnen har været sammen med mig i Paris ved min Fest der i Foraaret. Gik til Kjøbmand Knakkenburg. Klokken 4 Middag med Bispen hos Provst Damgaard, {hvem jeg i Formiddags hørte i St: Knudskirke, der var meget koldt, jeg sad i Bispens stol). Før Kirkegangen Besøg af en Student fra mit Aar Sørensen, fordrevet Slesviger, han vilde endelig jeg skulde huske ham jeg kunde det ikke, og den Anelse jeg har, forkaster jeg, thi da skylder han mig for et Exemplar af Phantasier og Skizzer, derefter Besøg af Enken Henrichsen, den lille Ane der var i Kost hos mine Forældre og som jeg ikke vilde ligge i Slagbænk med; hun var nu i en Stiftelse, saa ret velklædt ud og græd ved Tanken om mit Livs Fremgang, hun havde ved Fakkeltoget staaet paa Gaden og talt med andre Gamle om mig og de havde grædt thi de saae at jeg blev behandlet som en Konge, der var ikke gjort større Stads [ af] Kongen og Dronningen. Middag hos Provst Damgaard, med Borgemester Mourier og Frue. Klokken 8 var her i Bispegaarden stort Selskab, 100 Personer; jeg læste for dem 5 a 6 Eventyr, vi blev sammen til henimod Klokken to om Natten."

 

Billedkilde: Odense Bys Museer  " Sct.Knuds Kirke 1860 "


 

Dagbogen den 9. december 1867

 

"Mandag 9; Kom seent op fik Besøg af en gammel Fisker, sendt Brev til Frøken Hallager. Gik ti! Brandmajor Petersen der stod for Borgernes Fakke[l]tog, gik saa til Skoleinspecteur Møller, saa i Fattigskolen med Bispen, den Skole hvor jeg selv havde gaaet som Dreng, jeg hørte Examination i Geographi, gik saa til Communens forskjellige. Urban Hansen, Jensen, Brummer, og Bierfreund. Besøgt de to gamle Jomfruer Wagner, dernæst hos Mølleren Krag. - Stille Middag hos Biskoppen. Besøg af Zick, læste om Aftenen Gudfaders Billedbog. Stormfuldt Veir tilaften"

 

Dagbogen den 10. december 1867

 

"Tirsdag 10de. Tøveir. Besøg af Gredstedt. Kjørt med Bispen til Festen i Lahns Stiftelse. Der blev holdt en særdeles smuk Tale af Skoleinspecteur Møller i samme blev ogsaa jeg berørt mellem mærkværdige danske Personer. Gik derpaa ud til Besøg og Afsked hos Prøvensen, Unsgaard, Kock, Boesen, Provst Damgaard, Apotheker Loetz, Præsten Steenbuch, Søcapitain Helveg, Etatsraad Schlegel og Borgemester Mourier (hvis Frue, ligesom ogsaa Fru Kock fik hver et Exemplar af mine »Kjendte og glemte Digte«. ) Jeg var dernæst hos Fru Berthelsen, som nu var gammel og døv. Jeg hørte at Kjøbmand Petersen, Gersons Svigerfader der er i Communen, var den eneste af disse som ikke havde deeltaget og ikke underskrevet, Datteren var vred fordi der ikke var gjort af hendes Forlovede Gerson, hvem hun som Digter satte saa høit og Gerson havde her i Bispegaarden ved sit Besøg her ovre nyligt yttret sig mod den paatænkte Stads, men var af Biskoppen blevet / tilrette viist, og da strax var blevet stille. Stille Middag hjemme[;] til Aften var her Provst Damgaard og Kone, samt Skoleinspecteur Møller og Moder. Brev  fra Fru Melchior. Sendt Brev til Fru Melchior og Fru Collin."

 H.C. Andersen er gæst hos biskop Engelstoft i Odense i perioden 4. december - 11. december 1867 . Eventyrdigteren rejser den 11 december 1867 tilbage til København efter hæderen til æresborger i Odense.

 

Dagbogen den 11. december 1867

 

"Onsdag 11. Smukt Solskinsveir. Gik til Smedemester Petersen, Adjunkt Nielsen, Overlærer Kragh og Hr Faber. Besøgt mit Barndomshjem der eies af Skrædder Schmidt, Gaarden var temmelig den samme kun Baghuset stillet midt i Gaarden; et Par Stikkelsbærbuske vare vist endnu fra min Barndom. Brændeviinsbrænder Hagenau bragte mig et Digt Selv skrev jeg paa mit Portræt til Fru Engelstoft

 

De gav mig et Hjem med Solskin rigt,

Saa Takken groer frem i et fattigt Digt,

Men Takkens Rod er i Hjertet tilbage,

Den groer i Aaringer og i Dage.

-Mit Billed jeg lader tilbage


Gik med Bispen til Professor Henrichsen, saae Latinskolen og Gyllenastiksalen hvor den halve Deel af øverste Klasse var. Besøgt Redacteur Dreyer og Byens eleganteste Kjøbmand , hvis Boutik seer ud som i Paris med eet stort Glas til Vindue. Hjemme havde Kochs været og bragt mig deres Portrætkort. Glemt at besøge een af Communalbestyrelsen skrev ham til ogsaa glemt Chefen for Borgerchoret. Klokken lidt efter fire kjørte jeg med Bispen og Bispinden, forud havde Borgemesteren fra sin Kone bragt mig en smuk Bouquet med Roser i. Der var Folk ved Vinduerne da vi kjørte, Mængden strømmede ud til Banegaarden der blev aldeles fuldt, jeg gik om og hilsede paa mange Venner og Veninder, da Toget kom og jeg var i Vognen, Etatsraad Koch bar mit Tøi, holdt Borgemester Mourier en Afskeds Tale, jeg sagde Levvel og nu brusede jeg afsted under rungende Hurraraab, i Vogn med mig var en Franskmand; i Nyborg  traf jeg i Toget Holger Stampe, der havde været med fra Middelfarth og sovet til han vaagnede ved Hurraraabene ved Odense og tænkte da nok at det var for mig. Gik over med det nye Skrueskib, der er bestemt til at bryde Isen. Passagererne vare venlige og opmærksomme mod mig, som klang det endnu fra Odense. Søen var stille, og Klokken halvelleve naaede jeg Kjøbenhavn hvor Eduard Collin og Jonas rigtig hjerteligt toge mod mig og ledsagede mig hjem, Stuen, var varm, Breve og Bøger laae til mig Klokken blev henved eet før jeg kom iseng. Gud Tak og Ære !"

 


H.C. Andersens opholder sig i København i perioden 11. december - 31. december 1867.

 

Dagbogen den 12. december 1867

 

"Torsdag 12 Det er som en Drøm det Hele. Da jeg gik ud til Eduard traf jeg Professor H. P. Holst og Molbech, jeg standsede dem rakte dem Haanden. »Det har nok været anstrængende !« sagde de og talte om min Tandpine, ikke et Deeltagelsens Ord om min Hæder fulgte, paa Hjemveien kom Bruun, Forfatteren til »De tre Mousketerer«, han talte varmt og glad, roste Odense og fremhævede den Glæde og Hæder jeg havde faaet som blandt Tusinder saa sjælden nogen erholder. Besøgt Melchior som vare uendelig glade, gik til Henriques Bloch, Hartmann og Fru Ørsted; stor Middag hos Melchiors hvor de to polske Violinspillere jeg havde hørt i Odense ogsaa var, ( de havde der boet i Hotel med Israel Melchior. ) Gik. saa i Theatr;et til Fruentimmerskolen, Thiele, Watt, Gade og Scharff ogsaa Rosenkilde vare rigtig glade, Gerson sad foran mig sagde ikke et Ord til mig ..........."

 


 

H.C. Andersens opholder sig i København i perioden 11. december - 31. december 1867.
 

 

Dagbogen den 15. december 1867

 

"Søndag 15. Sneeveir. Besøgt Hofdamen Frøken Rosen og mødte der Overhofmesterinden Fru Bille, var hos Collins og Melchiors; føler mig træt. Besøg af Excellensen Grev Moltke Hvitfeldt som beklagede at han ikke var kommet med til Festen i Odense. Middag hos Enkedronningen, som jeg havde bragt »Kjendte og glemte Digte«. Der taltes meget om min Fest i Odense. General Blücher havde jeg til venstre. Forrige Minister David var der. Gik til Henriques og derpaa lidt i Theatret, foræret Juliette Price de 15 illustrerede Eventyr ."
 

Dagbogen den 16. december 1867

 

"Mandag 16 hævet hos Reitzel 100 Rdlr. Sendt Avis til Locle, Bog til Strøm i Odense og Portræt til Chefen i Odense, Eventyrbogen sendtes til Christian Christopher Holstein, Digtene til Bjørnstjerne Bjørnson; blev indbud[t] til Melchiors men gik til Collins hvor der intet Selskab var....."

 

Dagbogen den 17. december 1867


"Tirsdag 17. Sneeveir, Tøe, daarligt Veir og dertil mindre .5 vel. Fik Brev fra Fru Scavenius. Skrev til Fru Scavenius og til Biskop Engelstoft og til ~'ru Ingemann, Besøg af Maleren Lund, der fortalte mig om sin fattige Barndom. Kj ørt ud til Linds og Drevsens i et voldsomt Tøeveir, Sneevandet gik over Galoskerne. En ung Lieutenant Rosen spiiste der, Baron Henrik Stampe var med, kom igaar, ligegyldig mod mig, snakvurren, Ingen tænkte paa at sige mig et venligt Ord, udbringe en Skaal for mig i Anledning af min Fest i Odense, Stampe gik uden at sige Lev vel til mig. Drevsen underlig gammeldags i Lovens Bogstav; da Rosen og jeg talte om det latterlige med Brev at frimærket nødvendig skulde sidde øverst til venstre, sagde han, men det er jo en Lov...."

 

Dagbogen den 20. december 1867

 

"Fredag 20. Skrevet til George Brandt og anbefalet ham Wilhelm Boye, som er glad over at kunne komme derhen. Moritz Melchior sendte mig Brev til ham fra Jørgensen over Bordeaux, han følte sig saa vel og glad og fløi mod » Varmen«. Gud jeg takker Dig for al den Glæde Du forunder mig. Gik ud paa Vesterbro at besøge Ørsteds, derfra til Bjørnstjerne Bjørnson i No 110, han og Konen toge saa hjerteligt mod mig, toge ret Deel i hvad jeg fortalte fra Odense, Taarerne stod i Bjørnsons Øine, Taarerne løb ned
af hans Kones Kinder. Han sagde at det smukkeste Eventyr jeg havde fortalt var hvad jeg sagde paa Raadhuset om de tre Gange jeg havde været der. Han sagde at Grundtvig og jeg vare de to egentlige Folkedigtere, trængt ind i Folket, de andre Poeter kunde nok sidde og dufte. Middag hos Kochs; stærk {Frost], Vinduerne tæt med Iis, blev hele Aftenen hjemme."

 

Dagbogen den 21. december 1867

 

"Løverdag 21. Det skal udenfor Porten være elleve Graders 5 [Frost]. Der graserer nok Skab i Skjægget, Ritmester Hansen har faaet det hos min Barbeer Jansen, Blom hos en anden. Besøgt Hartmann. Overløb af Tiggere. Ved Middagsbordet hos Fru Neergaards Børn læste jeg alle de nye Eventyr, gik saa i Theatret til den Stundesløse; hjemme kom Bloch, han fortalte mig at jo nok Nogen misundte mig al den Hæder, Nogle havde ligesom trøstet sig med at den dog nok ikke var saa stor, som Aviserne mældte, Andre at Christian Winther dog burde have Sligt frem for mig. Men han var jo nu ikke født i Odense, svarede jeg."

 

Dagbogen den 22. december 1867

 

"Søndag 22. Frostveir. Theodor dadlede at jeg gik til Barbeer Jansen hvor jeg kunde blive smittet i Skjægget. Brev fra Bisp Engelstoft og Chefen Bruun i Odense. Var hos Paludan MillIer hvor Ratlaus fra Jylland var, jeg læste de tre nyeste Eventyr, Paludan-Møller syntes særdeles godt om  dem. Middag hos Henriques og derpaa lidt inde hos Jerichaus, Fruen viiste mig hele Huusleiligheden."

 

Dagbogen den 27. december 1867

 

"...Igaar sendt Brev til Borgermesteren i Odense Mourier...."

 

Dagbogen den 30. december 1867

 

"Mandag 30 Imorges kom Delbanco hjem og bad mig skrive til mit »Barndoms Hjem« af hvilket et Billed kommer  paa Søndag i illustrerede Tidende, jeg arbeidede derpaa hele Dagen og efter Middagsbordet hos Collins gik jeg til Delbanco og dicterede ham det Skrevne, mit Manuskrift vilde jeg ikke udlevere, gav ham Hals og Hoved over min Deeltagelse. Læste for ham, Kone og Søn, »Gudfaders Billedbog«, som jeg derpaa lovede ham til illustrerede Tidende...."

Dagbogen den 31. december 1867

 

Idag Brev fra Prinds Valdemar , senere mødte jeg ham med sin Lærer og vi talte sammen. I Flyveposten staaer om Festen i Conservatoiret, vistnok meddeelt af Ree. Gik fra Muries før elleve, spiist hjemme, høre Nytaars Skud, og slutter nu Aaret 1867, det meest hædrende og vexlen de for mig, to Gange var jeg i Paris, tog senest Watt med mig, ved Moritzs Melchior Spæden til Reisen (300 Rdlr.) jeg er blevet Etatsraad og har i Odense oplevet en Hyldest der hører til de meest sjældne i denne Verden. Læst i Dag for Gade Peiter, Peter og Peer, han fandt det var en moden Frugt, der kunde jo og [saa] være ikke ganske modne og lidt grønne i den store Samling af de Andre. Herre min Gud, min eneste Gud, Tak for det gamle Aar, hvad kan, tør, vil og skal det nye bringe; jeg beder  Herre, giv mig Kraft til at bære det, slip mig ikke!
 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk