H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 

Almene betragtninger om H.C. Andersen 3. 

 

 

Ansøgningen om rejsestipendiet

I »Mit Livs Eventyr« S. 108 — 9 dvæler han ved en udførlig Omtale af hvad der gik forud for Bevilgelsen af Reisestipendiet; han mener vel derved at bevise, at han havde Ret til at være mistænksom. Han siger: »Det var sagt mig, at just i dette Aar — jeg følte ret Betydningen — var der saamange udmærkede unge Mennesker, som søgte, saa det kunde have Vanskelighed« o. s. v. Den, som har sagt ham dette — om min Fader eller jeg, erindrer jeg nu ikke — har sagt den rene Sandhed. Det begrændsede Beløb, som Fonden ad usus publicos aarlig anvendte til Reisestipendier, samlede en stor Mængde Concurrenter af alle Videnskabsfag og desuden Digtere, Malere, Billedhuggere, Musikere og Technikere, saavel fra Kongeriget som fra Hertugdømmerne. At Chancen for den Enkelte var slettere, naar han maatte concurrere med mange og velanseete Ansøgere, var jo uimodsigeligt; og Andersen modsagde det heller ikke dengang; han gik endog villigt ind derpaa.
Man see f. Ex. hvorledes han omtaler det i et Brev til Ingemann (Trykte Samling S. 112). Først 22 Aar derefter kommer han med den Fordring, at man den Gang skulde have saa at sige anticiperet hans Berømmelse. — Da Fr. Paludan Muller i 1837 søgte om Reisestipendium, maatte han — der dengang havde skrevet »Kjærlighed ved Hoffet«, »Dandserinden«, »Amor og Psyche« samt »Zuleimas Flugt« — finde sig i at staae tilbage for »andre udmærkede unge Mennesker« og nøies med
Tilsagn om Stipendium det næste Aar. — Naar Andersen tillige har beklaget sig over, at han maatte skaffe Anbefalinger, da maa jeg tilføie nogle Ord derom, men forøvrigt henvise til, at han i 1845 ikke fandt noget Forunderligt i, at P. L. Møller
anmodede ham om i Forening med Oehlenschlæger skriftligt at understøtte hans Ansøgning om Reisestipendium.

 

Ansøgningen fra Hertz og Andersen

Jeg var dengang Secretair ved Fonden ad usus publicos, jeg refererede Ansøgningerne og var den Eneste, der kunde bedømme, hvilke Udsigter der vare for den Enkelte; for Andersen vare de tvivlsomme. Naar man skulde tage retfærdigt Hensyn til alle Fag, var det meget tvivlsomt, om der kunde »blive Raad til to Digtere.« Det var et Uheld for Andersen, at Hertz søgte sammen med ham. Hvad var da naturligere end at jeg, som skulde motivere Indstillingen, benyttede det lovlige Middel, at støtte ham ved Anbefalinger fra saadanne Mænd som de nævnte. Og derfor hedder det i Indstillingen

    om Hertz — næstefter en Henviisning til hans indtil den Tid udgivne og opsigtvækkende Arbeider: »Den roesværdige Maade, hvorpaa Hertz har forfulgt sin Bane, idet han først fuldendte sine akademiske Studier, senere fik Medaillen for en Afhandling, og først da han efter flere Aars grundige Studium
havde dannet sig en videnskabelig Theori af Kunsten, fremtraadte som moden Skribent, borger noksom for« o. s. v.

    om Andersen: »Hans Ansøgning er ledsaget af Erklæringer fra . . ., som alle ere enige i, at han har en sand poetisk Natur, der, kæmpende med ydre Forhold, bestandig har meer og meer gjort sig gjeldende, men ligeledes enige i at erkjende
hans Trang til at uddanne sit Talent ved Reiser, som formenes at kunne give hans noget regelløse Phantasie en sikkrere Retning; fremdeles, at han ved forøgede Kundskaber vilde vinde en høiere Smag, en skarpere Sands for det Paasende, og at han overhovedet vilde have godt af i den nærværende Periode af sit Liv, der maa ansees som hans høiere Opdragelses, at rives ud af den Nødtørftighed, der kun altfor ofte har tvunget ham til at producere.«

Hvad enten disse Motiveringer nu findes at kunne bestaae for Kritiken eller ikke *)

 

*) De ere ialfald lige saa gode som de moderne: »for at samle nye Indtryk og skaffe

 

er det ialfald vist, at de gjorde deres Virkning, idet Directionen accepterede dem; thi dette var i den Tid tilstrækkeligt. Frederik den Sjette blandede aldrig en personlig Mening ind i denne Slags Sagers Afgjørelse, ligesaalidt som han tog Notice af Udenforstaaendes Forsøg paa Protection. Under Christian den Ottende blev Forholdet det omvendte; en klog Ansøger henvendte sig da bedst til Adler.

 

Man vil maaskee finde, at jeg her har dvælet for længe ved Bagateller, men man vil forstaae, at jeg tillægger dem nogen Vægt, naar jeg meddeler, hvorledes Andersens Betragtning af dem er blevet benyttet udenlands.

 

Efter en Omtale af

»le Maanedsskrift , petit journal d'une critique aigre et morose, dont le conseiller Molbech dirtgeait les attaques«

fremstilles Andersen som »désespéré, sur le point de grossir le martyrologe litteraire.« »Je ne saurai si je suis vraiment un poete que lorsque le tribunal de létranger se sera prononcé sur mes oeurres  s'écria Andersen en se mettant sur les rangs pour obtenir une bourse de voyage; puis il alla — derniere humiliation — solliciter l'appui des principaux ecrivains de Copenhague. Tous repondirent a son appel et accordérent par leurs certificates tant de titres litteraires a l'enfant que l'on répudiait, qu'il lui arriva de ne voir dans ces témoignages d'estime si inattendus que la derniere aumone jetée a un malkeureux. Mais s' il fuit le sol natal, faute de se sentir l'énergie nécessaire pour faire faqe a l'orage, sa pensée ne le rame'ne pas moins sur les rivages arides et au milieu des sombres forets de sa patrie! *)

 

*) Poétes et romanciers du Danemare par Ch. Rahl.

 

Forsaavidt man skulde betragte hans hyppigt forekommende Yttringer mod det Heibergske Huus som grundede i en Mistanke om, at han led nogen Forfølgelse derfra, da maa jeg bestemt benægte Rigtigheden heraf.

 

Forhånende bemærkninger om Andersen


Jeg forbigaaer de mange i det daglige Liv forekommende Yttringer af den Mistænksomhedens Uro, der bragte ham til, ligesom Hunden Diogenes i »Dombey & Søn«, at gaae hen til Hjernet for at see efter en supponeret Fjende. Men jeg kan
ikke forbigaae en Sætning som den: »Selv velklædte Folk traf jeg paa, der i Forbigaaende med grinende Ansigt gjorde en forhaanende Bemærkning til mig« — en Sætning, som nu, ved den store Udbredelse af denne conte bleu de ma vie — som en fransk Bearbeider kalder den — er bragt vidt omkring i Verden som et Beviis paa, hvilken Raahed en begyndende Forfatter er udsat for i Danmark. Jeg er personlig overbeviist om, at det er hans febrilske Mistænksomhed, der har foregjøglet ham denne Haan.

 

H.C. Andersens utålmodighed

En mildere Yttring af hans urolige Sind var hans Utaalmodighed, og dog har ogsaa denne bidraget meget til at forbittre hans Liv. Han begyndte sin Bane med det Formaal: at blive en berømt Mand, men tillige med den Fordring, at det skulde skee strax. Erfaringen viste ham snart, at dette ikke gik saa let; han søgte Grunden kun hos sine Omgivelser, kæmpede mod disse men ikke mod sit eget urolige Sind. Og
denne ulykkelige Overbeviisning om, at det skyldtes, ikke ham men Verdens Ondskab, at det gik saa langsomt med hans Fremskridt paa »Ærens Bane«, var saa fast indgroet, at han end ikke i sin modne Alder, og da han havde opnaaet almindelig Anerkjendelse, ganske kunde opgive den. Denne Utaalmodighed
var fremfor Alt synlig i »hans Forhold til den danske Skueplads.

I det daglige Liv havde vi stadig Beviser paa, hvor lidt han formaaede at bekæmpe den; en kort Opsættelse, en uventet Hindring, selv i de ubetydeligste Anliggender, satte hans Sind i Bevægelse. Dette viste sig især, naar den, han vilde tale med, ikke var hjemme eller ikke strax var til hans Disposition. Jeg har mange Beviser paa dette fra den Tid, da han daglig kom i mit Huus; han blev strax utaalmodig, naar han hørte, at jeg talte med Folk i Embedsanliggender ; han gik da vel ind til Familien, men kom snart igjen, ruskede i min Dør og stak Hovedet ind med et forundret: Naa! — Han kunde forøvrigt selv spøge med denne Svaghed. Saaledes, da han engang (1860) ikke traf min Kone hjemme, efterlod han paa hendes Skrivebord følgende Seddel:

»Fru Collin. Det gjør mig ondt, at De flyer mig; nu gaaer jeg, iovermorgen reiser jeg, og snart døer jeg.«

Ærbødigst
H. C. Andersen.

 

Forfængeligheden

Der er neppe nogen af Andersens menneskelige Svagheder, der bemærkedes saa let og af Alle, som den saakaldte Forfængelighed. Jeg har altid havt nogen Mistanke, naar man ved dette Udtryk troede at kunne betegne hans Væsen
tilstrækkeligt.


Hvad er Forfængelighed? Molbech siger: »den Beskaffenhed hos en Person, at han sætter Priis paa Egenskaber hos sig selv, som ere uden sand indvortes Værd, eller den, at han ved hver Leilighed søger at lægge virkelige eller indbildte Fuldkommenheder for Dagen.« Jeg kunde ønske tilføiet: en i den menneskelige Natur nedlagt Disposition, hvis Udvikling det kun lykkes Faa at bekæmpe. Andersen hørte ikke til disse Faa.

 

Han var ganske vist ikke forfængelig af sit Udvortes. Han har i sin Opvæxt maattet høre mange spottende Bemærkninger om dette; senere, da han med den tiltagende Aandsmodenhed tillige udvikledes i legemlig Henseende og bevægede sig med større Frihed, gjorde han sig ingen Illusioner i den Henseende. Det staaer ikke i min Magt at give et Billede af hans Udvortes i den Tid, og man vil ikke. faae videre Udbytte af hans Signalement i en saakaldet: Sanitäts-Fehde ɔ: Sundhedspas fra Orsova, saalydende:

»Ein Schriftsteller, französischer Unterthan, Koppenhagen in Dänemark wohnhaft, ledigen Standes, braune Haare, graue Augen, länglichen Angesichte, deutsch gekleidet.« Han havde virkelig en ret smuk Haarvæxt; det vidste han godt; og da han satte Priis paa at have denne i pyntelig Orden, lod han sig ofte »krølle«. Han var, uden at være pyntesyg, meget omhyggelig for sin Klædedragt. Men hvad Verden havde stor Fornøielse af at observere og udbrede var, at han ikke kunde gaae forbi et Speil uden at see sig deri. Vi, som have kjendt ham saa nøie, ere enige om at han ikke gjorde dette i Forventning af at finde noget Smukt, men som et Forsøg paa, ved nogle Ansigtsfordreielser at bringe noget Genialt frem. Han har selv med elskværdig Aabenhed tilstaaet, at han bestræbte sig for at see genial ud; det kunde da heller ikke skjules for os, der ved hvert nyt Photographi af ham kunde see, at han havde »sat et genialt Ansigt op.« Derfor give alle tidligere Portraiter ikke noget sandt Billede af hans Ansigts Udtryk. Hvis en Photograph havde kunnet opfatte
saadanne Øieblikke, hvor han var henrykt over noget Skjønt, da vilde vi have faaet et Billede af, hvor godt han saae ud, naar det Aandige beherskede hans Miner.

 

Andersen higer efter ros og beundring og helst på tryk

Men hvad der laae aabent for Alle var hans Higen efter Roes.Han søgte saa lidt at skjule den, at ban endog proklamerer den med de Ord:

«Kun i at beundres af Alle føler min Sjæl sig lykkelig; den Mindste, som ikke gjør det, kan gjøre mig mismodig». En aabenhjertigere Tilstaaelse kan man ikke forlange.

Det var denne Higen efter Roes, der skadede ham saa meget, især fordi den daglig gav de smaa Aander Leilighed til at gjøre sig lystige over ham. Han kunde ikke nøies med den Bevidsthed, at han som Eventyr-Digter var agtet og æret fremfor nogen anden Samtidig; han vilde have den lydelige Roes eller see den paa Tryk, og han vilde atter og atter høre Roes for det Samme. Dette var en Deel af hans ubetvingelige Tilbøielighed til altid at beskjæftige sig med sit eget Jeg, men mærkelig derved, at han ikke kunde skjule den og bestandig gav sig Blottelser. — Vilde ikke enhver Forfatter glæde sig ved at see sine Arbeider anerkjendte ogsaa i Udlandet? Men han vilde maaskee glæde sig i Stilhed. Dette var imod Andersens Natur, han fortalte det til Alle og forlangte, at ogsaa disse skulde glæde sig med ham derover.

 

H.C. Andersens barnagtige natur og glæde

 

Det er ganske Andersensk, naar han, som der fortælles, en Dag skraaer over Gaden til en Bekjendt og siger: «Naa, nu bliver jeg læst i Spanien, farvel. Var det nu Forfængelighed, der drev ham til denne Yttring? Jeg vilde nærmest betegne
den som en barnagtig Glæde. Næsten alle de Anekdoter, som man har om hans Forfængelighed, kunne henføres hertil. Han beholdt bestandig af Barnenaturen det, at han kunde glæde sig over Smaating ligesom han kunde tage sig Smaating nær.
Enhver Tagen-Hensyn til ham, en Opmærksomhed, den være nok saa ringe, en Skaal, udbragt for ham ved et privat Middagsbord — alt Saadant glædede ham; glemte man tilfældigt at udbringe hans Skaal paa det Sted, hvor han var vant dertil, var Humeuret forbi, — Altsammen uforgængelige Rester af Barnenaturen.

Det er saa ofte sagt om ham, at han reiste rundt om i Verden for at udbrede sin Berømmelse. Det skal vanskelig kunne bevises, at dette var hans Maal, og endnu vanskeligere vil det være at forklare, hvorledes han, blot ved at vise sig paa mange Steder, skulde gjøre sig berømt der. Det er med Rette, at Brandes udbryder: «Ak, kunde Reiser gjøre det!» og at W. Bloch spøgende opfordrer andre Digtere til at gjøre dette Experiment. Det var ham jo vel bekjendt af de mange Breve, han fik fra Beundrere i Tydskland, at han var berømt; men han vilde selv see denne Berømmelse paa Stedet, og han vilde personlig feteres. Hvor mangen Anden vilde ikke have gjort det Samme, men mere dulgt. Han lagde her som altid sine Følelser aabne frem for Verdens Kritik.

I «Mit Livs Eventyr» træffes desværre Exempler nok paa ubesindigt henkastede Yttringer, som gjorde ham ubodelig Skade. Saaledes fortæller han, at der i Fahlun var udkommet et Eftertryk af hans «Fodreise» ; men saa føier han til: « Noget, der
kun er skeet med Oehlenschlægers betydeligste Arbeider» — og saa blotter han sin Forfængelighed. — Han skrev en Anmeldelse om den elektromagnetiske Telegraph, og her tilføie han: «Jeg var den, der gjorde Kjøbenhavnerne opmærksom paa
denne Opfindelse ». Dette Sidste hører til den Egenhed hos ham, at han altid vilde betragtes som den, der først havde bragt en Nyhed.

Disse betydningsløse Barnagtigheder, som yttrede sig saa ofte i det daglige Samliv, kunde man jo let oversee. Men man kan ikke undres over, at de, naar de kom tilsyne i hans Livshistorie, irriterede Mange.

Men var da Alt hos ham Forfængelighed? Var det Forfængelighed, at han ønskede, at Hjemmet skulde føle sig hædret ved en Landsmands Berømmelse i Udlandet? Man pleier at antage, at en Mand, der gjør sig berømt i Udlandet, derved gjør sit Fædreland Ære. Men han maatte gjøre en anden Erfaring. Hans Berømthed var ikke et Foster af hans Indbildning, den var en Virkelighed. Den danske Presse kunde ikke benægte dette, men den kunde anstille sig uvidende ; den kunde tie. Han havde jo Ret, naar han sagde (1845): «Det var dog forunderligt, om de Danske skulde være de eneste Kloge i at dømme i denne Verden». Hans Forbittrelse over, saaledes at blive ignoreret, gik især ud over Berlingske Tidende, som greb
enhver Leilighed til at drage Hertz frem, men tav om Andersen.

 

Børnevennen Andersen

Man har havt meget travlt med Andersens Barnlighed. Det beroer paa en fuldstændig Misforstaaelse af hans Væsen, og han loe selv over den; men den var meget almindelig. Det gik endog saavidt, at en Fest-Comitee, for hvilken han havde
skrevet en Sang, takkede ham for hans « barnlige Imødekommenhed ». Det er vel nærmest hans tidligere Følsomhed, der er blevet forvexlet med Barnlighed, og Misforstaaelsen er blevet bestyrket ved hans store Evne til at gaae ind i Barnets Tankegang og til at tale i dets Sprog. Det er mig endog tvivlsomt, om han var en egenlig Barneven. Jeg kan vel erindre, at han, medens mine Børn vare smaa, gav sig meget af med dem og morede sig over deres Bemærkninger (som han da ogsaa efter Omstændighederne benyttede); men den Kjærlighed for Børn i Almindelighed, som findes hos den udprægede Barneven, der ved enhver Leilighed tager et Barn paa Armen og kjæler for det, har jeg ikke fundet hos ham. At han ikke selv gjorde Fordring paa at staae som et Exempel paa en Barneven, maa man slutte deraf, at da han kort før sin Død var henne for at see de udstillede Skizzer til sit Monument, yttrede han sig heftigt og haardt mod dem, paa hvilke der var anbragt Børn.
 

Ironien


Andersen var barnlig ligeoverfor Gud, men ligeoverfor denne Verden var han Humorist. De, som saae dybere i ham, have tidligt erkjendt dette; allerede i 1833 sammenlignede Heiberg ham med Wessel, og P. L. Møller raadede ham til at benytte sit rige og vittige Lune som Værn mod Pedanteriet og Bornertheden. Hans Humor viste sig ogsaa deri, at han ofte spøgte med sine egne Svagheder. Det var saaledes ikke uden et stærkt Anstrøg af Selvironi, at han under sin sidste Sygdom sagde til mig: «Jeg gad egenlig nok kige ned og see, hvordan det gaaer til ved min Begravelse ».

Hans Ironi og hans hurtige Opfattelse af en Situation viste sig især i bidende Svar; deri havde han tidligt faaet Øvelse og deri var han en Mester. At han ved Hjælp deraf
ogsaa har redet sig ud af de Forlegenheder, som en anonym Forfatter er udsat for, har han selv fortalt i «Mit Livs Eventyr» S. 334 *).

 

*) Jeg kan tilføie et Exempel, ogsaa fra "den nye Barselstue". Jeg havde faaet den Mening, at Fru Emma Hartmann var indviet i Hemmeligheden og talte med hende derom. Da hun derpaa sagde ham, at hun vidste det fra mig, svarede han strax: «Naa saa fik han dog Ret, da han paastod, at han kunde bilde Dem det ind.

 

Bouts-rimés

 

Af denne Evne udgik hans Improvisation. Det hørte i den Tid til de ikke ualmindelige Adspredelser i de Cirkler, i hvilke Andersen kom, at opgive ham en Række Ord, af hvilke han, stadigt med Hensyn til Rimene, skulde construere et lille Digt — altsaa de saakaldte bouts-rimés.

 

*) Bouts-rimés definerer Fr. Schönau som: "hinanden foresatte Riim-Endelser, hvor det gjælder om at faae Riimene nætte opfyldte og ikke vige fra Materien".
 

Han optegnede disse Enderiim og skrev med en næsten ubegribelig Hurtighed et lille Digt, som han oplæste. Undertiden vare disse Digte lange, endog paa 16 Linier. Som Exempel vil jeg meddele et af de korteste (fra Nørager 1829). Opgaven var: Fædrelandskjærlighed, og de opgivne Riim: Storm, Gorm, Mode, Klode. Han skrev da øieblikkeligt :

Drag hen i Kampen for dit Land min Gorm,
Følg ikke Tidens Luner og dens Mode.
Vær tro dit Land i Havblik og i Storm,
Da grønnes alt din Krands paa denne Klode.

Som en Curiositet vil jeg anføre, at jeg bar rundet en Seddel, som han under sit Ophold i Stockholm har faaet fra en velvillig Landsmand, der skriver: «De vil blive tilsagt til Ulriksdal; vær forberedt paa et Inpromtu».

H.C. Andersen, H.C. Ørsted og abstraktioner

 

Andersen var ikke Tænker, endnu mindre Grubler. — I det daglige Samliv indlod ban sig aldrig paa abstracte Undersøgelser; dog maa jeg, efter hans egne Udtalelser, undtage hans Samliv med H. C. Ørsted. Denne udmærkede Mands faderlige Forhold ligeoverfor Andersen er hævet over enhver Roes; saa mange Sider af Andersens Liv ere Vidnesbyrd derom. Han vilde, som saamange Andre, opdrage ham, men paa sin egen kjærlige overbærende Maade, som jo ogsaa var tiltrækkende for Andersen. Men hans Bestræbelser vare neppe praktiske. Jeg kan selv tale noget med herom; jeg skal ikke glemme, at han af Venskab for min Fader spildte mangen Søndag Formiddag paa at læse Mathematik med min Broder og mig inden 2den Examen; jeg siger « spildte », thi hans Methode var ikke den skolerette, og altsaa forvirrende for os.

 

Tog han feil i sine Forudsætninger om vor Modenhed, saa har han vist gjort det Samme med Hensyn til Andersen; idetmindste har man Grund til at troe det, efter dennes mange Meddelelser om sine Samtaler med Ørsted. Saaledes siger han om « I Sverrig », at de to Afdelinger: Tro og Videnskab samt Poesiens Californien begge vare fremsprungne ved Ørsteds «aandfulde indvirkende Samtaler« og »ved Opfattelsen af «Aanden i Naturen » blev der Stof for os til mangen Samtale ». Og naar nu Ørsted tilfældigt lader en saadan Yttring falde som den: «Man har beskyldt Dem saa tidt for Mangel paa Studium; maaskee bliver De den af Digterne, der vil udrette meest for Videnskaben«, kan man da undre sig over, at en saa ubefæstet Aand som Andersens kunde troe sig særligt kaldet til « at hente Stof fra Videnskabens lidet søgte Gruber».

Det er af denne Omgang med Ørsted jeg forklarer, hvorledes det kunde gaae til, at Andersen, der var, saa at sige fra Fødselen puur og bar Inspirationsdigter og i sin Udvikling Humorist, holdende sig borte fra alle Abstractioner, kunde paa een Gang falde paa at kaste sig over saadanne Æmner som «Ahasverus» og især «At være eller ikke være». Han forvirredes i sine Begreber om hvad han var moden til at
behandle; derfor forsøgte han sig i saa mange Retninger.

 

Ingemann giver Andersen gode råd

Paa en anden Maade havde Ingemann Indflydelse paa ham. Han saae vistnok Andersens Uklarhed og Mangel paa Holdning, han stræbte vel efter at holde ham opreist, da Forfatter-Sorgerne efter « Agnete » overvældede ham, og derved at
give ham Mod og Selvfølelse. Medens alle Andre vare enige om at dadle den kritikløse Nedskriven af de Slag i Slag følgende Phantasibilleder, der fremstillede sig for ham, yttrede Ingemann sig med den største Haan mod denne Dadel og giver
ham det Raad: «See kun at sætte Dem paa fri uafhængig Fod med Hensyn til det Ephemeriske i Aandens og Literaturens Verden, og hvad Vorherre vil der skal blive af os, driver han vel nok igjennem.

Var det nu vel betænkt af Ingemann, at skrive dette til den dengang saa umodne Digter? For denne maatte det jo blive den ham velkomne Lære: Skriv hvad der falder Dig ind, vær uafhængig af Andres Domme ; thi det er Vorherre, der har givet Dig disse Indfald, og hvad han gjør det er velgjort. — Det er Dogmet om den af Fornuften ubesmittede Idee-Undfangelse. Og saaledes have vi Alle fra den Tid et Ansvar for hvad vi, hver paa sin Viis, have bidraget til at forvirre Andersen.

 

 

Fortsættes her !

 

 

Kilde: "H.C. Andersen og det Collinske Huus"  af E. Collin,  Kjøbenhavn 1882. Ovenstående er en del af værket. Overskrifterne på de enkelte sider er nutidige.

Typografien og opsætningen er ændret nogle steder i forhold til den oprindelige tekst, alt i respekt for forfatterens skrivemåde.  lbj

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk