H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Hotel

Restaurant

Seværdigheder Attractions

 

Translate

VisitOdense - City of Hans Christian Andersen

Valutaomregner - Currency Converter

Hotel - Hotels       Restaurant - Cafe  


Vis stort kort

Seværdigheder - Attractions Odense
Oplevelser, Shopping, Gå på biblioteket, DR Nyheder, Vejret, Havnen, Find rundt, Mad og drikke, Overnatning, Cykelby, Hot Spot og WAP, Send en hilsen i dag. Things to do, Shopping, Weather, Find Your way, Food and Drink, Accommodation, Cycle City,  Hot Spot og WAP, Send a greeting, Today

Besøg H.C. Andersens Hus i den gamle bydel i Odense og se historien om digterens fantastiske liv. Udstillingerne beskriver H.C. Andersen og den verden han levede i fra 1805 til 1875. Se desuden et stort udvalg af digterens papirklip og tegninger samt en omfattende bogsamling fra hele verden.

Visit the Hans Christian Andersen Museum in the old town of Odense and see the story of the poet's amazing life. Exhibits describe Hans Christian Andersen and the world he lived in from 1805 to 1875. See also a large selection of Andersen's paper cuttings and drawings and an extensive collection of books from around the world.

H.C. Andersen boede sammen med sine forældre i barndomshjemmet i Munkemølle-stræde i Odense i årene fra 1807 til han rejste til København i 1819. Det lille museum giver indtryk af hjemmets trange forhold og fortæller om familiens fattige tilværelse i det tidlige 1800-tals Odense.

Hans Christian Anderson lived with his parents in his childhood home in Munkemøllestræde in Odense in the years from 1807 until he moved to Copenhagen in 1819. The small museum gives the impression of the home's cramped conditions and tells about the family's poor living in the early 1800-century Odense.
Fyrtøjet er et levende, aktivt kulturtilbud til børn i alle aldre. Gennem drama, fortælling, billedarbejde og musik inviterer Fyrtøjet dig med på en rejse gennem H. C. Andersens eventyr. Fyrtøjet henvender sig både til børn og deres familier, og til skoler og institutioner. The Tinderbox is a lively, active cultural offer for children of all ages. Through drama, storytelling, visual work and music invite The Tinderbox you on a journey through Hans Christian Andersen's fairy tales. The Tinderbox addressed both to children and their families, and for schools and institutions.
I H.C. Andersens fodspor.
H.C. Andersens fødeby Odense har ændret sig meget, siden H.C. Andersen var barn. Men der er bevaret bygninger og områder i byen, der stadig ser ud, som de gjorde, da digteren trådte sine barnesko her. Rundt i bymidten finder du i fortovet tretten kvadratiske granitsten, der markerer, at stederne har tilknytning til H.C. Andersen. Stenene er udsmykket med H.C. Andersens klip solhovedet, der også er vist på denne side. På bykortet er stederne markeret og forbundet med hinanden til en lille byhistorisk fodrejse – helt i Andersens ånd.
In Hans Christian Andersen's footsteps.
Hans Christian Andersen's hometown, Odense has changed much since HC Anderson was a child. But there is preserved buildings and areasin the city that still looks like they did when the poet entered its infancy here . Around the city, see the sidewalk thirteen square granite stone that marks the places associated with HC Anderson. The stones are decorated with Hans Christian Andersen clips solhovedet, also shown on this page. On the map of the city are the places marked and linked to a small town historical fodrejse - all in Andersen's spirit
.
"Den gamle biograf om H.C. Andersen"  
H.C. Andersens liv i Odense - Fra fattig dreng til æresborger. PMC Odense 1993
"The old Cinema" Video about Hans Christian Andersens life in Odense from a poor child to a honorary citizen. PMC Odense 1993. (only with danish speak)
H.C. Andersen Festspillene byder velkommen til eventyrspillene hver sommer, frit efter H.C. Andersens eventyr på Amfiscenen i Den Fynske Landsby. Se mere om hvornår på hjemmesiden. Welcome to Hans Christian Andersen Festival  adventure games each summer, free after HC Andersen's fairy tales in amphitheater in the Funen Village. See more on when the site.
I H.C. Andersens fodspor. Store følelser, skøn natur, dramatisk historie – en rejse i H. C. Andersens fodspor har noget af det hele. Digteren kendte sit Danmark, og han var en flittig gæst mange steder i det ganske land. En række af Andersens mest elskede steder er udvalgt som eventyrspor. Det var her, han fik den inspiration, der gav os så mange uforglemmelige eventyr. In the footsteps of Hans Christian Andersen. Powerful emotions, beautiful countryside, dramatic stories – a journey in the footsteps of Hans Christian Andersen has some of it all. The writer knew his Denmark, and was a frequent visitor to many places throughout the whole country. A number of the places Andersen loved so much have been selected as fairy tale tracks. Here he found the inspiration which has given us so many memorable stories.
Velkommen til H.C. Andersen Julemarkedet  - jul som på H.C. Andersens tid. I Odenses gamle bydel kan du opleve gammeldags markeds-stemning med juleudsmykning, markedsboder, grønttorv og masser af underholdning inspireret af eventyrdigteren og hans eventyr. Welcome to the Hans Christian Andersen Christmas.  Market – Christmas like in the day of Hans Christian Andersen. In the oldest part of Odense you can experience old fashioned market atmosphere with Christmas decorations, booths, vegetable market and lots of entertainment inspired by the fairy tale poet.
Historiske billeder fra Odense. Odense Bys Museer har en stor samling gamle fotografier, tegninger m.m. fra Odense. Billedsamlingen befinder sig fysisk på Bymuseet Møntergården, Overgade 48, Odense Odense City Museums have a large collection of old photographs, drawings, etc. from Odense. Image Collection physically present at the City Museum Møntergården, Overgade 48, Odense. Try with the search words: h c andersen hus
Sanderumgaards Romantiske have. I umiddelbar tilknytning til hovedbygningen på Sanderumgaard findes den gamle romantiske landskabshave, en af de første af sin slags i Danmark, oprindelig etableret af Johan Bülow i perioden 1793 – 1828. Den besøgende i Sanderumgaards Romantiske have vil opleve at tiden for et øjeblik bliver sat i stå og at man glemmer den fortravlede verden udenfor. Sanderumgaard is renowned for its romantic gardens, landscaped in the period 1793-1828.
In addition to a garden visit, now parties, societies and groups will not only be able to view the rose and kitchen garden but also enjoy the café and gift shop located in the grand old stables.
Velkommen til Odense.
Odense er Fyns eventyrhovedstad og en af landets ældste byer med en mere end 1000-årig historie.

Welcome to Odense VisitOdense.com

The official travel guide to Odense
At the very heart of Denmark lies Odense, birthplace of Hans Christian Andersen and Denmark's third-largest city.

Velkommen til Fyn. To fridage eller en lang sommerferie? Fyn venter dig med nye oplevelser bag hver bakketop og nye indtryk på hver ø. Welcome to Fyn - your own Fairy-tale.
Whether for two days or a long summer holiday, Fyn will greet you with new vistas over every ridge and a different atmosphere on every island.
Skt. Knuds Kirke i Odense er byens domkirke. Den er opført i  gotisk stil og opført i perioden 1286-1300. Kirkens mesterværk er Claus Bergs forgyldte altertavle, der var færdig i 1523. I kirkens krypt findes de berømte helgenskrin, som indeholder skeletrester af Knud den hellige og hans bror Benedict, der blev dræbt i Odense. St. Knud's Church in Odense, the city's cathedral. It was built in Gothic style and built between 1286-1300. Church's masterpiece is Claus's gilded altarpiece, which was finished in 1523. In the crypt of the cathedral is the famous shrine, which contains the skeletal remains of Canute the Holy and his brother Benedict, who was killed in Odense.
Kulturkalender - hvis du vil vide hvad, hvor og hvornår tingene sker i Odense. Find cultural events in Odense kultur.odense.dk presents cultural events in Odense from the electronic Culture Calendar
Det sker i Odense. Her kan du finde omtaler af aktuelle og kommende arrangementer. What's in Odense. Here you can find mentions of current and upcoming events.
Odense Kommune, Odense Rådhus. Dette websted giver dig oplysninger om næsten alt, hvad der er at vide om byen. Odense Municipality Odense Town Hall . This site gives you information about almost everything there is to know about the city.
Historisk Atlas Syddanmark og Odense
Prøv med søgeordet: odense
Historical Atlas of Southern Denmark and Odense. Try with the search words: odense
Liveable City er et netværks projekt med henblik på at skabe den gode by. Projektet har til formål at skabe en dialog mellem det urbane rum og de mennesker, der bringer liv i det. Skabe et centrum der summer af liv, aktivitet og menneskelig stemmer. Welcome to Odense. Liveable City is a network establishing project aimed at creating the good city. The project is intended to generate a dialogue between the urban space and the people who bring life to it. Create a city centre buzzing with life, activity and human voices.
Velkommen til Odense Aafart.
En tur på Odense Å er fuld af oplevelser. Stig om bord på en af udflugtsbådene ved Odense Aafart i Munke Mose og lad det skønne landskab glide forbi.
Welcome to Odense Aafart
A trip on Odense River is full of memorable moments. Just get on board one of the excursion boats at Odense Aafart in Munke Mose and watch the lovely scenery glide past.
Rådhusrundvisning
Odense Rådhus er et fornemt bevis på, hvad dansk håndværk og arkitektur formår og et af Danmarks smukkeste rådhuse. Undervejs ser vi bl.a. festsalen med friser af Johannes Larsen og dronningeværelset, hvor de kongelige opholder sig, når de er på besøg i Odense.
City Hall Tour
Odense City Hall is an elegant proof of what Danish crafts and architecture manages one of the nation's most beautiful town halls. Along the way we see particular Banquet hall with friezes of Johannes Larsen and queen room, where the royals stay when they visit in Odense.
Odense - Cyklisternes By. Cykelparkering og cykelservice, cykelture, cykelkort, cykelstier m.m. Odense - Cyclist City. Bicycle parking and bicycle service, bicycle tours, bike maps, bike paths, etc
Odense Symfoniorkester - et af Danmarks fem landsdelsorkestre - blev grundlagt i 1946, men dets rødder går helt tilbage til omkring år 1800. Fra at være et teaterorkester, som også spillede symfonisk musik, fremstår orkestret i dag som et moderne symfoniorkester med et højt aktivitetsniveau og under stadig udvikling. The Odense Symphony Orchestra – one of Denmarks five regional orchestras – was established in 1946, but it’s roots go all the way back to about the year 1800. From being a theatre orchestra that also played symphonic music the orchestra today is a continuously developing and expanding modern symphony orchestra with 73 permanent musicians and a high level of activity.
På Skulptur Odense har du mulighed for at tage på en virtuel opdagelsesrejse blandt byens mange skulpturer. Her er billeder af næsten alle offentlige skulpturer, og du har mulighed for at søge informationer om både værk og kunstner. On Sculpture Odense you can take a virtual voyage of discovery among the city's many sculptures. Here are pictures of nearly all public sculptures, and you have the opportunity to seek information about both work and artist.
På Frilandsmuseet i Den Fynske Landsby oplever du en fynsk landsby, som den kunne have set ud i 1800-tallet. Frilandsmuseet i Odense består af en række gårde og huse, der alle oprindelig har stået i landsbyer rundt om på Fyn og øerne. The Open Air Museum in the Funen Village, you experience a Funen village as it might have looked in the 1800s. Open Air Museum in Odense is a series of farms and houses, all of which originally stood in the villages around the Funen region.
Da Odense Teater er en landsdelsscene, er teatret forpligtet til at opføre et alsidigt repertoire bestående af både danske og udenlandske klassikere samt moderne danske og udenlandske dramaer, forestillinger for børn og unge, musikforestillinger og dans.
Ud over de to scener Store Scene og Værkstedet, der ligger i Jernbanegade, råder teatret over en del af det gamle sukkerkogeri på Roersvej, hvor scenen Sukkerkogeriet ligger.
Being a theatre for the province of Funen Odense Teater is under an obligation to produce a comprehensive repertory consisting of Danish as well as foreign classics and contemporary plays, and consisting of performances for children and young people, musicals as well as dance performances.
Recently, the Royal Danish Ballet Academy has established a section of their school at Odense Teater.
Odense Internationale Film Festival er en kortfilmsfestival, som hvert år fremviser og fejrer film fra hele verden, og som ikke mindst samler filmentusiaster fra nær og fjern.
Kortfilmsgenren har evnen til at ruske op i publikum, og der er mange måder at få sit budskab igennem på: Kortfilmen mestrer både det mærkelige og det skæve, det inspirerende og det spektakulære, det romantiske, det komiske og det overraskende – alt i alt er kortfilmen det perfekte format at fortælle den gode historie i!
Odense International Film Festival is a short film festival that annually celebrates films from across the globe and gathers film enthusiasts from near and far. There are countless ways to get your message across. The odd and strange; the inspiring and breathtaking; the romantic; the comedic; the surprising; and the all together good story told in many shapes and forms. We strive to be the most courageous short film festival that dares the audience whilst encouraging them to immerse themselves in something unfamiliar – only to discover a new realm of creativity and beauty.
Siden 1991 går der atter Nattevægtere i Odense. I perioden fra ca. 25. juni - 31. august. Går vægterne deres runder hver aften kl. 21.00, undtagen Søndag, med udgangspunkt fra Den gamle Kro i Overgade. Se mere om de nøjagtige tidspunkter på hjemmesiden. De støttes af Albani bryggeriet og Foreningerne " Den Gamle Bydel ", Overgadeforeningen og Vægternes Venner, en forening med ca. 140 medlemmer samt Odense Kommune. Since 1991 does it again The night watchmen in Odense. In the period from ca. 25. June - 31 August. Going watchmen their rounds every night at. 21.00, except Sunday, starting from Den gamle Kro i Overgade. See more about the exact dates on the website. They are supported by Albani brewery and the Confederation of the "Old Neighborhood" Overgade Association and Weight The Friends, a union with approx. 140 members and the municipality of Odense.
Dansk Arkitekturguide er et redskab til at planlægge og sammensætte byvandringer i København, Århus, Aalborg og Odense.
Guiden rummer væsentlig arkitektur i de fire byer - fra historiske kirker og klostre til nyopført bolig-, kultur- og erhvervsbyggeri. Prøv f.eks: Odense værker og Odense ture.
Danish Architecture Guide is your personal tool for selecting and assembling city walks to architecture in Copenhagen, Århus, Aalborg and Odense. Danish Architecture Guide covers all major aspects of Danish architecture, from historical churches and monasteries to recent landmarks within housing, culture and industry. Try search: Odense sites and Odense tours

Fyns Kunstmuseum ligger i hjertet af Odense i en klassisk museumsbygning fra 1885. Her kan du opleve 250 års dansk maleri, skulptur, tegning og grafik i flotte og farverige arkitektoniske rammer!

Funen Art Museum is located in the heart of Odense in a classical museum building from 1885. Here you can experience 250 years of Danish painting, sculpture, drawing and graphics in beautiful and colorful architectural framework!

Møntergården er Odenses kulturhistoriske museum med udstillinger om Fyns oldtid og

om Odense i middelalder og renæssance.

Møntergården is Odense's cultural-historical museum with exhibits on prehistoric Funen and Odense in medieval and renaissance.
Tidens Samling er et usædvanligt museum, hvor du får muligheden for at opleve det 20. århundrede i Danmark på nært hold." Tidens Samling is an unusual kind of museum, where you have the opportunity to experience the 20th century up close.
Fantastiske oplevelser i Danmarks hyggeligste ZOO! I Oceanium går turen til en tropisk regnskov i Sydamerika. I den afrikanske del kan man se løver og et stort vådområde hvor fugle og zebra går frit. Der er oplevelser for alle i alle aldre. Fantastic experiences in Denmark friendliest zoo! In Oceanium will travel to a tropical rainforest in South America. In the African section, you can see lions and a huge wetland where birds and zebras roam freely. There are experiences for everyone of all ages.
Kulturinstitutionen Brandts blev etableret i 1987 under navnet Brandts Klædefabrik - som Danmarks første center for kunst og kultur i dele af de forhenværende fabrikslokaler. Brandts rummer Kunsthallen Brandts, Museet for Fotokunst og Mediemuseet. The cultural Institution Brandts was established in 1987 under the name Brandts - Denmark's first center for arts and culture in parts of the former factory premises. Brandt holds Kunsthallen Brandt, Museum of Photographic Arts and Media Museum.
Carl Nielsens Barndomshjem og Carl Nielsen Museum Claus Bergs Gade 11, 5000 Odense C. Komponisten Carl Nielsen voksede op i Odense, og hans barndomshjem kan ses på Odensevej 2A, 5792 Årslev. Carl Nielsen. På museet kan ses en gennemgang af komponistens og hans kone Anne Marie Carl Nielsens liv. Carl Nielsen's Childhood Home and Museum, Nielsen Claus Berg Gade 11, 5000 Odense C. composer Carl Nielsen grew up in Odense, and his childhood home can be found at Odensevej 2A, 5792 Aarslev. Carl. The museum can be seen a review of the composer and his wife Anne Marie Carl Nielsen's life.
Familiealbummet fortæller. Livets vigtigste øjeblikke bliver holdt fast på fotos. Hver side i familiens fotoalbum, hvert fotografi fortæller sin historie. En historie om mennesker, der forandrer sig. Om livets gang fra barndommen over ungdommen og voksenlivet til alderdommen. Når man bladrer i familiealbummet, træder dagligdagens små forandringer tydeligt frem. Familiealbummet fortæller "den store Danmarkshistorie", som den udspillede sig i vort nære miljø. Family Album tells. Life's important moments are held fixed at photos. Each side in the family photo album, each photo tells its story. A story about people changing. On life time from childhood to adolescence and adulthood to old age. When you browse the family album, enters the everyday small changes clearly. Family Album says "the great history of Denmark", as it unfolded in our immediate environment.
Fyens Stiftstidende og Odense Stadsarkiv indgik i 1998 en aftale, der betød, at avisen kvit og frit skænkede sin store samling af pressefotografier, ca. 900.000 negativer, fra årene 1943-70 til Stadsarkivet. Fyens Stiftstidende and Odense City Archives were part of a 1998 agreement meant that the newspaper become freely donated his extensive collection of press photographs, ca. 900,000 negatives from the year 1943-70 to the City Archives
Danmarks Jernbanemuseum indeholder jernbane- og færgehistorie fra 1844 til vore dage. Udstillingen indendøre er på ca. 10.000 m2, og indeholder bl.a. jernbanevogne og lokomotiver, rutebiler og færgemodeller. Et udendørs areal på ca. 20.000 m2 anvendes bl.a. til udstilling og aktiviteter. Danish Railway Museum includes rail and ferry history from 1844 to today. The exhibition indoors is around. 10.000 m2 and includes railway wagons and locomotives, coaches and ferries models. An outdoor area of approx. 20,000 m2 is used in particular to exhibit and activities.
Odenses historie. Odenses historie går tilbage til år 988, hvor navnet Odense nævnes for første gang i et dokument, der er udfærdiget af den tyske kejser Otto 3. Dette selv om Odense er meget ældre. I vikingetiden lå her en hedensk helligdom, en vi, i området. Byens navn kommer af helligdommens navn, Odins Vi, og dette navn er så senere blevet udviklet til byens nuværende navn. Odense history. Odense's history goes back to the year 988, where the name Odense first mentioned in a document issued by the German Emperor Otto 3rd This although Odense is much older. In the Viking Age was here a pagan shrine, one we in området. The city's name comes from the sanctuary's name, Odin We, and this name is later developed to the city's current name.
Intet museum overgår Europæisk Automobilmuseum, når det handler om bilens guldalder. Det er en simpel kendsgerning. Men Europæisk Automobilmuseum er meget mere end den største samling af 50'er biler.
Udstillingslokalet er fyldt til bristepunktet med motorcykler, knallerter, værktøj, legetøjsbiler, bilsalgsbrochurer, plakater, plancher - og mere end 100 køretøjer
Nothing museum surpasses European Automobile Museum when it comes to car's golden age. It is a simple fact. But the European Automobile Museum is much more than the greatest collection of 50s cars. Exhibition room is filled to the brim with motorcycles, mopeds, tools, toy cars, brochures, posters - and more than 100 vehicles!
Jernalderlandsbyen i Odense er et rekonstrueret oldtidsmiljø, der er indrettet som historisk værksted, hvor man i teori og praksis kan få indsigt i vore forfædres levevilkår for 2000 år siden. I husene kan man se de gamle håndværk fra jernalderen demonstreret. Iron Age Village in Odense is a reconstructed ancient environment that is structured as historical workshop, where in theory and practice can gain insight into our ancestors' lives 2000 years ago. Inside the houses you see the old crafts of the Iron Age demonstrated.
Velkommen til Om Odense. På disse sider fortæller Historiens Hus små historier om mennesker, bygninger, begivenheder og meget mere, som alle er en del af byens historie. Om Odense - er byens historie bid for bid. En stor artikel samling om Odense, som kan kaldes et egentligt Odenseleksikon Welcome to About Odense. These pages tell story house small stories about people, buildings, events and more, all of which are part of the city's history. About Odense - the city's history piece by piece. A large collection of articles about Odense, which can be called a true Odense Lexicon
Velkommen til din studieby Odense.
Studiebyen - kom og leg med i Odense. Studiebyen Odense er udviklet af Odense Kommune og højere uddannelsesinstitutioner i byen som en service til nuværende og kommende studerende i Odense.
Welcome to Odense. Studying in Odense
The student city - come and play with Odense. Studiebyen Odense is developed by Odense Municipality and the institutions of higher education in the city as a service for current and prospective students in Odense.
I Næsbyhoved Skov lå i middelalderen et  middelalderligt kvadratiske voldsted omgivet af dybe grave. Det var kongelig borg og lensherresæde indtil Næsbyhoved Slot blev ødelagt under Grevens Fejde i 1534, hvorefter det blev brugt som stenbrud for byens beboere. I dag findes intet spor af ruinen. Slottet var indtil omkr. 1870 omgivet af den nu afvandede Næsbyhoved Sø. In Naesbyhoved Forest was in the Middle Ages a medieval square mounds surrounded by deep trenches. It was the royal castle and sheriff manor until Naesbyhoved Castle was destroyed during Feud in 1534, after which it was used as a quarry for the city's residents. Today no trace of ruin. The castle was until omkr 1870 surrounded by the now dewatered Naesbyhoved Lake.
Fyns Militærhistoriske Samling rummer 10.000 spændende historier.Det Fynske Livregiments historie fra 1614 -1991, Det Fynske Livregiments Musikkorps, Rytteriets tilstedeværelse på Fyn, Besættelsestid og modstandskamp, Hjemmeværnet på Fyn, Danske soldaters tjeneste i udlandet og meget mere. Fyn Military History Collection contains 10,000 exciting stories. The Funen Regiment's history from 1614 -1991, The Funen Regiment Band, Cavalry presence of Fyn, Occupation time and resistance, The Danish Home Guard of Fyn, Danish soldiers posting overseas.... and much more.
Grundkort Fyn er et interessentselskab af samtlige fynske kommuner, med det formål at etablere og vedligeholde et digitalt, teknisk grundkort dækkende hele Fyn. Prøv: Odense Base map Fyn is a partnership of all Fyn municipalities in order to establish and maintain a digital technical base maps covering the whole county. Try: Odense
Odense Havn danner atter en gang rammen om årets Havnekulturfestival. Odense Havnekulturfestival byder på underholdende, inspirerende og involverende aktiviteter én masse, der bringer liv til Odenses havneområde. Du kan bl.a. opleve gadekultur, vandaktiviteter, musik, dans, teater, kunst , mad. Der er gratis entré. Odense Harbour forms once again the setting for this year's Harbour Culture Festival. Odense Harbour Cultural Festival offers entertaining, inspiring and engaging activities en masse, bringing life to Odense's harbour. You may include experience street culture, water activities, music, dance, theater, art, food. The admission is free.
Odense Blomsterfestival
Blomsterfestivalen afvikles i 5 dage i august, Blomsterfestivalen i Odense bliver besøgt af mere end 230.000 mennesker fra nær og fjern. Dette har gjort Odense Blomsterfestival til en international begivenhed, som har fået mange turister og fagfolk til at besøge Odense. Omkring 200.000 planter kommer til at udsmykke gader og stræder med byens torv, Flakhaven, som det naturlige centrum.
Odense Flower Festival
Flower Festival held in five days in August, Flower Festival in Odense is visited by more than 230,000 people from near and far. This has made Odense Flower Festival into an international event which has led many tourists and professionals to visit Odense. About 200,000 plants will decorate the streets of the town square, Flakhaven as the natural center.

 

 

Odense - fairytale capital of Funen and birthplace of Hans Christian Andersen

 

 

Odense - Stad van Hans Christian Andersen, Odense - Qyteti i Hans Kristian Andersen, , أودنسي -- مدينة هانز كريستيان أندرسون, Օդենսեի - քաղաք Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Odense - Hans Ü van xristian Andersen,  Odense - Ayuntamiento de Hans Christian Andersen, Одензе - град на Ханс Кристиан Андерсен, Odense - City Hans Christian Anderseni, Odense - Mji wa Hans Christian Andersen, โอเดนเซ -- เมืองฮันส์คริสเตียนแอนเดอร, Odense - Město Hanse Christiana Andersena, Odense - Hans Christian Andersen Şehir, Odense - Stadt von Hans Christian Andersen, Оденсе - місті Ганса Християна Андерсена, Odense -- ہنس کے شہر عیسائی اینڈرسن, Odense - Thành phố của Hans Christian Andersen, אָדענסע - שטאָט פון האַנס קריסטלעך אַנדערסען, Odense - Ville de Hans Christian Andersen, ოდენსე - ქალაქი ჰანს ქრისტიან ანდერსენი, Odense - Πόλη του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Odense - Cidade de Hans Christian Andersen, אודנזה - עיר של הנס כריסטיאן אנדרסן,  हंस के सिटी क्रिश्चियन एण्डरसन - ओडिन्सा, Odense - Stad van Hans Christian Andersen, денсе - горадзе Ганса Хрысціяна Андэрсана, Odense - Cathair na Hans Christian Andersen, Odense - Città di Hans Christian Andersen, オーデンセ-ハンス市クリスチャンアンデルセン, 欧登塞-安徒生汉斯市, 歐登塞-安徒生市, 오덴세 - 한스 크리스티안 안데르센의 도시, Odense - grad Hansa Christiana Andersena, Odense - pilsēta Hans Christian Andersen, Odensė - Miestas Hans Christian Andersen, Odense - Град на Ханс Кристијан Андерсен, Odense - Belt ta 'Hans Christian Andersen, ادنسه -- شهر از هانس کریستین اندرسن, Odense - miasta Hans Christian Andersen, Odense - Cidade de Hans Christian Andersen, Odense - City de Hans Christian Andersen, Оденсе - городе Ганса Христиана Андерсена, Одензе - Град Ханс Кристијан Андерсен, Odense - Mesto Hansa Christiana Andersena, Odense - Ciudad de Hans Christian Andersen.

 

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk       
 
      

Valutaomregner

Currency Converter

     

Turist - Tourist

Odense - City of Hans Christian Andersen

 

H.C. Andersen:

Levnedsbog

Mit Livs Eventyr