H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

 

 H.C. Andersen og Skagen

 

H.C. Andersens rejse fra Børglum  til Skagen  herunder opholdet i Frederikshavn.

Hvad siger H.C. Andersens egne dagbøger om Skagen !

Billede: En stranding på Skagen 1861

 

 

Dagbogen den 2 august 1859

H.C. Andersen opholder sig på Børglum Kloster til den 10 august 1859 , hvor han rejser til Hjørring. Her overnatter han for dagen efter den 12 august 1859 at tage til Frederikshavn.

"....brev fra Byfogeden  Hofmeyer i Skagen...."


Dagbogen den 11 august 1859

H.C. Andersen rejser fra Hjørring til Frederikshavn. H.C. Andersen bliver i Frederikshavn  til den 16 august bl.a. p.g.a. en stærk forkølelse.  Derefter går turen videre til Skagen.

Torsdag 11. - Var skrækkelig forkjølet og nysende tilmorgen; gik ud og mødte Amtmanden, som vilde besøge mig; gik til Provst Diørup og saae hele Familien, læste for dem Pen og Blækhuus; fik at vide at Forfatteren til Sangen var Redacteur Bruun (Søn af Vognmanden i Kjøbenhavn) ; gik til ham og takkede ham; derfra til Etatsraad Juul, hvor jeg drak Chocolade; læste Pen og Blækhuus, samt: »Det er ganske vist!« Min Skaal som Menneske blev nu udbragt og jeg indbudt at boe hos Etatsraadens, naar jeg igjen kom til Hjørring. -Spiiste Frokost hos Amtmand Espensen. Sendt Brev og Sang til Etatsraad Drevsen. Da jeg gik til Posten mødte jeg Uttenreicher som bad mig hilse Drevsen og Bræstrup. Jeg var eneste Passageer og havde saaledes alene hele den lukkede Vogn; forkjølet som altid. -Egnen afvexlende, Kjæmpehøie, smaae Skove; øinede Kattegattet. Saae Skagen, ikke som en Kyst, men snarere, som en hvid Lysning i Horizonten; jeg øinede Fyrtaamet. Tæt uden for Byen kom den unge Hr Uldall standsede Vognen, vi vare ved hans Forældres Landsted Constantia, han fik mig og mit Tøi af, dette bar han selv ind i Haven og jeg blev venlig modtaget af Fruen, siden kom ligesaa Manden. Her er smaae lave, hyggelige Værelser, jeg seer fra mit Vindue en Stump af Kattegattet, og bag Haven Telegraphstænger og høie hedegroede Sandbanker. Her er en guul bidsk Hund.


Dagbogen den 12 august 1859

 

H.C. Andersen opholder sig i Frederikshavn.

 

Fredag 12 Deiligt Solskin og varmt. Gik gjennem Frederikshavns lange Gade ud til Citadellet »Fladstrand«. Besøgt Hjalmar Holstein Svigersøn til Uldal; gik derpaa til Fru
Rørby og hendes gamle Moder Fru Henne, hvor der blev stor Glæde ved min Ankomst og Tale om den collinske Famille.  Hos Consul Kall kom Fruen jublende glad mod mig, beklagede at jeg ikke var taget ind til dem, det havde de haabet. Hun er født Rørby, Søster til Frøken Hennes Mand ; denne tilbød sig at kjøre mig imorgen til Aa[l]bek, derfra kunde jeg da tage med Posten; Fruen vilde følge med og have Madkurv samt Madera; Jeg gik til Postmesteren, der traf jeg Overpostdirecteur, eller hvad Titel det nu er, Zahrtmann; som blev glad ved Mødet, vi fulgte Postmesteren ovenpaa og fik en ypperlig rød, strandet, Viin; Zahrtmann sagde at jeg kun skulde betale fra Aalbek til Skagen ..... og at Posten ikke skulde tage fra Aalbek før jeg indtraf; mere kan jeg da ikke forlange. Besøgte siden endnu engang Rørbys og læste der: Børnesnak, men var i høi Grad forkjølet. Hjemme hos Uldalls var til Middag Kammerjunker Holstein, der er gift med den ældste Datter som ligner Pepita; jeg læste et Par Eventyr, men daarligt (jeg var aldeles afficeret af min Forkjølelse) .Klokken 9 gik jeg i Seng for at have Kræfter til Touren imorgen.

 


 

Dagbogen den 13 august 1859

 

H.C. Andersen opholder sig i Frederikshavn.
 

Løverdag 13. Iaftes, en Time efter jeg lagde mig, kom jeg i Sveed, den tog saa voldsom til at jeg havde næsten hjerteondt, Vandet rislede ud af mig, hele Sengen flød; der var ikke tænke paa Afreise, jeg var ganske ilde stemt fordi jeg var hos fremmede Folk. Klokken syv omtrent fik jeg fat paa Nogen; Sønnen Carl gik til Rørbys og afbestilte Vognen, sagde ogsaa Postmesteren at jeg ikke kom med og jeg fik mine Penge tilbage; Hr Uldall laante mig een af sine Nattrøier, jeg laae til 9½ lirkede saa det vaade Tøi af mig og kom i det tørre og op; men hele Dagen har jeg siddet i mit Værelse. Carl Uldall er ufortrøden i at varte mig op, ligesaa Forældrene. Moderen var selv inde at pleie mig. Opad Dagen fik jeg Besøg af Fru Rørby født Henne; der viiste stor Deeltagelse. Jeg har det mageløst godt i Pleining.

 


 

Dagbogen den 14 august 1859
 

H.C. Andersen opholder sig i Frederikshavn.

 

Søndag 14. Sovet en Deel; meget bedre; i Frederikshavns Avisen staar om min Reise til Skagen og om Festlighederne for mig i Hjøring. Jeg er oppe i Dag Klokken 9, noget mat. Har faaet Luftige Opholds Værelser Sodavand; spiist godt Frokost. -Familien her veed ikke Alt hvad godt de ville gjøre for mig. Veiret varmt og smukt. Til Middag var her en Frøken Recke og to af Holsteins Sønner; jeg var ret livlig og fortalte[.] Brev til Rottbøll paa Børglum. Besøg af gamle. Fru Henne og hendes Datter Fru Rørby. -Gik iseng Kl 10.

 


 

Dagbogen den 15 august 1859

 

H.C. Andersen opholder sig i Frederikshavn.
 

Mandag 15. Fru Henne kom med lukket Vogn og hentede mig til Frokost hos Consul Kall, hvor der var en elegant Frokost, jeg læste to Eventyr, blev træt deraf; Lægen med sin holsteenske Frue var her; jeg fulgte Fru Henne til sit Hjem og kjørte derfra til mit. Bestemt Skagenstouren til Onsdagmorgen og indbudt Carl Ulldall at tage med. Blev barberet af Raastuforvareren. Skrevet Brev til Jette Collin og til Etatsraad Dahlstrøm. Smuk Aftenbelysning, Skyerne stode over Bangsbo, saaledes at de syntes en Bjergryg bag Landhøiden, det var skuffende og lignende Egnen ved Zürich; fik Blomster sendt i Dag af Frøken Recke. Bliver mageløst pleiet.

 


 

Dagbogen den 16 august 1859

 

H.C. Andersen opholder sig i Frederikshavn.
 

Tirsdag 16. Søvnen urolig, varm og fornam min Puls, dog løsner det sig for Brystet. Regnveir. Gik op til Rørbys og derfra til Kalls og arangerede Touren til Skagen, om Gud vil, imorgen. -Efter Frokost kjørte vi en smuk Tour (Hr, Fru og den unge Uldall ) forbi deres Gaard Knivholdt hvor Svigersønnen Holstein boer; vi kom forbi en Egeskov, siden mellem høie Hedebanker hvor Lyngen blomstrede, som et rigt lilla Teppe spættet med Grønt af Enebær og Bøgebuske.Det er Silkeborg Egnen men med Havet; eet Sted løftede sig mellem lynggroede Bjerge en Kornmark hvor Folk arbeidede og høiere i Horizonten Havet. -(Vi kom over Flade Banker) vi kom forbi Bangsbo, der er romantisk deiligt. Alle Farver saae man her rigt blandede; der laae Bønderhuse mellem de vilde Banker med fløielsgrønne Enge, gule Kornmarker og smaa Frugthaver, hvor Træerne hang fulde med Frugter. Frederikshavn viiste sig som var det Helsingøer fra . Strandveien, men Sverrig var forsvundet. Sendt en Bouquet Lyng i et Brev til Etatsraad Drevsen, det kostede kun eet Postmærke. -Noget træt og mat om Aftenen.

 


 

 

 

Dagbogen den 17 august 1859

 

 

H.C. Andersen kører fra Frederikshavn til Jerup, hvor gårdmand Lars Niels ville køre ham til Skagen for 3 Rigsdaler.

 

 

       Parti ved Skagen 1869  Kilde: Skagen By- og Egnsmuseum

 

 

 

 

Onsdag 17. -Klokken 9 kjørte Hr Uldall mig og Sønnen til Jerup; frugtbare Kornmarker strakte sig rundt om; da Chauceen endte kom vi paa dybe sandede Veie, der løb som de vilde, hist og her var dog Eeg i Krat; vi naaede Jerup hvor Consul Kall havde anviist mig en Gaardmand Lars Nielsen til at kjøre til Skagen for 3 Rdlr. Konen vilde lave os Kaffe, havde skaaret Smørrebrød til os men vi havde Skinke og Kyllinger med fra Fru Uldal, Conjak og Madera, vi fik et kosteligt Maaltid; Veiret var mageløst godt, stille og Solskin; kjørte nu med Bonden ligened til Stranden og her gik det som var det en Amphiebiereise halv i Vandet, halv paa Landet, Carl Uldal var meest paa det Tørre jeg ude i Kattegattet, Vandet stænkede op, vi kjørte i Brændingen havde tilvenstre kun de lave Klitter, til høiere det aabne Hav med 16 Seilere. Bredden laae med opskyllede Medusaer, som Geleer fra en Restauration, Døningen dannede enkelte Steder Brænding ogsaa Malstrømme; smaa Concyllier, ellers kun den hvide Sandbund, snart kom Skagens Kirke frem saa Fyrene. Vi holdt uden for Byfogedens Bolig, Hr Hofmeier sagde mig at jeg var indbudt at boe hos Pastor Bruun, men da jeg nu havde een med tog jeg til Vertshuset der var heelt ude i den anden Ende af Byen.

 

 

-Vi fik to Lukaf, som Skibskahytter. Mod Aften kom Hr Hofmeyer, jeg var træt, han blev, jeg bød ham da spise med os, endelig kom Theen, men da vi skulde have Fisken gik Klokken tilsidst til elleve, jeg blev utaalmodig, ærgerlig; Verten sad hele Tiden i Stuen hos os, og saa røg han Tobak, saa der stod en Damp, og blandede sig i Samtalen. Hofmeyer brød op uden Aftensmad, da han var borte kom da den kogte Fisk, som var delicat. Scavenius s Familie Brønnum har levet her til denne Tid, en Fetter af dem har besøgt Fruen paa Basnæs. - Havgusse. Kirken i gamle Skagen viiste sig som en Seiler .

 

Læs mere om H.C. Andersens rejse fra Jerup til Skagen 1859

 


 

Dagbogen den 18 august 1859


Torsdag 18 Gaderne ere indhegnede med Snore bagved ligge smaa Kartoffel Agre, eller Pletter med Korn; Espalie af tørrede Fisk udenfor Husene, paa disse Skibstømmer benyttet, hist og her et lille Skuur hvis Tag er Skroget af en Baad. Gaden med dybt Sand,

Byen uendelig lang; med Klitter, Kartoffelager og Kornagre, Børn sove i Sandet.

 

 

Både brugt som skure kan ses på Skagen By- og Egnsmuseum

 

 

 


 

 


 

Dagbogen den 6 juli 1865

 

H.C. Andersen rejser på sin Jyllandsrejse fra Hobro  til Randers

 

"......I Mariager bragte Verten mig et Brev fra en 75 aarig gammel Dame Olavius, som bad mig skrive om Mariager, som jeg har skrevet om Skagen....."

 


 

Dagbogen den 31 marts 1866

 

H.C. Andersen opholder sig i Paris i perioden 29 marts 13 april 1866

 

"Løverdag 31. Aldeles ikke rask; mit Brev iaftes til Fru Henriques forkastede jeg, det skal skrives om. Sendt Brev til Baron Mansbach i Brüssel, gaaet ud i rue belle fond til Lund og der spiist Frokost med ham og hans franske Kone ; mens vi var der kom Uldal som engang var med mig paa Skagen, og nu er paa den danske Gonsuls Gontoir, Lund førte mig hen til samme......."

 Dagbogen den 13 november 1869


H.C. Andersen opholder sig i München 8-16 november 1869

 

Lørdag 13. Sendt Brev til Eckard og Scharff. Gik til Kaulbach der fortalte at da jeg i forgaars forlod hans Huus var de i Taarer over Alt hvad jeg havde fortalt; han bad mig dog at opskrive Skildringen af Kirken paa Skagen og Natten jeg stod paa Fartøiet og saae Morild paa Atlanterhavet; jeg sagde det var alt beskrevet af mig. Han fik optegnet hvor mine Skrifter paa Tydsk vare at faae i Leipzig, han vilde læse Alt og male endnu et Billede efter mine Fortællinger...."

 


 

Dagbogen den 19 januar 1872

 

H.C. Andersen opholder sig i København
 

"..... jeg gik til Fru Kach, der var i Dag kommet Telegram fra Skagen at »Tordenskjold« var naaet der til; vi kunne altsaa imorgen vente her Fartøiet, som har bragt Kabbeltouget til China. Indbudt tilaften hos Kronprindsen og Kronprindsessen Klokken 9;..."

 Dagbogen den 2 oktober 1872


H.C. Andersen opholder sig i København

 

"....Piger skulde reise herfra til London. Jeg gik senerere til Skibet :Waldernar og leverede Kokken to Vesitkort, med den Bøn at han vilde aflevere disse naar de vare om Skagen. Givet Fru Lund til Afskrivning, hv'ad gamle Johanne fortalte. -Middag hos Ørsteds, følte mig der ikke ret behagelig, kun ringe Interesse for de nye Historier. Sendt »Portnøglen« til New York...."

  
Links: Skagen By- og Egnsmuseum

 

Foto:  Lars Bjørnsten Odense

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk