H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersens dagbøger om

Egeskov på Fyn

 

Kilde: www.kb.dk Illustreret Tidende 1895 06062003

 

 

 

 

Dagbogen fra den 16. august 1842.

 

 

H.C. Andersen opholder sig på Glorup fra den 3. august 1842 - 22. august 1842 og tager den 16. august på tur til Egeskov.

 

 

Tirsdag 16 August. I Dag er det over 21 Graders Varme, jeg er ganske angrebet. Penis rød og daarlig; ilde Humeur herover. Læst høit »Fuglen i Pæretræet«. Sendt Brev og Sang til Frits Moltke. Efter Bordet kjørt til Egeskov en smuk Vei. (En Adler har skrevet »Efterretning om Nyborg Amt, tre Dele, det er i Manuskript i Kammerraad Lindegaards Eie paa Lykkesholm her i Fyen, hans Fader har kjøbt det paa en Auction, og det er fuldstændigere end Pontopidans Atlas; dette fik jeg tilfældigviis at vide af Winther, da Egesckou interesserede mig, jeg skriver af: )  Egesckousgaard Anno 1616 den 31 Aug: haver Jacob og Claus Ulfelt, Brødre, Lauritz Ulfelts Sønner til Bafvelsøe, som efter deres Morfader Lauritz Brockenhuus og Mormoder Fru Karen Schram udi Arv var tilfalden Egesckousgaard og Gods udi Fyen Nyborg Amt, Qverndrup Sogn, solgt og Skjødet samme til Jacob Ulfelt til Urop Rigens Canceler og Raad, hvorpaa Kong Christiani 4de Laase Brev Aar 1620 den 6 Oct er udstædt. Laurs Brockenhuus, hvis Frue var en Tinghuus, har bygt Egeschous Borregaards Huus, men udi hvad Aar vides ikke. Anno 1648 haver Lauritz Ulfelt til Urup Befalings Mand paa Stiernholms Slot solgt og skjødet Egeschousgaard og Gods til Hr Oluf Parsberg til Jernit, Ridder, Rigens Raad og Befalings Mand over Skanderborg og Aaekjer Lehn. Anno 1656 den 8 Mai har Hr Oluf Parsberg igjen solgt Eges: til Hr Otte Kragh til Voldbjerg Rigens Raad og Befalings Mand paa Riberhuus og fra den Tid af er samme forbleven i denne Familie ).....................Haven har været Buegange Absatser og Fontæner, endnu er høie beskaarne Hækker og en prægtig lang smal Bøge Alee; Gaarden opført af røde Muursteen; ud til Haven staaer en Gruppe Grantræer. Et høit kobberlagt Spiir er opført paa Forbindelsen af begge Bygningerne. Masive Steentrapper fører op og ned; Kaminer og gamle Familie Malerie [r] rundt om. I Stuen til Høiere, Chr den 4de til Hest (efter Carl von Mandem?) -Hele den Oldenborgske Stamme og fire Malerier der forestiller de fire Verdens Dele. Til Venstre er i Gangen et Skab med Udskjæring der forestiller den indelukkede Jomf. Brockenhuus, samme Afbildning to Gange, men det seer ud som sad hun i en Bærestol af forgyldte Palmer; hun er illumineret. Ovenpaa til Høiere er en Sal med mange Familie-Malerier og længst henimod Vinduet et Indelukke i Muren, der deler begge Bygninger,  det er, som en Slags Retirade, og her var (jeg troer i 18 Aar) Brockenhuus's Datter indelukket. Jeg kikkede ind af DørSprækken. Sollyset trængte da derind og der var dybt ned. I Salen til Venstre hang flere Familie Partrætter. - Nede i Stuen har Huusjomfruen, den eneste som sover i den store Bygning, sit Kammer paa Væggen hænger et Malerie, en Jomfru der staaer mellem en Munk, som viser hende Christus, og en Ungersvend, som sætter hende Ringen paa Fingeren; oppe paa et svært Trægallerie herinde var Sengen. I Pontopidans Atlas staaer om Egeskov at her er saa mange Vinduer som Dage i Aaret, saa mange Døre, som Uger , saa mange Skorstene, som Maaneder Saa mange Hjørner , som Aarstider. Haven een af de største og skjønneste i Fyen. Markedet er den 19 Nov.

 

 


 

Dagbogen fra den 3. juli 1850.

H.C. Andersen opholder sig på Glorup Slot på Fyn

 

"Onsdag 3. Gik op til Doctor Winther fik min Tandbyld skaaret; det hjalp paa Hævelsen. -Kl 2 vilde de Alle kjøre til Egeskov, jeg var med, men udenfor Porten, tabte Grevinde Scheel sin Paraply, vi holdt og jeg tog Anledning til at stige af Vognen og sagde at Blæsten var for stærk for mine Tænder. Hjemme drak jeg Kaffe hos Jomfru Ibsen, med Jomfruen hos Scheels og Huusholdersken. Regn og Blæst. Ilde Humeur. Brev fra Jette Wulff og Skotlænderen Hamilton."

 


Dagbogen fra den 26. september 1855.

H.C. Andersen rejser fra Glorup til Sorø.

"Onsdag 26 Klokken henimod 9 holdt Vognen, jeg skulde afsted, min Mave daarlig, komplet Diareh, jeg vaklede mellem at blive og tage afsted; vilde holde udenfor Vinthers og han skulde give sin Betænkning, Kudsken sagte at nu  kom man ikke der forbi, og sparede over en halv Miil, jeg besluttede at tage afsted, følte mig ilde og vilde, fik jeg ,
Diareh paa halvveien til Nyborg vende om, det var en Qval, endeljg naaede jeg Nyborg, her fik jeg en Portion Riisvandgrød, gik saa ombord, men skjøndt Posten var kommet Klokken 11 kom vi ikke afsted før halv eet, da der fra Egeskov marked (igaar) var en Snees Heste der maatte ombord, vi fik hjempermiterede Tropper fra Gl
ückstad og en Mængde Humlesække, jeg ønskede nu blot at naae Korsøer og først der blive syg; Veiret godt;.."
 


 

Generel information  om Egeskov:  

Egeskov - en eventyrlig oplevelse

Egeskov Castle and Hans Christian Andersen - Egeskov Schloss und Hans Christian Andersen

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk