H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

VisitOdense

 

 

Thora Thora Alvilda Fiedler 1810 - 1897 Carl Christian Bagger 1807 - 1846 *

Romantik og sorg på det gamle Basnæs Slot

Således er overskriften på en kronik som forfatteren Kaj. H. Funch, København har skrevet i Vejle Amts Folkeblads kronik den 9. august 1966. Han skriver heri bl.a. at der ved meddelelsen forleden om, "at fru Lillian Kaufmann, der driver Palace Hotel i København, har købt Basnæs slot i det skønne Sydsjælland og vil skabe et ferieparadis for velbeslåede, dernede gik mine tak til en pige, som engang fødtes på Basnæs. Hun voldte nok sine forældre sorg, men svigtede aldrig den mand, hun gav sit ja, selv om hendes skæbne blev krank nok derved". Pigen der her er tale om er Thora Fiedler.

Thora Fiedler var datter af Frederik Christian Fiedler, der ejede Basnæs ved Skælskør. Frederik Christian Fiedler var gift med Juliane Marie Sporon og de havde udover Thora også sønnerne Frederik Christian Fiedler og Harald Valdemar Fiedler. Thora skulle være en usædvanlig smuk og munter pige, der syntes at have det godt, når brødrene kom hjem på Basnæs på ferie fra Sorø Akademi sammen med deres kammerater.

En af brødrenes kammerater var digteren Carl Bagger som Thora fik et godt øje til. Fra 1824 begyndte Carl Bagger at tilbringe sine ferier på herregården Basnæs og  her åbnede sig her et nyt liv for ham en familie, en smuk egn og ikke mindst kærligheden til husets smukke datter. Det smukke egn, hvor ved Basnæs ligger, har givet ham inspiration til flere digte herunder bl.a. digtet "Herregaarden". 

Den store kærlighed fandt han i husets unge datter Thora. Dette forhold udviklede sig og selv om forældrene ikke syntes om forholdet. De mente ikke at han kunne give deres datter en lys fremtid, men uanset forældrenes mening blev de unge hemmeligt forlovet. Carl ville ikke at deres forhold skulle holdes hemmeligt og derfor betroede han sig til Thoras forældre i julen 1828.

Efter endt eksamen i Sorø rejste Bagger til København i 1829. Thora besøgte ham her af og til og blev på et tidspunkt gravid. Hun betroede sig til sin moder om sin graviditet og for at bevare Basnæs gode ry og rygte blev hun sendt væk, til skovrider Bang på Stendalsgård ved Silkeborg og her fødte hun den 13. august 1829 en søn. Drengen blev kort efter fødslen døbt og  i Vium kirkebog står endnu at læse "Carl Christian Petersen søn af søkaptajn Carl Petersen og hustru, Thora Christiansdatter". Således reddede man dengang Basnæs' ære. Barnet kom i pleje hos en skovløber i nærheden af Silkeborg. Carl Bagger var kun 22 år og Thora Fiedler bare 19 år  på det tidspunkt barnet kom til verden.

Bare 10 dage efter at Thora havde født sit barn døde hendes far og nogen mente at problemerne med Thora havde slidt på ham. For Carl Bagger betød dette, at han i en periode ikke så Thora eller kom på Basnæs. Forbindelsen mellem ham og Thora blev ikke helt afbrudt; men den indskrænkede sig fra nu af til en sparsom hemmelig brevveksling og han levede adskilt fra hende, selvom han stadig elskede hende højt. Dette er et af de mørke punkter i Carl Baggers liv.

Carl Bagger tog til København i 1836. Meningen var at han skulle studere jura, men han havde svært ved at fastholde studierne og levede livet i munter lag på Københavns værtshuse. I 1835 udkom Baggers bog " Min Broders Levnet". En bog , der skabte furore , da den afslørende ham selv og andre personer på en lidet flatterende måde. På herregården Basnæs holdt man familieråd og man ophævede Carl Baggers forlovelse med Thora og hun blev sendt til familie i Hamburg.

Da Bagger fik denne besked rejste han straks til Korsør og traf hende inden hun skulle sejle med damperen "Løven" til Kiel. Bagger skrev på vejen tilbage til København et kærlighedsdigt til Thora "Dampskibet Løven". Der røber hans store kærlighed til Thora. Han lovede hende desuden at få mere styr på sin tilværelse, således at han kunne forsørge hende som sin hustru.

 

"Dampskibet Løven" *)

 

Carl Bagger fik i 1836 forhandlet sig frem til en redaktørpost på Hempels Avis i Odense, det nuværende Fyens Stiftstidende og flytter til Odense. Dette fortalte han sin svoger Frederik Fiedler og Bagger fik bragt sit forhold til Basnæs på plads.

 

 

Den 12. november 1836 kom Bagger til Odense og kort tid efter, den 3. januar 1837 døde Thoras mor og dermed var vejen til hendes hjerte kort og i november 1837 blev de viet på Basnæs og deres nu 10 årlige søn kom hjem til sine forældre i Odense. Bagger fortsatte dog drikkeriet efter arbejde med sine drikkebrødre og kom på de tarveligste værtshuse og desuden kom hans venskabskreds herfra. Thora ofrede sig for sin elskede og og når han gik ud kom rettens folk for at pante, hvilket fortvivlede hende. Hun forblev dog sin bejler tro i livets omskiftelige forhold. Selvom der var mange sørgelige stunder havde de to også mange gode timer sammen. Det var ikke kun drikkebrødrene der kom i huset f. eks forsømte H.C. Andersen  aldrig at besøge dem, når han var hjemme i Odense. Thora og Carl's ægteskab fik ikke lang tid for i oktober 1846 blev Bagger syg og lå i sengen, mens han lå der fik Thora besked om, at deres søn Christian der var landvæsenselev havde fået en blodstyrtning efter at have forløftet sig. Thora plejede nu både mand og søn. Den 24 oktober 1846 kunne man i avisen læse at Carl Christian var død og den 25. oktober døde Carl Bagger uden at vide at hans søn var død kort forinden.

 

Thora giftede sig fem år senere med en møllebygger Lauritz Wilhelm Borum og de fik i Odense den 2. april 1853 en søn med navnet Carl William Borum, men allerede efter fem år døde hendes anden mand også og hun forblev enke for anden gang. Hun levede som enke indtil hun i 1897 døde. 

 

   Appendix:

 

Således ser gravstenen  for Carl Bagger og søn ud i januar 2012. Bagved den nye gravsten ses den ovale jernplade med inskription. Gravstedet findes på Assistens Kirkegård og placeret mod kirkegårdsmuren der vender ud mod Sdr. Boulevard. I nærheden af udgangen overfor Kastanievej i Odense. Foto: Lars Bjørnsten 2012.
 

I bogen *) om Carl Bagger kan man læse: Om hans grav satte hans enke et jerngitter med en oval plade med indskrift. Digteren Carl Bagger 39 Aar og eneste søn 17 Aar. Døde 1846. Der er følgende bemærkninger i bogen: Efter Fru Baggers Bortrejse fra Odense sørgede Bogholder N. A. Nielsen hos M. C. Hempel og dennes Efterfølgere i mange Aar for Gravens Vedligeholdelse. Den 15. Februar 1887 anmeldte imidlertid Odense Kirkegaards Bestyrelse, at Graven forlængst var hjemfalden, og da Digterens Enke ikke kunde, og ingen Anden vilde paatage sig dens Tilsyn og Pasning, indstillede den, at Byraadet bevilgede 100 Kr. til Gravens Istandsættelse og paatog sig den fremtidige Vedligeholdelse. Dette vedtog Odense Byraad 29. april s. A. "som en Æressag", og rejste derefter en Sten paa Graven med en Gjentagelse af ovenstaaende Inskription og Tilføjelse: Fredet af Odense Kommune

 

Med et billede af Carl Bagger og hans eneste søn i bogen *. Signeret tv. af Bellman og th. Byron. Desuden findes et vers fra digtet "Ønskerne". Et  følsomt digt fra Carl Baggers skoletid:

 

Og dem, jeg elsker,

men aldrig saae,

De henfarne Store,

som nær Dig staae,

Med dem lad mig boe

i dit høie Huus,

Naar Jordebygningen

synker i Gruus.

 

Nederst i billedet til højre *) ses et billede af hvordan graven så ud omkring 1920. Den ovale jernplade er omkranset af to tuja høje træer og i baggrunden ses jerngitteret, som hans enke lod opsætte.

   Lars Bjørnsten 19. januar 2012

Kilder: SDU.dk brevbase, Vejle Amts Folkeblad 9. august 1966, Illustreret dansk Literaturhistorie Danske Digtere i det 19de Aarhundrede ( www.runeberg.org ), *) Carl Bagger. Basnæs-Digte, samt tre Breve fra Carl Bagger til Thora Fiedler / udgivne og forsynede med Oplysninger af H.G. Olrik, . - Kbh. : Gyldendal, 1920.

 

 

 

Copyright © 2002-2012   www.visithcandersen.dk   Lars Bjørnsten Odense Denmark