H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

Nyhavn 18 i København

Danmarks Nationalbank kunne den 4. Juli 1968 fejre sit 150 års jubilæum og den oprettede Jubilæumsfond kunne i den anledning beslutte at erhverve en ejendom, hvor gæstelejligheder kunne stilles gratis til rådighed for udenlandske videnskabsmænd og kunstnere på gæsteophold i Danmark. Den ejendom købte banken i 1970.


Nyhavn 18 før den sidste ombygning i 1970


En historisk ejendom

Huset viste sig at indeholde kulturhistorie fra kælder til kvist. Det blev opført af skibsreder Bodenhoff i 1785, og som 62-årig flyttede han selv ind som den første ejer af den nyopførte ejendom. Langt senere kan vi finde en medaljør Frederik Krohn og hans to sønner, hvoraf de fleste af os kender Johan Krohn fra hans dejlige bog "Peter Jul". H.C. Andersen, kobberstikker Erling Eckersberg. Flere andre ejere og lejere kunne nok også fremdrages gennem de mange år.
Med vores første danske 1000 kr. pengeseddels portræt af Thomasine Gyllembourg *), og med mine fundne oplysninger om Carl Bernhard = de Saint Aubain på anden sal, fik det mig til at skæve til de andre historiske døre op igennem ejendommen i Nyhavn 18, og dermed de mere end tohundrede års historie på dette sted.

Nyhavns kanalen

Nyhavns kanalen blev gravet i 1671 for at føre skibsfarten op til Kongens nye torv, og samtidig begyndte man for alvor at bebygge det nye torv. Dette var få år forinden planlagt som et nyt handels knudepunkt, mellem den ældre og den nye bydel. Charlottenborg blev opført i 1672. Christian d. 4. havde forinden skænket Københavns Universitet en Botanisk Have, denne blev i året 1688 anlagt bag Charlottenborg. I 1778 så regeringen efter en del handels uro, sig nødsaget til at få gennemført at der byggedes pakhuse på en del af den nyanlagte Botaniske Haves plads. Derfor måtte Botanisk Have flytte fra denne plads i årene 1871-74, til sin nuværende plads.

Nyhavn 18

Ejendommen Nyhavn 18, matr. nr. 279 af Øster kvarters historie tager sit udgangspunkt i 1723, hvor Andreas Hansen Bodenhoff blev født d. 5 januar. Han var en af de største skibsredere i København, og med mange rige handelsinitiativer eller som skrevet står en "selfmade mand".
Han havde på et tidspunkt 28 skibe på engang ude at sejle, heraf var de 17 i udenrigsfart. Der skal her trækkes et par bedrifter frem blandt andet anlægger han et skibsværft omk. 1760. Det område vi i dag kender under navnet Bodenhoffs Plads. Senere i 1772 foretog han nogle erhvervelser i Nyhavn, hvor der var pålagt forpligtelse til, at opføre en grundmuret bygning på grunden. Det blev til et 3 etager forhus (med kvist over de to fag, med en port i to fag, og et fag med gennemgående forstue og trappe i den bageste del), et pakhus og et to etagers side hus i 1785. Her fik han skabt sig en bolig, hvor han som 62 årig kunne flyttede ind, det nuværende nr.18. Han flytter ind med sin familie. Da han er 71 år gammel rammes han af sygdommen Apopleksi, og efter 2 dages sygdom dør han i 1794.

Hans yngste søn Andreas født 21-1-1763, døbt i Sankt Nikolaj sogn, overtog ejendommen, og i januar 1796 gifter han sig med den syttenårige Giertrude Birgitte Rosted. Allerede den 5. juni s.å. døde han. Giertrude var pludselig blevet Københavns rigeste enke, men hun nåede kun at blive 19 år inden hun selv døde. Hendes gravsted er stadig bevaret og kan ses på Assistens Kirkegården. Sørgeligt er det, at de to sønner, der skulle have forsat denne oparbejdede forretning, også døde hurtigt efter faderen. Derved kom besiddelser og ejendomme ud af familien.

Huset er blevet forandret siden opførelsen. I 1804 blev der bygget til med et hel tag, forstuen blev da sløjfet, og erstattet med adgang til en port gennemførsel. I 1846 blev huset væsentligt ombygget af ejeren murermester Unger. Forhuset blev forhøjet med en fjerde etage og en mansard etage. I 1861 blev porten igen ombygget, og det buede vindue over porten erstattedes med rektangulære vinduer.

H. C. Andersen

Han bosatte sig første gang i 1834 i Nyhavn nr.20, efter sin store udenlandsrejse. Her blev hans første eventyr for børn til. Han skrev og udgav i denne periode hvert år et nyt hæfte med eventyr. De første af hæfterne indeholdt: Fyrtøjet, Lille Claus og Store Claus, Prinsessen på ærten og den lille Idas blomster. I 1838 forlod H.C. Andersen Nyhavn; men fra 1846 vendte han tilbage og lejede sig ind i nr.67, hvor han boede hos en familie Anholm. Om H.C. Andersens følelser i forbindelse med hans sidste logi i nr. 18, kan man læse sig til i hans breve og dagbøger. Den 18. august 1871 skrev han til Edward Collin: "De veed ogsaa, at jeg har været nødt til at leje de tre gamle Værelser i Nyhavn; jeg var saa glad ved at forlade disse for at komme paa et andet Strøg i Byen, men der var intet at erholde, og jeg maa fra første September flytte ind i det gamle Sygehuus, jeg gruer derfor!" I dagbogen skriver H.C. Andersen: "Fredag den 1.ste september 1871. Sov til hen ved otte (på Rolighed). Meget varmt Solskin. Kjørt med Sporvogn til Byen. Talt med Frøken Hallanger om Leilighed, og hun har een i Nyhavn paa Charlottenborg Side No.18. første Sal". Endvidere skriver Andersen mandag den 4. september: "Til morgen Regnvejr. Var i Byen og saae Værelserne i Nyhavn No.18, de ere de samme hvilke Saint de Aubain **) have beboet, de ligge langt ude i den slet brolagte Gade". Frøken Hallanger forlanger 35 rdl. om måneden for de 3 værelser. I et brev til Henriette Collin, skriver han den 6. september. "Det er en Mærkedag i mit Liv, den Dag kom jeg første Gang til Kjøbenhavn, ind i Italien, ind i Spanien, havde min 50 Aars Fest, jeg anser den Betydning nu sluttet ved det mig aldeles uhyggelige at skulle igjen drives ind min gamle Sygefælde i Nyhavn". Den 9. september 1871, flytter H.C. Andersen så ind på I. salen. Dagen forinden skrev han følgende brev, til Clara Ballin, som er afsendt fra Rolighed på Østerbro.

Meget ærede Frøken! Om Gud vil, fløtter jeg i morgen ind i mine Værelser. De har
været saa god at sørge for, at der er Lys, Sukker, Lampe-olie, Blæk etc. - maa jeg
endnu tilføje, at jeg ønsker kjøbt 6 halve Flasker bayersk Øl, en Flaske Portvin 8
Mark og en Flaske Madeira 9 Mark - den lille Dreng, De talte om, der skulle gaa
Ærinder, har jeg ikke set noget til. Alt er vel nu nogenlunde i Orden, særligt
Sengen vel udluftet. Brød, Smør, Kjød eller sligt kan jeg vel den første Aften
erholde hos Dem, siden kunne vi gjøre Aftale. Jeg haaber, at De og Deres Søster
venligt vilde tage Dem af mig og jeg snart maa være saa vel, at jeg volder Dem
mindre Uleilighed end nu de første Dage ved min Ankomst.

Ærbødigst H.C. Andersen

E.S. Da jeg forlader Rolighed før Middags Spisetid, ønskede jeg, om det kan skee, at finde hjemme lidt kogt Fisk, f. EX. Flynder med Smør og Sennep.

Fra sine vinduer i soveværelset, mod Botanisk Have (nu delvis Charlottenborg) har digteren kunne se og beskrive udsigten: "Mit soveværelse er beliggende mod syden, den Botaniske Have udbreder sig som en grøn Lombarder slette bag gård murens alperække. Der står i haven en høj, bladfuld Poppelpil, ved måneskin ser den ganske sort ud, så tænker jeg på de mørke Cypresser, og alt det smukke ...". Sådan kunne han skrive om den Botaniske Have, som endnu lå der. H.C. Andersen blev i Nyhavn 18 til lørdag den 12. juli 1875, da frøken Harriet, kom med sine forældres vogn fra "Rolighed" og kørte ham ud på Østerbro, hvor han var til sin død den 4. august.

Flytter til Nyhavn 18

I efteråret 1873 flytter HCA fra Rolighed til Nyhavn 18, i Krak´s vejviser Nyhavn 18- Østre kvarter - Matr.279 kan vi læse: Kælder. H. Nielsen, vognmand. Stuen: I.R. Unger, enkefrue og Lud. Olsen, grosserer. I. sal: H.C. Andersen, etatsråd, frk. E. Ballin, pensionat. II. sal: W.E. Hansen, enkefrue, P. Brockmeyer, kontorrist, M. Weber, student og E. Olsen, student. III. sal: F.C. Krohn, Professor. IV. sal: E. Eckersberg, kobberstikker.
I skattelisten for København er der opført for etatsråd H.C. Andersen i omtrentlig indtægt 500 Rdl. Skattepligtig: 200 Rdl. og indkomstskat at betale 1.39 Rdl. i hvert kvartal.


H. C. Andersen i arbejdsværelset i Nyhavn 18,

© Tilhører Odense Bys Museer / H. C. Andersens Hus.


Den 2. april 1874, udnævntes han til Conferentsråd af Kongen - en titel som også Oehlenschläger og Thorvaldsen havde. HCA humør blev ikke bedre med de aldeles urimelige økonomiske bekymringer han tog på sig - skønt den årlige statusopgørelser fra Edvard Collin viste at hans formue stadig var i vækst - og at han havde opsparet en formue på over 50.000 kr. - der i købekraft i dag langt overstiger det 10 dobbelte. Sådan skriver HCA d. 9. juli 1874 til Collin;

"Da jeg var yngre og slet ikke havde noget, måske kun fra den ene uge til den anden, følte jeg ingen angst for næringssorg, som den der nu plager mig - nu hvor jeg er bleven gammel. Jeg får mit årlige tilskud fra staten, har ved flid og sparsommelighed fået en sum - som jeg ikke tager af - som vokser lidt. Dermed skulle og burde jeg være tilfreds. Taknemlig det ved GUD jeg er".

Fjorten dage efter skriver han igen til Collin: "Jeg vil gerne de år jeg endnu har at leve i, leve ret godt, det ville være en fortvielse at nedsynke nu i trange kår".

I 1875 fyldte HCA 70 år, og det blev hans sidste fødselsdag - til gengæld blev den også fejret, der blev organiseret en stor festforestilling på Det Kongelige Teater med opsætning af to af hans stykker, "Den nye Barselstue" og "Liden Kirsten". Klokken 17 var der festmiddag hos grosserer Melchior. HCA var lykkelig, men fuldstændig ødelagt oven på den anstrengende dag.

Fra Nyhavn 18 blev HCA hentet ud til Rolighed - den 12 juni 1875, og fra nu af gik det rask ned af bakke. HCA diktere til dagbogen, han kan ikke selv skrive - det er Melchiors der skriver i dagbogen. Endvidere har de antaget en tjener til passe ham - tjeneren var kun fæstet til august.

Fru Melchior skriver d. 4. august i dagbogen: "Nu er lyset slukket! Hvilken lykkelig død klokken 11,15 udåndede den kære ven sit sidste suk". HCA evige bekymringer var ovre, men hans eventyrlige skæbne, hvorfra han gang på gang hentede råmaterialet til sine fortællinger, lever videre. Der vil altid være en grim ælling, en klodsmajor eller en kejser uden klæder.

Svend Olsen

NB! HCA skrev i alt 156 eventyr og historier, 14 digte, 18 skuespil og operatekster, 14 romaner og noveller, 8 rejsebeskrivelse og hele 3 selvbiografier og sangtekster. H.C. Andersen ligger i dag begravet på Assistents kirkegården - gravstedet er i afdeling P.

*) Fru Thomasine Heiberg født Buntzen, senere fru Thomasine Gyllenbourg.

**) Andreas Nicolai de Saint Aubain, hans kusine var som bekendt det første 1000 kr. seddels kobbertryks portræt af Thomasine Gyllembourg.

Kilde: http://home20.inet.tele.dk/brh-portalen/hca/  2007 / 2017 BH

 

 

 

 

Copyright © 2002-2017     www.hcandersen-homepage.dk