H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Det påtænkte Mindesmærke for H.C. Andersen i Odense.

 

 

Tegnet efter Billedhugger Hasselriis'.

 Skizze af A. Jerndorff

 

3. juni 1877

 

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 

Det paatænkte Mindesmærke i Odense for H.C. Andersen  1877

Af den indbydelse, som er udgaaet fra Odense Byraad, til der i Byen reise et Mindesmærke for H.C. Andersen, fremgaar det, at det netop er denne af os idag aftegnede Skizze til Monument, som har bragt det allerede i længere Tid nærede Ønske til Modenhed.

En konster bringer uopfordret sine Ideer og Planer og sit Arbeide frem for Byraadet og spørger, om det mulig skulde svare til, hvad man havde tænkt sig. der er noget Resolut i dette, og ikke mindre bestemt er Byraadets Optræden.

Det tager imod Tilbudet, fordi Skizzen tiltaler Raadet, og den konstneriske Tanke, man vil samle sig om i Odense, staar på Forsiden i den Indbydelse til at yde Bidrag, som derfra er sendt over hele Verden.

Unegtelig ere Tiderne for Øieblikket ikke gunstige til at samle Penge i konstneriske Øiemed, men H.C. Andersens Navn har paa den anden Side en saadan Klang i den civiliserede Verden, at forhaabentlig det ugunstige Tidspunkt ikke vil faae nogen væsentlig Indflydelse på Indsamlingen.

Paa Mindesmærket staaer den rolige og elskværdige Portraitfigur levende og frit paa Sokkelen, og den decorative Gruppe ved Sokkelens Fod rummer foruden en egen frisk Ynde en fin og aandfuld Tanke.

Det er Digterens Genius og to af hans Eventyrfigurer, Ole Lukøie og Tommelise, som ere ifærd med at vinde en Guilande om hans Lyre, der er ophængt på Sokkelens Bagside, og om hele Fodstykket. Det er altsaa dem, og om hele Fodstykket. Det er altsaa dem der tænkes at .rede om hans Minde. Genien holder skærmende og forsigtig i sin Haand "den grimme Ælling" Andersens eventyrbillede af sig selv.

Ved fremstillingen af de to Eventyrfigurer har Konstneren holdt sig til de fra Petersens geniale Illustrationer bekjendte Typer; Geniet er en drømmende dreng med klare, lysende Øine. I disse Tre er der i Plastiken skabt Andersenske Figurer, et interessant Forsøg, som efter Skizzen at dømme vil blive særdeles heldigt løst.

Omgivet af Blomster, selv en Rose i Knaphullet, staaer den blide  hygget for og omkranset af den eventyrlige muntre og fortryllende Børneverden, som han i sine Digtninge har skabt. Mindesmærket forekommer os fuldstændig i Andersens Aand.

Som bekjendt er det Billedhugger Hasselriis i Rom, hvem denne Skizze skyldes. Han har ved denne Leilighed paany viist sig som en talentfuld Konstner.

Kilde: Illustreret Tidende 3. juni 1877 

 

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk