H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

H.C. Andersen mindesmærke i Odense 1880

Et nyt forslag til mindesmærke for H.C. Andersen  har set dagens lys i  december 1880,  men hvad blev der af forslaget fra 1877 ? 

 

H.C. Andersen Statue af Louis Hasselriis 5. december 1880

 

Louise Hasselriis' Statue af H.C.Andersen vil være en del af vore Læsere bekjendt fra dette Aars Charlottenborg-udstilling, hvor det vakte Opmærksomhed og vandt Anerkjendelse som et særdeles dygtigt Arbejde. Potraitligheden er ligesaa slaaende, som Udtrykket er elskværdigt og Holdningen karakteristisk; den moderne Dragt er paa en heldig Maade brudt og forskjønnet ved den om Skulderen kastede Kappe, og i sin Helhed gjør Statuen et saa storstilet Indtryk, at der er al Grund til at lykønske Odense Kommune til dens Erhvervelse af dette Mindesmærke for Byens berømte Søn og Æresborger.

For at faa Midler til Støbningen tilvejebragte, har en Komite af ansete Mænd i Odense i forrige Maaned udstedt en Tiøresubskription, som sikkert tør spaa et heldigt Udfald; det skulde glæde os, om vort Billede maatte kunne bidrage Sit til at fremme dette. Støbningen ventes da at kunne paabegyndes til Foraaret, til hvilken Tid Kunstneren formentlig vil være færdig med det Monument over P.Faber, som nu er bestilt hos ham.

Kilde: Illustreret Tidende 5. december 1880 

 Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk