H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

H.C.Andersen: "O Gud i Kjøge !" 1836

 

Hvad skrev H.C. Andersen på ruden i  gæstgiveriet "Norske Løve" i Køge i 1836 ?

Historierne om, hvad H.C. Andersen skrev på ruden er ikke entydige. Er du forvirret bagefter, så er det ikke uden grund for ikke engang i Køge Kommune kan man blive enige om et entydigt svar.

 


Historien ifølge Køge Bys Historie fra 1932

Hotel "Norske Løve" fik i 1759 privilegium som gæstgivergård. I diligencernes tid blev gæstgivergården besøgte af mange kendte folk som bl.a. forfatterne, Fru Gyllemburg-Ehrensvärd, Kamma Rahbek og H.C. Andersen. i "Extremerne"  kan følgende læses: Du ler deraf, men jeg forsikrer dig, at disse som oftest flove smørerier på Vinduesruder i Værtshuse have altid haft noget eget tiltrækkende for mig og mangen Gang givet mig Stof til fantastiske Gisninger og Drømme. Jeg erindrer, at jeg en Gang som Barn var med min Fader og nogle ældre Folk i Kjøge, og paa et Værtshus hos Hansens stod jeg tilligemed en anden og læste, hvad der var skrevet på Vinduesruderne. Med eet udbrød min Sidemand i en umaadelig Latter og gjorde de tilstedeværende opmærksom på en Rude, hvorpaa der stod de Ord: "O Gud! O Gud! i Kjøge."  

 

I et Brev til Fru Signe Læssøe skrev H. C. Andersen i Juli 1836: »Først gik Turen over Kjøge, hvor der jo paa Væggen efter en af »Hverdagshistorierne« skal staa: O Gud! O Gud! i Kjøge! Jeg kunde ikke finde det og for at ikke andre ligesom jeg skulde søge forgæves, saa skrev jeg det der, og nu staar det meget tydeligt.« De to Ruder var senere kommet i Privateje og tilhørte Overlærer Kr. Pedersen, som skreven Artikel herom i Kjøge Avis for 11. November 1890".

       "Norske Løve" i Køge  anno 2004

Den af H.C.Andersen indridsede Indskrift fandtes paa en Rude, som i sin Tid sad i et Vindue i Stueetagen til højre i Hotel »Norske Løve«, medens den anden Rude har siddet i et Vindue paa første Sal. Efter hvad den gamle Hotelejer og ældre Mænd i Byen havde fortalt Overlæreren, havde begge de Værelser , hvori de to Ruder havde siddet, i Aarenes Løb skiftevis været brugt saavel til Gæstestuer som til Aftrædelsesværelse for Dagvognsrejsende. Den Tanke, at begge Ruderne eller i hvert fald den ene af dem skulde være eftergjort af en eller anden Spasmager, afviste de gamle Hjemmelsmænd, og Overlæreren formodede, at den lange Indskrift er den, der omtales i »Extremerne«, medens den kortere skyldtes H. C. Andersen.
Kr. Pedersen skænkede de to Ruder til Kjøge Museum, hvor de nu er udstillet.

          

Billedkilde: Køge Bys Historie 1932


Historien, som den kan læses på Køge Museum august 2004:

O Gud, O Gud i Kjøge.

Huset "Norske Løve" lige uden for Nørreport i Køge blev bygget i 1720 og fik privilegium som værtshus 1759. H.C. Andersen vidste fra Thomasine Gyllembourgs forfatterskab, at der i gæstgiveriet skulle være en rude med indskriften "O Gud i Kjøge". Da H.C. Andersen besøgte Køge i 1836 kunne han ikke finde ruden i gæstgiveriet og indridsede derfor selv: "O Gud, O Gud i Kjøge".

Begge ruder er siden overdraget til Køge Museum.


Historien ifølge Køge Byhistoriske Arkivs hjemmeside august 2004:

O Gud O Gud i Kjøge - 1883

Den i fru Gyllembourgs skrifter omtalte rude, som blev eftersøgt af digteren H.C. Andersen, og som havde indskriften "O Gud O Gud i Kjøge" og sad i hotel Norske Løve, blev ved et uheld slået i stykker. Køge Avis meddeler, at ruden senere vil blive samlet igen i en indfatning.


 

Spørgsmålet melder sig efter gennemlæsningen af de forskellige kilder, hvilken en af teksterne var det H.C. Andersen skrev ?

H.C. Andersen : Han skriver at han havde læst i "Hverdagshistorier" at der skulle stå "O Gud! O Gud! i Kjøge!" og at han skrev "det der". Hvis han skulle have skrevet "det der" skulle der på begge ruder have stået "O Gud! O Gud! i Kjøge!". Da dette ikke er tilfældet , må der være en forkert oplysning eller en mistolkning af det skrevne. Hvis udgangspunktet er "O Gud! O Gud! i Kjøge!" jvf.  Andersens brev til Fru Læssøe, så må H.C. Andersen have skrevet den korte version "O Gud i Kjøge"

 

 

Køge Bys Historie fra 1932:

Ifølge billedteksten (se ovenfor) er den lange version "O Gud! O Gud! i Kjøge!". H.C. Andersens indskrift. I tekstafsnittet konkluderes, at overlæreren Kr. Pedersen formodede, at den lange Indskrift er den, der omtales i »Extremerne«, medens den kortere "O Gud i Kjøge" skyldtes H. C. Andersen.

Køge Museum august 2004:

Ifølge teksten i montren, hvori bl.a. ruderne opbevares , mener man på Køge Museum at H.C. Andersen vidste fra Thomasine Gyllembourgs forfatterskab, at der i gæstgiveriet skulle være en rude med indskriften "O Gud i Kjøge" , men det er jo direkte i strid med bl.a. H.C. Andersens egne oplysninger hvoraf fremgår at der på forhånd i gæstgiveriet skulle have været en rude med inskriptionen "O Gud! O Gud! i Kjøge!".

Køge Byhistoriske Arkiv august 2004:

Heraf  fremgår det, at den lange version er den oprindelige i gæstgiveriet. Som læser må man så konkludere at den korte version "O Gud i Kjøge" er H.C. Andersens.

 

Kilder:

  • Køge Bys Historie 1932. Udgivet af Turistforeningen for Kjøge og Omegn ved Victor Hermansen, Povl Engelstoft.
  • Køge Museum 22. august 2004
  • Køge Byhistoriske Arkivs hjemmeside 23.august 2004

    Hvis ikke andet er nævnt, så er foto af Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk