H.C.Andersen Information

HOME-START

OP

 

Indholdsfortegnelse

 

hans    christian    andersen    homepage    odense    denmark

 

 

Biografi
H.C. Andersen biografi
H.C. Andersen biografi på dansk
Hans Christian Andersen biografi 
Datoer i H.C. Andersens liv

Dates in the life of Hans Christian Andersen 

Mit Livs Eventyr
Generelt om Mit Livs Eventyr     (The Fairy Tale of my Life - Das Marchen meines)
Mit Livs Eventyr kapitel 1.
Mit Livs Eventyr kapitel 2.
Mit Livs Eventyr kapitel 3.
Om "Mit Livs Eventyr" fra kapitel IV
Indhold H.C. Andersen "Mit livs eventyr" fra kapitel IV
Mit Livs Eventyr IV     Ny udgave med illustrationer
Mit livs eventyr V   Ny udgave med illustrationer
Mit livs eventyr VI    H.C. Andersens rejse til Italien 1833-1834
Rejsen til Rom 1833   
Rom 1833-1834          Mit Livs Eventyr kapitel 6
Rom-Neapel 1834       Mit Livs Eventyr kapitel 6
Farvel til Italien           Mit Livs Eventyr kapitel 6
Hjemrejsen 1834        Mit Livs Eventyr kapitel 6
Mit livs eventyr VII      Mit Livs Eventyr kapitel 7
Mit livs eventyr  Indledning til Kap 8 -16
Mit livs eventyr  Kapitel 8   »My Life's Adventure« 1855
"Mit livs Eventyr" Kapitel 8-1:  Det var fra denne Dag, som om der kom et mere stadigt Foraars-Solskin ind i mit Liv; jeg følte en større Sikkerhed, idet jeg ved at see tilbage over mine Livsdage,
"Mit livs Eventyr" Kapitel 8-2: De Skuespillere eller Skuespillerinder, der ved Talent, ved Blad-Venskab eller Folkegunst, staae som de Første, stille sig som oftest over Directionen og over
"Mit livs Eventyr" Kapitel 8-3: Collin var ikke længer Theaterdirecteur; Molbech, var af Censor-Magten den meest skrivende, meest haarde; jeg vil troe, at i Tidens Løb, de skrevne Censur-Bøger,
"Mit livs Eventyr" Kapitel 8-4: Jeg var just Ugen forud i Besøg hos Baron Wrangels i Skaane; de svenske Naboer modtog mig saa hjerteligt, saa inderligt velvilligt, at Erindringen herom aldrig er
"Mit livs Eventyr" Kapitel 8-5: Her hjemme, som sagt, lagde man ikke stort Mærke til den lille Bog, derimod talte man endnu om »Mulatten«, dog meest derom,
"Mit livs Eventyr" Kapitel 8-6: Den anden December forlod jeg München og gik gjennem Tyrol over Inssbruck og Brenner ind i Italien, min Længsels og kjæreste
"Mit livs Eventyr" Kapitel 8-7: Hjemreisen havde jeg tænkt at gjøre over det sorte Hav og op ad Donau, men en Deel af Rumelien og Bulgarien var i Oprør, det hed, at flere tusinde Christne vare myrdede; alle mine Medreisende
"Mit livs Eventyr" Kapitel 8-8: Med Hensyn til »En Digters Bazar« var Blad-Critiken i Kjøbenhavn uendelig dum; man fandt det overspændt og skrækkeligt, at jeg kunde sige, at jeg ved Smyrna havde
Mit livs eventyr  Kapitel 9  Hans Christian Andersen biography »The Fairy Tale of my Life«
"Mit livs Eventyr" Kapitel 9-1: Det politiske Liv var paa den Tid i Danmark i en høiere Udvikling med sine gode og sine slemme Sider. Veltalenheden, der før halv ubevidst havde øvet sig paa
"Mit livs Eventyr" Kapitel 9-2:  Der var i Oehlenschlägers Personlighed, naar man ikke mødte ham i en stor Kreds; hvor han var stille og tilbagetrædende, noget saa Aabent, saa Barnligt, at man maatte
"Mit livs Eventyr" Kapitel 9-3: I Studenterforeningen blev Thorvaldsen optagen som Æresmedlem, ogsaa jeg skrev ved denne Lejlighed en Sang, der blev optagen med Jubel og hører nu til de af mine
Mit livs eventyr  Kapitel 10
"Mit livs Eventyr" Kapitel 10-1: I Sommeren 1842 gav jeg til de danske Sommerskuespil et lille Stykke: »Fuglen i Pæretræet«, det blev der modtaget med saa meget Bifald, at Theaterdirectionen
"Mit livs Eventyr" Kapitel 10-2: Ved de sidste Arbeider og en fornuftig Oeconomie havde jeg samlet en Lille Sum, som jeg bestemte at anvende til en Reise til Paris; sidst i Januar 1843 forlod jeg da
"Mit livs Eventyr" Kapitel 10-3: Den joviale Alexander Dumas fandt jeg sædvanlig i Sengen, om det endogsaa var langt over Middag, her laae han med Middag, Pen og Blæk og skrev paa sit nyeste
"Mit livs Eventyr" Kapitel 10-4: En elskelig Personlighed aabenbarede sig for mig i Alfred de Vigny; gift med en engelsk Dame, syntes i hans Hjem og hos ham alt det Bedste fra begge Nationer at
"Mit livs Eventyr" Kapitel 10-5: I Bonn, hvor jeg overnattede, besøgte jeg næste Morgen den gamle Moritz Arndt, der senere blev os Danske »saa gram«; jeg kjendte ham da kun som Digteren til den
"Mit livs Eventyr" Kapitel 10-6: For at stille Læserne paa deres rette Sted havde jeg, som sagt, betitlet de første Hefter: »Eventyr, fortalte for Børn«, jeg havde sat mine Smaafortællinger paa Papiret
Mit livs eventyr  Kapitel 11
"Mit livs Eventyr" Kapitel 11-1: Fra dette Tidspunkt knytter sig et Venskab af stor aandelig Betydning; tidligere har jeg alt omtalt enkelte Personer af offentlig Characteer, som have været af
"Mit livs Eventyr" Kapitel 11-2: Den lykkelige Erfaring har jeg gjort, at alt, eftersom Kunsten og Livet er blevet mig klarere, desmere Solskin er der udenfra strømmet ind i mit Bryst; hvilken Velsignelse er
"Mit livs Eventyr" Kapitel 11-3: Det var mig, da jeg forlod Weimar, som om jeg tidligere havde levet i denne By, som var det et kjært Hjem, jeg nu skulde fra. Idet jeg kjørte ud af Porten, hen over
"Mit livs Eventyr" Kapitel 11-4: Over Stettin gik det i et stormende Veir til Kjøbenhavn. Livsglad saae jeg alle mine Kjære og reiste atter nogle Dage efter til Grev Moltke-Hvitfeldt i Fyen, for paa det kjære
Mit livs eventyr  Kapitel 12
"Mit livs Eventyr" Kapitel 12-1:  I Foraaret 1844 havde jeg fuldendt det dramatiske Eventyr »Lykkens B1omst«, i hvilket jeg vilde vise, at det er ikke Kunstnerens udødelige Navn, ikke Kongekronens
"Mit livs Eventyr" Kapitel 12-2: I Slutningen af Juli skulde ved Skanderborg Monumentet for Kong Frederik den Sjette afsløres, jeg havde efter Comiteens Anmodning skrevet Fest-Cantaten
"Mit livs Eventyr" Kapitel 12-3: Hertugen af Augustenborg havde holdt sit Sølvbryllup, mellem de flere Danske, man hædrede med Indbydelse, var ogsaa jeg; der havde imidlertid da tydeligt viist sig en 
"Mit livs Eventyr" Kapitel 12-4: Afreisen kunde nu ikke laongere udsættes, Julen nærmede sig og denne vilde jeg i Aar tilbringe i Berlin; men hvad er Afstanden i var Tid, fra Hannover til Berlin gik jo
"Mit livs Eventyr" Kapitel 12-5: Under mit Besøg i Berlin nød jeg den Lykke flere Gange at modtages af Prindsessen af Preussen, Søster til den nuregjerende Storhertug af Weimar, hun boede
"Mit livs Eventyr" Kapitel 12-6: I Prag havde jeg ingen Bekjendte, et Brev fra Dr. Carus i Dresden aabnede mig gjestfrit Grev Thuns Huus; Arvestorhertugen af Weimar havde givet mig Brev med 
"Mit livs Eventyr" Kapitel 12-7: Igjen aabnede Italien hele sin maleriske Herlighed for mig; Foraaret havde kysset alle Frugttræerne, saa at de vare sprungne i Blomster, hvert Straa i Kornmarkerne var
"Mit livs Eventyr" Kapitel 12-8: Et Par Uger gik, og den bekjendte neapolitanske Fest for »Madonna del Arco, den, Bournonville forskjønnet har givet os i sin Ballet »Napoli«, kaldte mig igjen til Neapel;
"Mit livs Eventyr" Kapitel 12-9: Vi naaede Marseille, men een Dag senere end Bestemmelsen, og kom saaledes for sildigt til at kunne gaae til Barcelona med Dampskibet, det gik kun hver tiende
"Mit livs Eventyr" Kapitel 12-10: Jeg naaede Perpignan, Solen havde her ligesom feiet alle Mennesker af Gaderne, først ved Natten kom de frem, men de kom som en brusende Strøm, som et heelt Oprør,
Mit livs eventyr  Kapitel 13
"Mit livs Eventyr" Kapitel 13-1: Ni Aar ere gaaet siden, rige Aar i Tidshistorien, alvorlige Og store Dage for Danmark, sorgfulde og ogsaa glade for mig, de have bragt mig al Erkjendelse i mit
"Mit livs Eventyr" Kapitel 13-2: Hartmanns Opera »Liden Kirsten«, hvortil jeg havde leveret Texten, var under min Fraværelse bragt paa Scenen og havde vundet store Bifald, skrev man mig til; Musiken
"Mit livs Eventyr" Kapitel 13-3: I Aarets Løb var flere af mine Skrifter, saaledes »En Digters Bazar«, »Eventyr« og »Billedbog uden Billeder« udkomne i England og havde der nydt samme venlige
"Mit livs Eventyr" Kapitel 13-4: Da jeg næste Morgen skulde forlade Haag, bragte Vertinden mig en Mængde Aviser, hvori allerede Festen for mig stod omtalt. Til Jernbanen fulgte mig et Par af
"Mit livs Eventyr" Kapitel 13-5: En ung Billedhugger, Durham, ønskede at modellere hendes og min Buste, Ingen af os havde Tid at sidde længe for ham; ved et Par Ord fra mig fik den unge Mand
"Mit livs Eventyr" Kapitel 13-6: Næste Dag var jeg igjen i London. - »High life« har jeg her seet og - »Armo«, disse ere de to poler i min Erindring. - »Armod« saae jeg personificeret i en bleg, udhungret
"Mit livs Eventyr" Kapitel 13-7: Med Banetoget gik vi i nogle faa Minutter til Edinburgh; Toget standsede foran en Tunnel under Bjerget, opad hvilket ligge flere af ny Edinburghs Gader, de Fleste
"Mit livs Eventyr" Kapitel 13-8:  Det er dyrt at reise i England og Skotland, men her faaer man Noget for sine Penge, Alt er fortræffeligt, her er sørget for En, her er Comfort, selv i den mindste Landsbyes
"Mit livs Eventyr" Kapitel 13-9: En Begivenhed, i sig selv saa ganske lille, men for mig et nyt Fingerpeg paa min Lykkestjerne i Stort og smaat jeg maa jeg dog fortælle. Jeg havde under mit
"Mit livs Eventyr" Kapitel 13-10: Jeg kom til Kjøbenhavn, faa Timer efter stod jeg ved mit Vindue og saae ud, da kom to velklædte Herrer forbi, de saae mig, standsede, loe,
Mit livs eventyr  Kapitel 14
"Mit livs Eventyr" Kapitel 14-1: Aaret 1848 rullede op, et mærkeligt Aar, et Vulkan-Aar, hvori de store Tidsbølger ogsaa skyllede blodigt hen over vort Fædreland.
"Mit livs Eventyr" Kapitel 14-2: Meer end de Fleste led jeg sjælelig under denne os paaførte ulykkelige Krig; jeg følte i en Grad som aldrig før, hvor fast jeg var voxet til Hjemmets Jordbund,
"Mit livs Eventyr" Kapitel 14-3: Største Delen af Sommeren tilbragte jeg paa Glorup, var der i Vaar og Høst, og blev saaledes Vidne til Svenskernes Ankomst og senere Bortreise.
"Mit livs Eventyr" Kapitel 14-4: I April, om Aftenen, kom Efterretningen om, at Skjærtorsdag var Linieskibet »Christian den Ottende« sprunget i Luften med Besætning,
"Mit livs Eventyr" Kapitel 14-5:  Ved det næste Besøg paa Slottet var jeg med Beskow tilsagt i Dronningens Værelser, en Time før Taflet; Prindsesse Eugenie, Kronprindsen, samt Prindserne
"Mit livs Eventyr" Kapitel 14-6: Ved Gammel-Upsala steg jeg af Vognen for at see de nu gjennemgravede Høie, som bære Odins, Thors og Freyrs Navne. Da jeg for tretten Aar tilbage var her
"Mit livs Eventyr" Kapitel 14-7:  Under mit Ophold paa Sæby var det »Frederiks-Dag«, den gamle Greves Navnedag, og det var ret interessant her at see den svenske Maade, den feiredes paa.
"Mit livs Eventyr" Kapitel 14-8: Et Par Dage efter var jeg i Danmark. Min vistnok meest gjennemarbeidede Bog »I Sverrig« giver det aandige Resultat af denne Reise, og jeg tør troe,
"Mit livs Eventyr" Kapitel 14-9: I de sidste Aaringer var Oehlenschläger til min Glæde bleven saa mild og hjertelig mod mig, han udtalte varmt sin Erkjendelse; en Dag, da jeg ved et af Bladenes Spot
"Mit livs Eventyr" Kapitel 14-10: I denne Sommer fuldendte jeg paa Glorup og paa det smukke Corselitze paa Falster min maaskee meest gjennemarbeidede Bog »I Sverrig«; denne var det sidste
"Mit livs Eventyr" Kapitel 14-11: I de samme Dage netop under Soldaternes festlige Hjemkomst, medens Sang og Glædesskud lød rundt om, kom tunge Mindedage, Fru Emma Hartmann
NB: Kapitel 15 findes ikke i originalteksten!
Mit livs eventyr  Kapitel 16
"Mit livs Eventyr" Kapitel 16-1: Fred hvilede over Landene, Foraarssolen skinnede, jeg følte Reise-Længsel, Trang til at leve op igjen,
"Mit livs Eventyr" Kapitel 16-2: I det smukke Maxen, nogle Miil fra Dresden, hos den gjestfrie Familie v. Serre, hvem jeg tidligere taknemligt har nævnt og omtalt, havde jeg ikke været
"Mit livs Eventyr" Kapitel 16-3: München er for mig Tysklands interessanteste By, og det er Kong Ludvig især, som ved sin Kunstsands og en uendelig Virksomhed har bevirket dette.
"Mit livs Eventyr" Kapitel 16-4: Jeg havde for Casino skrevet Eventyr-Comedien:»Hvldemoer«; Directeuren og alle Spillende lovede sig særdeles meget af denne Digtning; den blev ved første
"Mit livs Eventyr" Kapitel 16-5: Reiselivet er mig som et forfriskende Bad for Aand og Legeme; et Par Uger i det kommende Aar tog jeg bort, for i Wien, Triest og Venedig at nyde Foraaret i sin Friskhed;
"Mit livs Eventyr" Kapitel 16-6: Snart var jeg i Danmark, og i travl Virksomhed ikke blot Med Udgivelsen af mine »Skrifter«, men med Gjengivelsen af Mosenthals »Volksschauspiel«:
Levnedsbogen           H.C. Andersens Levnedsbog 1805-1831
 H.C. Andersens levnedsbog 1805 -1831: Indholdsfortegnelse
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831: Fortalen
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Barndom i Odense
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Min fødsel
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Børneår
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Huslige liv 1.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Huslige liv 2.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Huslige liv 3.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Tre år i København
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Tre år i Kbh. (1)
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Tre år i Kbh. (2)
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Tre år i Kbh. (3)
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Tre år i Kbh. (4)
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:HCA: Skoleliv
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Skoleliv 1.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Skoleliv 2.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Skoleliv 3.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Skoleliv 4.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Skoleliv 5.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Skoleliv 6.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Skoleliv 7.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Skoleliv 8.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Skoleliv 9.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Skoleliv 10.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:HCA: Student
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Studenterliv 1.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Studenterliv 2.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Studenterliv 3.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Studenterliv 4.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Studenterliv 5.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Studenterliv 6.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Studenterliv 7.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Studenterliv 8.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Kærlighed
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Kærlighed 1.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Kærlighed 2.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Kærlighed 3.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Kærlighed 4.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Kærlighed 5.
H.C. Andersens levnedsbog 1805-1831:Efterskrift
H.C. Andersen Links
HCA Links
 
Hans Christian Andersen projekter
Projekter   ( Hans Christian Andersen Projekter  -  H.C. Andersen Projekter)
H.C. Andersen Camp i Odense 29-30 nov. 2011

Andersen Ud Over Rampen. Indbydelse

Stikord om H.C. Andersen
Udfordring: H.C. Andersen som oplevelse
Udfordring: Planlæg en H.C. Andersen måned

Lego-modeller af ideerne (1)

Lego-modeller af ideerne (2)
How to make writers 
Andersenfellowship   
"Historien om en moder" af Erik Petri
Idekatalog med ideer til aktiviteter i skoler i forbindelse  H .C. Andersen
H.C. Andersen - og Europas børn 
Introduktion  (H.C.Andersen - og Europas børn) 
Eventyret "Prinsessen på Ærten" Forskellige dramatiseringsformer
Struktur  "Prinsessen på Ærten"
Dukketeater   Eventyret "Prinsessen på Ærten"
Mester Jakel Teater    Eventyret "Prinsessen på Ærten"
Drama   Eventyret "Prinsessen på Ærten"
Hørespil   Eventyret "Prinsessen på Ærten"
Skyggespil   Eventyret "Prinsessen på Ærten"
Efterspil     Eventyret "Prinsessen på Ærten"

Eventyret "Den flyvende Kuffert"

Struktur  Eventyret "Den flyvende Kuffert"
Papirklip   Eventyret "Den flyvende Kuffert"
Tegninger  Eventyret "Den flyvende Kuffert"
Malerier   Eventyret "Den flyvende Kuffert"
Tegneserier 1   Eventyret "Den flyvende Kuffert"
Tegneserier 2   Eventyret "Den flyvende Kuffert"
Efterspil   Eventyret "Den flyvende Kuffert"

H.C. Andersen og Europa   Følg H.C. Andersen og dig selv på rejse gennem Europas lande!

Struktur
Følg H.C.Andersen
Vandrehistorier
Vandreskuespil
Rejser før og nu
H.C.Andersen og Europa: Afslutning  ( Post scriptum )
 
Hans Christian Andersen  - and the children of Europe 
Introduction  Hans Christian Andersen - and the children of Europe
The Princess and the Pea    
Structure
Punch and Judy Show 
Drama 
Radio Play 
Epilogue 
The Flying Suitcase  
Structure 
Paper Cutouts 
Drawings  
Paintings  
Strip Cartoons 1
Strip Cartoons 2
Epilogue 
Hans Christian Andersen and Europe 
Structure 
Hans Christian Andersen's Footsteps 
Travel Stories 
Travel Plays  
Travel: Then and Now 
Post Scriptum 
The End 
 
H.C. Andersen pictures - photos
H.C. Andersen pictures - photos  Oversigt
Foto af H. C. Andersen forfra 15. marts 1862
Gruppebillede med H.C. Andersen på Frijsenborg. 17. juni 1865
Gruppebillede med H.C. Andersen på herregården Frijsenborg ved Århus. 29. juni 1865
Portrætter af H.C. Andersen, en mosaik af nye og gamle billeder fra perioden ca. 1840 - 2005
Portraits of Hans Christian Andersen, a mosaik of new and old pictures from the periode ca. 1840 - 2005  
Hans Christian Andersen foto
H.C. Andersen billeder / foto
H.C. Andersen 1.
H.C. Andersen 2. 
H.C. Andersen 3.
H.C. Andersen 4. Billeder fra Odense Å, Munke Mose og  Eventyrhaven
H.C. Andersen 5. 
H.C. Andersen 6.
H.C. Andersen 7
H.C. Andersen 8
H.C. Andersen 9
H.C. Andersen Picture Pages    The really Hans Christian Andersen Picture Pages
Andersen Picture Page Nr. 1  Hans Christian Andersen Picture Page - H.C. Andersen foto
Andersen Picture Page Nr. 2 Hans Christian Andersen Picture Page - H.C. Andersen foto
Andersen Picture Page Nr. 3  Hans Christian Andersen Picture Page - H.C. Andersen foto

Fotoside nr. 4   Hans Christian Andersen Picture Page - H.C. Andersen foto

Fotoside nr. 5  Hans Christian Andersen Picture Page - H.C. Andersen foto

Fotoside nr. 6  Hans Christian Andersen Picture Page - H.C. Andersen foto

Fotoside nr. 7  Hans Christian Andersen Picture Page - H.C. Andersen foto

Fotoside nr. 8  Hans Christian Andersen Picture Page - H.C. Andersen foto
Fotoside nr. 9  Hans Christian Andersen Picture Page - H.C. Andersen foto
Fotoside nr. 10  Hans Christian Andersen Picture Page - H.C. Andersen foto
Fotoside nr. 11  Hans Christian Andersen Picture Page - H.C. Andersen foto
Fotoside nr. 12  Hans Christian Andersen Picture Page - H.C. Andersen foto
Fotoside nr. 13  Hans Christian Andersen Picture Page - H.C. Andersen foto
Fotoside nr. 14  Hans Christian Andersen Picture Page - H.C. Andersen foto
Odense billeder
Diverse billeder
Motiver fra H.C. Andersens tid   1741-1911
1. Motiver fra Odense 1747-1911 
2. Motiver fra Odense 1747-1911
3. Motiver fra Odense 1747-1911 
Persongalleri med relationer til H.C. Andersen 
Fedder Carstens og H.C. Andersen
H.C. Andersen i München 1860
Hans Christian Andersen 1853
Berømte nordiske mænd 
Datter af H.C. Andersens læremo'er
Digteren  Knud Lyhne (Lyne) Rahbek
Charles. Grand -duc de Saxe- Weimar-Eisenach
Alfred de Vigny (1797-1863)
H.C. Andersen 1836 
Skuespillerinden Rachel
Victor Hugo (1802-1885)
H.C. Andersen 1840
H.C. Andersen  1845
Grevinde Mimi Holstein (1830-76) 
Digteren Alexandre Dumas (1802-1870) 
H.C. Andersen Kvarteret i Odense
H.C. Andersen Kvarteret i Odense Oversigt
Huse i H. C. Andersen Kvarteret i Odense Nr.1
Huse i H. C. Andersen Kvarteret i Odense Nr.2
Børnekulturhuset Fyrtøjet i Odense
H.C.Andersen & Astrid Lindgren i Fyrtøjet i Odense 2007
Lotzes Have i Odense
H.C. Andersens Hus
Mindehallen i H.C. Andersens Hus
Lokalplan HCA hus
Kongeligt besøg i H.C. Andersens Hus
Ombygningen af H.C. Andersens hus
H.C. Andersens Hus og Lotzes Have før ombygningen
H.C. Andersens Hus 1. juni  2002
H.C. Andersens Hus 6. september 2002
H.C. Andersens Hus 20. oktober 2002
H.C. Andersens Hus: Rejsegilde 23 nov. 2002
H.C. Andersens Hus: Indvielsen 3. maj 2003 af 1. del af ombygningen 
H.C. Andersens Hus i Odense ...igennem 50 år.
Det nye H.C. Andersens Hus 1 
Det nye H.C. Andersens Hus 2
Det nye H.C. Andersens Hus 3
Det nye H.C. Andersens Hus 4 
H.C. Andersen - Mit liv - My Life
H.C. Andersen - Mit liv - My Life   Oversigt
Rigmor Stampes billedbog

Historien om H.C. Andersens gravsted på Assistens Kirkegård i København

H.C. Andersens Have på Assistens Kirkegård i København
Familiegravstedet for Collin på Frederiksberg ældre Kirkegård

H.C. Andersens oprindelige gravsten på Assistens kirkegård

H.C. Andersen blandt vennerne på Assistens Kirkegård i København
Bysbørnene fra Odense H.C. Andersen, C.F. Tietgen og Thomas B. Thrige
H.C. Andersens optegnelser af honorarer i forhold til C. A. Reitzels Forlag
C. A. Reitzel's Boglade og H.C. Andersen
H.C. Andersens forlægger C.A. Reitzel
H.C. Andersens besøg på "Black Swan" og i York 1847
H.C. Andersen om Bornholm
H.C. Andersen og Exposition Universelle Paris 1867
H.C. Andersens understøttelse!
H.C. Andersens udnævnelse til konferensråd 1874
Jubilæumsfest indbydelse 25.8.1869
Menukort og musikprogram til 6.9.1869
Gave fra N. Zahles skole til HCA 6.9.1869
Jubilæumsfestens forløb 6.9.1869
Oversigt - Index  "H.C. Andersen og det Collinske Huus". Af Edvard Collin
Indledning "H.C. Andersen og det Collinske Huus". Af Edvard Collin
Om Andersens Familieforhold og hans Barndomsliv i Odense
H.C. Andersen anmoder om hjælp til dagligdagen i København
H.C. Andersen har problemer på Det kongelige Teater og med at få solgt sine værker
Året 1822 blev vendepunktet i H.C. Andersens skæbne
Edvard Collins brevsamling af H.C. Andersens breve
Brev fra H.C. Andersen til etatsråd Jonas Collin 11. januar 1823
Brev fra H.C. Andersen til Madamme Andersen 1823
H.C. Andersen sender Jonas Collin brev om sine karakterer 30. november 1830 samt en dansk stil
H.C. Andersens brev til den gode Madamme Andersen i 1823
H.C. Andersen digte dateret 4. januar 1823
H.C. Andersen lover bod og bedring overfor rektor Meisling 25. marts 1824
H.C. Andersens brev om skolestatus til Madamme Andersen. Juni 1824.
H.C. Andersens opfordring til, at Jonas Collin svarer på hans breve. 19. august 1824.
Almene betragtninger om H.C. Andersen 8.
H.C. Andersens forhold til sin ven Oberst Guldberg fortalt af Edvard Collin
H.C. Andersens forhold til rektor Meisling fortalt af Edvard Collin
Anmeldelse af skriftet: Fodreise fra Holmens Kanal til Østpynten af Amager
H.C. Andersen og rejsekufferten
Om Hans Christian Andersens Slægt
Indledning til Om Hans Christian Andersens Slægt
”Mit livs eventyr” og kirkebøgerne

Huset bag skolen i Pogestræde i Odense

Familien, farfar, farmor, far, mor og halvsøster
Om H.C. Andersens slægt: Halvsøster Karen Marie Rosenvinge
Livet i barndomshjemmet i Munkemøllestræde
Moderens ægteskab og nye mand
Flytning og konfirmation
Stedfaderens og farmoderens død præger familien
Anders Hansen Traes antaget som bespisningslem i Hospitalet
Moderen bliver anbragt i Doctors Boder Odense
Farmoderen Cathrine Nommesen og hendes aner
Slægtens tyske forbindelse
Over H.C. Andersens nærmeste slægt meddeles efter det oplyste følgende oversigt
 
H.C. Andersen og spøgelser
Historien om H.C. Andersens barneseng
Eventyrdigteren og hans unge pige Jensigne Marie Busch fra Svendborg
H.C.Andersens farfar Anders Hansen Traes og farmor Cathrine Naamensdatter
H.C.Andersens oldeforældre, tipoldeforældre, tiptipoldeforældre
Edma Frølich Stage møde med HCA
H.C. Andersen og sødsuppe
Mathilde Bruuns møde med H.C.Andersen
Inger Kochs møde med H.C.Andersen
H.C.Andersen og sengeredning
Artikel om H.C. Andersen fra Illustreret Tidende 25. december 1859
H.C. Andersen og folketeatret Casino i København
Middagen til H.C.Andersens  70 års fødselsdag
H.C.Andersens barndom
Hvad kendetegnede H.C. Andersen som barn ?
H. C. Andersens egen og andres beskrivelser af hans udseende !
Nålepude syet af H.C.Andersen til Md. Bunkeflod
Digt til Caroline Frederikke Bertelsen (1790-1877)
Grav minde over Maria : H.C. Andersen 1816
HCA's barndom: Hans Kristians Samtlige Verker 1748
H.C.Andersens familie
Grenader Knud Hjallese
H.C.Andersen faders afregningsbog til militæret
H.C.Andersen digt fra 1823 " Til min moder "
"Gravmæle" skrevet af H.C.Andersen om sin far
Skolegangen generelt
Skolegang i Odense
H.C. Andersens læsebog
H.C.Andersen julehilsen til Fedder Carstens 1855
Pogeskolen i Odense 1810
Carstens' drengeskole i Odense 1810 - 1813
Fattigskolen i Odense 1813 - 1819
H.C. Andersens skolegang i Slagelse
Andersens studerekammer hos Meisling
H.C. Andersens og Madam Henneberg
Slagelse Latinskole-Slagelse lærde Skole
H.C.Andersens venner i bl.a. Slagelse
H.C. Andersens fritid i Slagelse
Skolegang i Helsingør
Helsingør Latinskole anno 2002
H.C.Andersen læser til student i Kbh. 1827-1828
Brev til lærer Fedder Carstens i Odense 
København
H.C.Andersen og Grandjean's Konditori  (Grandjean's Gård)
H.C. Andersen: bopæl i kvistkammeret Vingaardsstræde 6
H.C. Andersens møde med København   6. september 1819
Nyhavn 18              H.C. Andersens bopæl i Nyhavn 18
Nyhavn 20              H.C. Andersens bopæl i Nyhavn 20
Nyhavn 67              H.C. Andersens bopæl i Nyhavn 67
Holmensgade 8 i København
Familien Collin
Jonas Collin
Ingeborg Collin 
Edvard Collin
Louise Collin 
Ved H.C. Andersens Død og Begravelse 
H.C. Andersens sidste dage.
Salmer ved H.C.Andersens jordefærd 11.8.1875
H.C.Andersens grav på Assistent Kirkegård i Kbh.
H.C.Andersen på dødslejet 1875
Døden og H.C. Andersen
H.C.Andersens testamente 1860
Begravelsen 11. august 1875
Ved  H.C. Andersens Død 1875
A. Munch: "Ved H.C. Andersens Begravelse" 
F. Paludan-Muller digt om H.C.Andersen 
 Familien Melchior
H.C.Andersen og Gammel Kalkbrænderi Vej 16 i København
Familien Melchiors landsted "Rolighed
Model af familien Melchiors landsted Rolighed
Højbro Plads og H.C.Andersen
Kuverter fra breve, som H.C.Andersen har sendt til familien Melchior
Melchior familien og H.C.Andersen ca 1859.
Middagen til H.C.Andersens 70 års fødselsdag den 2. april 1875.
H.C. Andersen på sit dødsleje på "Rolighed" den 4. august 1875
Odins Ø med Palnatokes Grav. Digt af H.C.Andersen 1875
H.C. Andersen brev til Dorothea Melchior dateret 15. juli 1874
Breve af sendt af H.C.Andersen til Fru Melchior bl.a. fra Bispegården i Odense
Odense
Munkemølle ved Odense
Eventyrlige Odense eller "Lille København"
Fødsel og dåb
Hans Andersen: H.C. Andersens far
Anne Marie Andersdatter: H.C.Andersens mor
Odense og H.C. Andersen 1805
H.C.Andersens fødehjem i Odense
H.C.Andersen registrering i Sct. Hans kirkebog
Sct. Hans Kirke i Odense og H.C.Andersen 1805
H.C.Andersens dåbsattest 1805
Sct. Hans kirke i Odense og H.C. Andersen
H.C. Andersens barndomshjem
Billeder fra barndomshjemmet
Vaskepladsen ved Odense Å
Odense Slots historie  
Odense Slot  billeder
Sct. Knuds Kirke i Odense
Billeder Sct. Knuds Kirke 2001
Sct. Knuds Kirkes Kirkegård i Odense
Æresborger i Odense 1867
H.C. Andersen Hus
H.C. Andersens konfirmation
Odense bykort 1838 
Billeder Odense bykort 1838 
H.C. Andersens seng og skærm 
Kvinderne og H.C. Andersen 
Louise Collin 
Jenny Lind
Riborg Voigt
H.C.Andersen- Gaade-digt og Digterens Hjerte
Andersen: "Phantasier og Skizzer" 
H.C. Andersen digt  "Fyen"  1831 
Digte fra H.C. Andersen til Riborg Voigt • 
"Fantasier og Skizzer" og  Riborg Voigt 
H.C. Andersen: Den første kærlighed 
Den Voigtske Gaard og H.C. Andersen 
Henriette Wulff
Anna Margrethe Schall
Signe Læssøe
Dorothea Melchior
Arveprinsesse Caroline 
Fredrika Bremer
 H.C. Andersen og vennerne 
Xavier Marmier og H.C. Andersen
Kammerherre Frederik Conrad von Holstein 
Digteren Knud Lyne Rahbek og H.C.Andersen
Jens Baggesen og H.C. Andersen 
Giuseppe Siboni og H.C.Andersen 
Thorvaldsen og H.C. Andersen 
H.C.Andersen ved Bertel Thorvaldsens  jordefærd
Thorvaldsens Hus Via Sistina i Rom
Bertel Thorvaldsens liv
H.C.Andersen: Hyldestdigt til Thorvaldsen i 1838
Weyse og H.C. Andersen
Adam Oehlenschläger og H.C. Andersen
H.C. Ørsted  1772-1851 
Charles Dickens og H.C. Andersen
H.C.Andersens engelske forbindelser
Charles Dickens og H.C. Andersen 1847
Charles Dickens og H.C. Andersen 1857
Charles John Huffham Dickens 1812-1870
Charles Dickens liv i billeder
Rom og H.C.Andersen
Thorvaldsens Hus Via Sistina 46 Rom
H.C. Andersens bolig i Via Sistina 104 Rom 1833-34
Antico Caffè Greco (Roma) og H.C.Andersen
En lille Flugt til Rom den 8 Marts 1835

H.C.Andersen og Villa Borghese

Med H.C. Andersen rundt i Danmark
Indholdsfortegnelse: Danmark rundt med H.C.A. 
H.C. Andersen Land
Møn, eventyrets ø
Præstø købstadsmiljø som på H.C.Andersens tid
Vordingborg - med digteren H.C. Andersen i Gåsetårnet
Næstved og Holmegaard, skovegn med virkelyst
Haslev – den grimme ælling
Ringsted – på gennemfart i den gamle kongeby
Sorø – på besøg i de store ånders rige
Skælskør – købstadsidyl, herregårde og guldalder - landskab

Slagelse – rig på lærdom og kultur

Korsør – tager imod – nu som før
Bregninge Kirke på Tåsinge og H.C.Andersen
H.C. Andersen og Svendborg
H.C.Andersen og Vejle
H.C.Andersen på besøg i Hjermind 1859    "Jylland mellem tvende have"
HC. Andersen på besøg hos familien Swane i Hjermind Præstegård 1859
Aalborg og H.C. Andersen
Køge og H.C. Andersen 
Årøsund og H.C. Andersen 
Øland og H.C. Andersen
Vissenbjerg og H.C. Andersen
Herning og H.C.Andersen
Præstø og H.C. Andersen
Struer og H.C. Andersen
Aarhus og H.C. Andersen          Århus og H.C. Andersen
Hammel og H.C. Andersen
Hammelstenen - Runesten og H.C. Andersen
Bogense og H.C. Andersen
H.C. Andersen og Vedel Simonsen  på Elvedgaard ved Veflinge på Fyn
Elvedgård og H.C. Andersen             Elvedgaard ved Bogense
Egeskov på Fyn og H.C. Andersen
H.C.Andersen: Dødningen,et fyensk Folkeeventyr 
Odense Aa og H.C. Andersen                Odense Å og H. C. Andersen
Andersen: Eventyret Klokkedybet 
Nr. Wosborg og H.C. Andersen   Nørre Vosborg  Nørre Wosborg  Nr.Vosborg
H.C. Andersens kammer på Nr. Wosborg 
Nr. Wosborg oversigt
Dagbogen om Nørre Wosborg og H.C. Andersen
Nr.Wosborgs park
Nørre Wosborg porttårn
Nr. Wosborg Tang-huset 1839
Nr. Wosborg Gyldenstjernehuset 1552
Nr. Wosborg de Linde 1770
Nr.Wosborg Ide Langehuset 1642 
Papirklip af H.C. Andersen Nørre Vosborg 1859 
Børglum Kloster og H.C.Andersen  Boerglum Kloster
Skagen og H.C. Andersen
H.C. Andersens rejse fra Jerup til Skagen 1859   Nordjylland
Odense og H.C. Andersen
H. C.  Andersen: Dagbogen om Odense 1826-1867
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1833 
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1834
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1839
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1841
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1842 
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1843 
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1844 
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1845
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1847
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1848
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1849
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1850
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1851
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1857
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1859
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1860
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1861
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1862
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1863
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1864 
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1865
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1866
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1867
H. C. Andersen: Dagbogen om Odense 1868-1875
H.C. Andersen: Dagbogen om Odense 1868
H.C. Andersen og herregårdene  
H.C. Andersen og herregårdene på Fyn
Herregårde og slotte, som  H.C. Andersen besøgte
Herregården Søbysøgaard ved Søby Sø på Fyn.
Lykkesholm
Egeskov på Fyn og H.C. Andersen
Elvedgaard og H.C. Andersen
H.C. Andersen på Elvedgaard i 1829
Glorup
H.C.Andersen på Glorup
H.C. Andersens Glorup
H.C. Andersen:  Festen på Glorup 7. juli 1851
Glorup Slots historie
Glorup Slot og Have 2003 
Glorup Slotspark: Græsk tempel med Andromeda
Glorup Slotspark: Statuer
Glorup Slot og Have: Iskælderen fra 1778
Kaninøen i Glorup Slotspark 
Glorup Have: Familiesøjlen 1782
H.C. Andersen og hængebroen i Glorup Have
Glorup Have: Grundplan 1895
Glorup Slot og Slotshave 
H.C. Andersen brev til Henriette Wulff
Hesselagergaard
Hesselagergaard og H.C. Andersen
Hesselagergaards korte historie
Hesselagergaard på Fyn 1865
Elvedgaard
H.C. Andersen og herregårdene på Sjælland
Herregården Nørager og H.C. Andersen
Basnæs og H.C. Andersen

Romantik og sorg på det gamle Basnæs Slot ved Skælskør

Historien om den gamle gravsten fra herregården Basnæs ved Skælskør
H.C. Andersen og Basnæs
Jacob Brønnum Scavenius 1811-1850 og mindestøtten på Basnæs
Portalen fra 1638 på Basnæs ved Skælskør
Historien om herregården Basnæs ved Skælskør
H.C. Andersen og livet på herregården Basnæs ved Skælskør
Basnæs, Henriette Scavenius og H.C.Andersen
Billeder fra Basnæs år 1800 -1821
Billeder fra Basnæs omkring år 1920
Ændringer af Basnæs i perioden 1800 - 2010
Papirklip og tegning udført på herregården Basnæs ved Skælskør
Tegning af våbenskjold og segl fra Basnæs
Herregården Basnæs ved Skælskør 2010
Herregården Nysø ved Præstø
 
Holsteinborg oversigt
En kort introduktion til "Holsteinborg og H.C. Andersen"

Holsteinborgs historie

H.C. Andersens besøg på Holsteinborg
Rejsen til og fra Holsteinborg
Modtagelsen af H.C. Andersen
Herregården Holsteinborg også kaldet gården
Indkvartering - H.C. Andersens stuer
Holsteinborg kirke
Familien på Holsteinborg
Haven og naturen
Hvad fordriver H.C. Andersen tiden med ?
Glemsomheden
Sygdomme
Julen - juleaften 1861
Danmarks første juletræ på Holsteinborg i 1808
En svækket  Andersen længtes efter Holsteinborg
Om et blomsterliv og et menneskeliv
Tankerne flyde til Holsteinborg

H.C. Andersens sidste brev til grevinde Mimi Holstein

Efterskrift fra Mimi Holstein-Holsteinborg
H.C. Andersen på verandaen på herregården Holsteinborg 1870
Papirklip af H.C. Andersen på Holsteinborg 1874
H.C. Andersens ophold på nabogården Basnæs
Historien om herregården Espe ved Slagelse
H.C. Andersen og herregården Espe
Oversigt: Gisselfeld Kloster og H.C. Andersen

Gisselfeld og H.C. Andersen

Gisselfelds Historie

Gisselfeldt Kloster, radering og akvarel 1800 og 1819

Tegning af Herregården Gisselfeld udført af H.C.Andersen
Bregentved og H.C. Andersen oversift
H.C. Andersens besøg på Bregentved
Herregården Bregentved's historie
H.C. Andersen papirklip udført på Bregentved
Bregentved Have - Park august 2010
H.C. Andersen og herregårdene i Jylland 
Palstrup og H.C.Andersen
 Nr.Wosborg,  Nr. Vosborg, Nørre Vosborg
Tirsbæk ved Vejle Fjord
Frijsenborg ved Hammel  Oversigt
H.C. Andersens ophold på Frijsenborg 1863
H.C. Andersens besøg på Frijsenborg i 1865
H.C. Andersen på Frisenborg ved Aarhus i 1868
H.C. Andersen, Frijsenborg, Hinnerup og branden i Nørresundby 1865
Frijsenborgs historie
Temperamaleri af Frijsenborg ved Århus
Frijsenborg ved Aarhus d 2 Juli 1821
Frijsenborg Slot 2003
Grevskaberne Frijsenborg & Wedellsborg
H.C. Andersen og slottet Breitenburg i Slesvig-Holsten
H.C. Andersens Fødselsdage
H.C. Andersens 21 års fødselsdag 1826 i Slagelse
H.C.Andersen : Fødselsdag  1834
H.C.Andersen : Fødselsdag 1838
H.C.Andersen : Fødselsdag 1841
H.C.Andersen : Fødselsdag 1842
H.C.Andersen : Fødselsdag 1843
H.C.Andersen : Fødselsdag 1844
H.C.Andersen : Fødselsdag 1845
H.C.Andersen : Fødselsdag 1846
H.C. Andersen : Fødselsdag 1847
H.C.Andersen : Fødselsdag 1855
H.C.Andersen : Fødselsdag 1856
H.C. Andersen : Fødselsdag 1857
Hans Christian Andersen : Fødselsdag 1858
H.C.Andersen : Fødselsdag 1859
H.C.Andersen : Fødselsdag 1860
H.C.Andersen : Fødselsdag 1861
H.C.Andersen : Fødselsdag 1862
H.C.Andersen : Fødselsdag 1863
H.C.Andersen : Fødselsdag 1864
H.C.Andersen : Fødselsdag 1865
H.C.Andersen : Fødselsdag 1866
H.C.Andersen : Fødselsdag 1867
H.C.Andersen : Fødselsdag 1868
H.C.Andersen : Fødselsdag 1869
H.C.Andersen : Fødselsdag 1870
H.C.Andersen : Fødselsdag 1871
H.C.Andersen : Fødselsdag 1872
H.C.Andersen : Fødselsdag 1873
H.C.Andersen : Fødselsdag 1874
H.C.Andersen : Fødselsdag / Birthday 1875
H.C. Andersens ejendele - Hans Christian Andersen's belongings 
Digterens adressebog - The Poet's adress book

Signet, stempel med navntræk HCA  Signet

Proptrækker   cork-screw

Mappe med visitkort og udklip  Briefcase with visiting cards

Brevmappe en gave fra Dorothea Melchior  Letter briefcase

Briller og brilleetui  Glasses with case

Hårlok af H.C.Andersen.  Lock of the grey hair

Etui    Case

Papirkniv og vignet  Paperknife and signet
H.C.Andersens bakke
H.C. Andersens slipsnål 

Solbriller og etui  sunglasses with case 

Lysestage Candlestick 

Lommetørklæde Handkerchief 

Tandbørste Toothbrush 

Porcelænskop  Porcelain cup

Lommekniv Pocket knife 

Cigaretui Cigar case 

Læderpung purse 

Visitkort Visitingcard 

Visitkort med hår Visitingcard 

Skærmbrættet Screen miniature 

H.C.Andersens barberkniv - razor 
H.C. Andersens kam - comb 
H.C. Andersens pung
H.C. Andersens reb til brug ved ildebrand
H.C. Andersens brystnål - Hans Christian Andersen's brooche 
H.C. Andersens guldring - Hans Christian Andersen's gold ring  
H.C. Andersens guldur - gold watch 
H.C.Andersens ligther - svovlstikkeetui 
H.C.Andersens lommetørklæde 
H.C. Andersens vest - Hans Christian Andersens waistcoat
H.C. Andersens bindeslips - Hans Christian Andersen's tie 
H.C.Andersens sølvkaffekande 
H.C. Andersen rosenkrans Einseideln klosteret 1861 
H.C. Andersens cigar fra La Union Manila 1862 
 H. C. Andersen's top hat - høje hat 
Hans Christian Andersens pen 
H.C. Andersens gebis - dentures from 1870 
H.C. Andersens blækhus - inkstand 
H.C. Andersens saks - scissors 
H.C. Andersen skolæster - last's 
H.C. Andersens nipsspejl 
H. C. Andersens marokkanske støvler - boots 
H.C. Andersens skindpung -  leather pouch 
H.C. Andersens slipsnål - tie-pin 
H.C. Andersens dørplade - door-place 
Hans Christian Andersen seng - bed
H.C. Andersens Skærm Four-leaf stove screen
 H.C. Andersen Hårlok - Lock of hair 
H.C. Andersen i Europa: at rejse er at leve 
 H.C. Andersen og  "Prindsesse Wilhelmina" 1831 
H.C. Andersen i "Maxen"
H.C. Andersen i Weimar

Weimar og H.C. Andersen 2006

Ettersburg og H.C.Andersen
Det Kongelige Teater og H.C. Andersen 
H.C.Andersen og Spanien oversigt
Hans Christian Andersen i Málaga, Spanien

H.C. Andersen røg cigaren!

Elefanten og H.C.Andersen
H.C. Andersen: Digtermanuskript til "Spanien", "Madrid", "Alhambra" 1863
H.C. Andersens barndomserindringer og Spanien
H.C.Andersens tre spanske dramaer
Manuskript "Kejserens nye Klæder"
Napoleonskrigene og H.C.Andersen
H.C. Andersens regnskab for sin Spaniens rejse
H.C. Andersen i Spanien 1862
H.C. Andersen digt Soldaten
Vifte med etui hjembragt af H.C. Andersen
H.C. Andersen Eventyrhuset
H.C. Andersens -  egne værker
H.C. Andersens -  egne værker oversigt
Tegning af H.C. Andersen til Otto Zinck nr. 1
Tegning af H.C. Andersen til Otto Zinck nr. 2
H.C. Andersens originalmanuskripter
Digt "Naar Alnaturen slumrer" 4. januar 1823
Originalmanuskriptet til H.C. Andersens digt "Tyveknægten"
Originalmanuskriptet til H.C. Andersens digt "Soldaten"
H.C. Andersens forfatterskab

HCA: Vigtige folk, hvis efternavn ender med - sen

Brevet fra H.C.Andersen til biskop Mynster 1822
Brev fra H.C. Andersen til Just Mathias Thiele 1869.
Læs om H.C.Ørsteds og H.C.Andersens syn på naturvidenskaben, overtro og gudsbegrebet
H.C. Ørsted og H.C. Andersen
H.C.Andersen og børnene
Alferne og H.C. Andersen
H.C. Andersen og Jean-Jacques Rousseau
Andersen : Den grimme ælling"
H.C. Andersen og billedbøgerne    Hans Christian Andersen: Picture Book
H.C.Andersen: Agnetes Læse og Billedbog 1854
Andersen billedbog: "Agnetes Udenlands Reise" forside bind 1.
Andersen billedbog: "Agnetes Udenlands Reise" 1.
Andersen billedbog: "Agnetes Udenlands Reise" 2.
Andersen billedbog: "Agnetes Udenlands Reise" 3.
Andersen billedbog: "Agnetes Udenlands Reise" 4.
Andersen billedbog: "Agnetes Udenlands Reise" 5.
Andersen billedbog: "Agnetes Udenlands Reise" 6.
H.C. Andersen: Astrid Stampe billedbog 1853
H.C.Andersen: Charlotte Melchior billedbog 1874
H.C.Andersen billedbog: "I julen 1854"
Eventyr - Fairy Tales
H.C. Andersens første eventyr
Samtlige af H.C. Andersens eventyr
ABC-Bogen 1858
"Alt paa sin rette Plads!" 1853
Anne Lisbeth. 1859
Barnet i Graven 1860
Bedstemoder 1863
Bispen paa Børglum og hans Frænde 1865
Boghveden 1842
Børnesnak 1859
"Dandse, dandse Dukke min!"
Danish Popular Legends
De røde Skoe 1845
De smaa Grønne 1868
Det Utroligste 1872
"De vilde svaner" 1838
De Vises Steen 1861
"Deilig!" 1860
Den fattige Kone og den lille Canariefugl 1967.
"Den flyvende kuffert"
Den gamle Gadeløgte 1847
Den gamle Gravsteen 1855
 Den gamle Kirkeklokke 1868
"Den grimme ælling
 "Den lille  Havfrue" 
Den lille Idas Blomster1835
"Den lille pige med svovlstikkerne"     
Den lykkelige Familie 1848

Den onde Fyrste (1868)

Den sidste Perle 1855
"Den standhaftige tinsoldat"
Den store Søslange 1872
 Den stumme Bog 1863
Den uartige Dreng 1835
"Der er Forskjel." 1855
Det er ganske vist! 1852
Det gamle Egetræes sidste Drøm 1858
Det gamle Huus 1848
Det nye Aarhundredes Musa 1861
Det sjunkne Kloster 1831
 Dryaden 1868
Dynd-Kongens Datter 1858
Dødningen, et fyensk Folke-Eventyr.
Elverhøi 1845
En Historie 1863
En Historie fra Klitterne 1860
En Rose fra Homers Grav 1862
Engelen 1844
Et Billede fra Castelsvolden 1852
Et Blad fra Himlen 1855
Et Stykke Perlesnor 1859
Fem fra en Ærtebælg 1855
Flaskehalsen 1858
 Flipperne 1848
Flyttedagen 1866
Folkesangens Fugl 1855
Fra et Vindue i Vartou 1855
Fugl Phønix 1863
 Fyrtøiet 1835
Gartneren og Herskabet 1872
Gjemt er ikke glemt 1866
"Grantræet" 
Gudfaders Billedbog 1868
Guldskat 1865
Gaardhanen og Veirhanen 1860
Gaaseurten 1838
Herrebladene 1925
"Historien om en Moder"
Hjertesorg 1853
Holger Danske 1845
"Hun duede ikke." 1855
 Hurtigløberne 1858
 Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige 1861
Hvad gamle Johanne fortalte 1872
Hvad hele Familien sagde 1872
Hvad man kan hitte paa 1870
 Hvad Tidselen oplevede 1870
Hvem var den Lykkeligste? 1872
Eventyret "Hyldemoer"
Eventyret "Hyrdinden og skorstensfejeren"
Hønse-Grethes Familie 1870
 Hørren 1850
 I Andegaarden 1861
I Børnestuen 1865
Ib og lille Christine 1855
Iisjomfruen 1862
Jødepigen 1863
Kartoflerne
Eventyret "Kejserens nye klæder"
Eventyret "Kjærestefolkene"
Eventyret "Klods Hans"
Klokkedybet 1858
Kjærestefolkene
Klokken 1850
Kometen 1872
Krøblingen 1872
Laserne 1870-74
Lille Claus og store Claus 1835
Lille Tuk 1847
Loppen og Professoren 1874
Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen
Lykken kan ligge i en Pind
Lykkens Kalosker 1850
Lysene
"Man siger -"!
Marionetspilleren 1868
Metalsvinet 1862
Moster 1866
Nabofamilierne 1847
Nattergalen 1844
Nissen hos Spekhøkeren 1853
Nissen og Madamen 1868
"Noget." 1858
Oldefa'er 1872
Eventyret Ole Lukøje 1842
Om Aartusinder 1853
Paradisets Have 1838
Paa den yderste Dag 1852
Pebersvendens Nathue 1858
Peiter, Peter og Peer 1868
Pen og Blækhus 1860
Pengegrisen 1855
Pigen, som traadte paa Brødet 1859
Portnerens Søn 1866
Portnøglen 1872
Prindsessen paa Ærten 1835
Psychen 1862
Reisekammeraten 1835
"Rolighed" 1872
Rosen-Alfen 1842
Qvæk 1926
Skarnbassen 1861
Skriveren
Eventyret "Skrubtudsen"
Skyggen 1847
Smaahistorier 1836
Sneedronningen 1845
Sneemanden 1861
Sneglen og Rosenhækken 1862
Solskins-Historier 1872
Sommerfuglen 1862
Sommergjækken 1866
Springfyrene 1845
"Spørg Amagermo'er"! 1872
"Stoppenålen"
Storkene 1839
Stormen flytter Skilt 1865
Suppe paa en Pølsepind 1858
Svanereden 1852
Svinedrengen 1842
Sølvskillingen 1865
Tante Tandpine 1872
 [Temperamenterne] 1967
Theepotten 1868
To Brødre 1868
To Jomfruer 1855
Tolv med Posten 1861
Tommelise 1835
Taarnvægteren Ole 1859
Ugedagene 1872
Under Piletræet 1853
Urbanus 1967
Vanddraaben 1848
Ved det yderste Hav 1855
Veirmøllen 1865
Venskabs-Pagten 1862
Verdens deiligste Rose 1852
Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre 1859
Vor gamle Skolemester 1967
Vænø og Glænø 1868
"Ærens Tornevei." 1863
Aarets Historie 1852
Eventyret "Den grimme ælling
Eventyret "Klods Hans"
Eventyret Ole Lukøje
Eventyret "Skrubtudsen"
Eventyret "Tommelise"
Skuespillet "Hyldemoer"
Eventyret "Hyldemor"
Eventyret "Historien om en moder"
Eventyret "Den lille pige med svovlstikkerne"
Digtet  "Agnetes vuggevise" 
Eventyret "Kjærestefolkene"
Eventyret "Den flyvende kuffert"
Eventyret "De vilde svaner"
Eventyret "Hyrdinden og skorstensfejeren"
Digtet "Konen med æggene"
Eventyret "Kejserens nye klæder"
Eventyret "Den lille  Havfrue" 
Eventyret  "Den standhaftige tinsoldat"
Eventyret "Stoppenålen"
Eventyret "Hyldemoer"
Eventyret "Grantræet" 
HC. Andersen eventyr: Opslag fra Pen og Blækhuus 1860
H.C. Andersen: Originalt manuskript 1845. Eventyret: Hyrdinden og skorstensfejeren
Originalt manuskript til H.C.Andersens eventyr "Prinsessen på ærten"
H.C. Andersen kopi af manuskript: Den lille Havfrue
Hans Christian Andersen's Fairy Tales ...    
The A-B-C Book   
Everything in the Right Place   
Anne Lisbeth
The Child in the Grave
Grandmother
The Bishop of Borglum and His Warriors
The Buckwheat
Children's Prattle
Dance, Dance, Doll of Mine!
Danish Popular Legends
The Red Shoes
The Little Green Ones
The Most Incredible Thing
The Wild Swans
The Philosopher's Stone
Beauty of Form and Beauty of Mind ( Charming)
The Poor Woman and the Little Canary Bird
The Flying Trunk
The Old Street Lamp
The Old Grave-Stone
The Old Church Bell
The Ugly Duckling
The Little Mermaid
Little Ida's Flowers
The Little Match Girl
The Happy Family
The Wicked Prince
The Last Pearl
The Brave Tin Soldier
The Great Sea-Serpent
The Dumb Book
The Saucy Boy - The Naughty Boy
The Conceited Apple-Branch
“It's Quite True!”
The Last Dream of the Old Oak
The Old House
The Muse of the New Century
The Most Incredible Thing
The Dryad
The Marsh King's Daughter
The Elfin Hill
A Story
A Story from the Sand-Dunes  
A Rose from Homer's Grave
The Angel
A Picture from the Fortress Wall
A Leaf from Heaven
Good Humour
  A String of Pearls
The Pea Blossom
The Bottle Neck
The Shirt-Collar
Removing-Day
The Bird of Popular Song
By the Almshouse Window
The Phoenix Bird
The Tinder-box
The Gardener and the family  
Hidden is not Forgotten  
The Fir Tree
Godfather's Picture Book
The Golden Treasure
The Farm-Yard Cock and the Weather-Cock
The Daisy
The Court Cards
The Story of a Mother
A Great Grief
Holger Danske
She Was Good for Nothing
The Racers
What the Old Man Does Is Always Right
What Old Johanna Told
What the Whole Family Said
What One Can Invent
 The Thistle's Experiences
Who Was the Luckiest?
The Little Elder-Tree Mother
The Shepherdess and the Chimneysweep
Poultry Meg's Family
The Flax
In the Duck - Yard  
In the Nursery
Ib and Little Christina
The Ice Maiden
The Jewish Maiden
The Emperor's New Clothes  
The Lovers
Jack the Dullard
The Bell Deep
The Bell
The Comet
The Cripple
The Rags
Little Claus and Big Claus
Little Tuk
The Flea and the Professor
“The Will-o-the Wisp Is in the Town”, Says the Moor-Woman
Luck May Lie in a Pin
The Goloshes of Fortune
The Goloshes of Fortune
The Candles
Folks Say -
The Puppet-Show Man
The Metal Pig
Auntie
The Neighbouring Families
The Nightingale
The Goblin and the Huckster
Brownie and the Dame
Something
Great-Grandfather
The Sandman, Ole-Luk-Oie, The Dream-God
In a Thousand Years
The Garden of Paradise
On the Last Day
The Old Bachelor's Nightcap
Peter, Pete and Peterkin
The Pen and the Inkstand
The Money-Pig
The Girl Who Trod on the Loaf
The Porter's Son
The Door-Key
The Princess and the Pea
The Psyche
The Travelling Companion
The Elf of the Rose
The Beetle Who Went on His Travels
The Toad
The Shadow
The Snow Queen
The Snow Man
The Snail and the Rose-Tree
Sunshine Stories
The Butterfly
The Snowdrop or Summer-Geck
The Jumper
The Darning-Needle
The Storks
The Storm Shifts the Signs  
Soup on a Sausage-Peg  
The Swan's Nest
The Swineherd
The Silver Shilling
Auntie
The Teapot
Two Brothers
Two Maidens
Twelve by the Mail
Thumbelina
Ole the Tower-Keeper
The Days of the Week
Under the Willow-tree
Urbanus
The Drop of Water
“In the Uttermost Parts of the Sea”
The Windmill
The Bond of Friendship
The Loveliest Rose in the World
The Wind Tells About Waldemar Daa and His Daughters
 Vänö and Glänö
The Thorny Road of Honor
The Story of the Year
 
H.C.Andersen: Prolog og Epilog (1846)
H.C. Andersen: Elbkongens Brud (1832)
H.C.Andersen: Til J.P.E. Hartmann. Ved hans Hjemkomst fra Udlandet 1835
H.C.Andersen: Til J.P.E. Hartmann "Den 14de Mai"
H.C. Andersen: Den rædselfulde Time 1826
H.C. Andersen: Phantasistykke 1829
H.C. Andersen: Hjerte-Suk til Maanen 1826
H.C. Andersen: Kometen, en historie 1829.
H.C. Andersen: Kometen 1835. Fremlagt af Jfr. Jørgensen paa Hr. og Mad. Winsløws Aften-Underholdning paa det kongelige Theater d. 7. Marts 1830
H.C. Andersen: Rosenknoppen 1836
H.C. Andersen: De to Fugle 1833
H.C.Andersen Digt: Spillemanden 1831
H.C.Andersen: Bøgetræet
H.C.Andersen: Studie efter Naturen (1831)
H.C. Andersen: Sange af Syngestykkerne "Ravnen", "Bruden fra Lammermoor" og "Festen på Kenilworth"
H.C.Andersen digt: Skildvagten (1830)
H.C. Andersen : Kong Frederik den Sjette
1: „Danmark, deiligst Vang og Vænge" (1840)
2: Sørge-Cantate over høisalig Kong Frederik den Sjette
3. Ved Afsløringen af Mindestøtten for høisalig Kong Frederik den Sjette
4. H.C. Andersen sang: Ved indvielsen af Frederik den Sjettes Asyl, 1842
H.C. Andersen: Havfruen ved Samsø
H.C. Andersen: Jagtsang 1838
H.C. Andersen: Veirmøllen paa Bakken 1830
H.C.Andersen: Weyse, ved hans jubilæum.
H.C. Andersen: Et sagn "Holger Danske"
H.C.Andersen: Taaren (1829)
H.C. Andersen: Bruden i Rørvig Kirke 1830
H.C. Andersen: Formens evige Magie 1831 - Et poetisk Spilfægteri
H.C.Andersen: Oldtids huuslige Liv 1829
H.C.Andersen:"Amors spillekort" 1829
H.C. Andersen: Svinene
Nogle Viser: 1850
I     H.C. Andersen: Paa en Faders Fødselsdag, afsunget af hans Børn.
II    H.C. Andersen: ,,Ved en Vens Afrejse til Paris!''
III   H.C. Andersen: ,,Vi er i Marts, men Martsviol '' 1850
IV  H.C. Andersen: "Hæv Dig vor Sang! her synger Stort og Smaat" 1850
V   H.C.Andersen: " Det er liv at rejse" 1850       ( Det at rejse er at leve)
VI   H.C.Andersen:,, Sang, skreven og afsjungen paa Fregatten Bellona       under Opseilingen til Helsingør''
VII  H.C.Andersen: ,,Ved Botanikeren Liebmanns Afreise til Mexico 1840''
IX   H.C.Andersen: ,,Ved Festen for Architekt Bindesbøll''
H.C. Andersen: Barnet ved Kirken 1831
H.C. Andersen: "En Guddoms Tanke er Du, Poesi!" 1832
H.C. Andersen: Ørkenens Søn 1830
H.C.Andersen: Hjertets Melodier (1830)
H.C. Andersen digt: Livet en drøm (1830)
H.C. Andersen: Studenten (1829)
H. C. Andersen digt konen med æggene
H. C. Andersen digt "agnetes vuggevise"
H.C. Andersen: En digters sidste sang 1844
H.C. Andersen: Skoledigte 1822-1824
H.C.Andersen: Mit barndomshjem 1875
"Billedstormerne" af H.C. Andersen
"Tunge timer" af H.C. Andersen 
"Et barns skriftemaal" af H.C. Andersen
Miraklet af H.C. Andersen
Tak fra H.C. Andersen 1875
" I Afrika " digt af H.C. Andersen
"Trøst i tro" digt af H.C. Andersen 
Aalen: af H.C. Andersen 1859       Ålen
HCA: Paa Ungdommens friske Rosenblad
H.C. Andersen: Varulven
H.C. Andersen: Min Vise
H.C. Andersen 1849: Indledende Smaavers.
H.C.Andersen 1829: Vandrer-Liv
H.C. Andersen digt 1832: Rosen.
H.C.Andersen 1830: Fyen.
H.C. Andersen 1829: Phantasus   
H.C.Andersen: Min Undskyldning  (1831)
H.C. Andersen: Herregaarden og Børnene. (Februar. En del af H.C.Andersens digtsamling: Aarets tolv Maaneder, Tegnede med Blæk og Pen.)

H.C.Andersen: Forhæng for Vignetterne.

H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "Abrahamson"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "Arreboe"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. Baggesen"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "B.Bang"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "S.S.Blicher"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. C. Boye"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "A. Bording"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C.Bredahl"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "N. T. Bruun"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "H. C. Bunkeflod"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "T. C. Bruun"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. Ewald"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "G. Faye"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "P. Foersom"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "R. Frankenau"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "P. F. Friis"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "P. H. Frimann"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "Gjengangerbrevenes Forfatter"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "N. F. S. Grundtvig"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "F. Høegh-Guldberg"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "F. J. Hansen"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "P. H. Haste"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C. Hauch"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "P. A. Heiberg"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. L. Heiberg"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "L. Holberg"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "B. S. Ingemann"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "T. Kingo"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "L. Kruse"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C. Lund"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "Lundby"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "S. Meisling"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C. Molbech"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "Hr. Mickel i Odense"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "P. M. Møller"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "Olufsen"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "T. Overskou"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C. H. Pram"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "K. L. Rahbek"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. Rein"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 " C. N. Rosenkilde"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "L. C. Sander"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 " O. J. Samsøe"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "F. C. Sibbern"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "H. C. Sneedorf"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. Sorterup"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "A. W. Schack-Staffeldt"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "E. Storm"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "A. Stub"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C. Søeborg"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "N. Søetoft"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "Th. Thaarup"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. Thiele"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. C. Tode"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "P. M. Trojel og P. K. Trojel"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C. B. Tullin"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. H. Wessel"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C. Wilster"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "C. Winther"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "P. Wulff"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "J. Zelitz"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "S. Zahle"
H.C.Andersen: Vignetter til danske Digtere 1832 "A. Oehlenschlæger"
H.C. Andersen: Gurre 1842
H.C. Andersen: Soldaten 1829
H.C. Andersen: Lille Viggo 1832
H.C. Andersen: Rigmor 1853
H.C. Andersen: "Hjemmet" sang ved festen for maleren F. L. Storch, januar 1852.
H.C.Andersen: Silkeborg 1853
H.C. Andersen: "Jeg er en Skandinav!" 1837
H.C. Andersen: Sang ved de skandinaviske Naturforskeres sidste møde den 9de Juli 1840
H.C. Andersen: „I Hytten hos min Moder"  1830
H.C. Andersen: Havblik 1830
H.C. Andersen: Deviser med Presenter på et Juletræ
H.C. Andersen: Beatrice Cenci. (Skrevet ved Cencis Borg i Albanerbjergene 1833)
H.C. Andersen: Vandring paa Vesuv. (Ved Eruptionen om Aftenen den 24. Februar 1834.)
H.C. Andersen: Tredie Gang i Italien (Skrevet paa St. Luzia  Sommeren 1846)
H.C. Andersen: Konen med Æggene 1836 (En gammel Historie sat i Riim)
H.C.Andersen: "Du skal lee!"  (1838) „Du skal lee!" blev min Devise
H.C. Andersen: Den lille Pige i Asylet (1843)
H.C. Andersen: Paa Grevindens Fødselsdag 1842 ( Bregentved 1.)
H.C. Andersen: Sølvbryllupsfesten den 2de August 1848 ( Bregentved 2.)
H.C. Andersen 1849: En Glædes-Fest i Dag vi har ( Bregentved 3.)
H.C.Andersen: Hjemvee 1830
H.C. Andersen 1854: Langelandsk Folkemelodi
H.C. Andersen 1832: Grethes Glæde over Sommeren
H.C. Andersen: Den nye Sprøite
H.C. Andersen: Sang i Skoven 1845
H.C. Andersen: Hende jeg mener. 1832
H.C. Andersen 1830: Kunstner-Livet.
H.C.Andersen:"Min lille fugl, hvor flyver du?" 1846
H.C. Andersen: Et Vinterparti. 1831
H.C. Andersen: De tre nordiske Rigers Skaal for Adam Oehlenschläger. 1841
H.C. Andersen 1830: Digteren og Amor
H.C. Andersen 1844: Udenfor Asylet. Fremsagt som prolog ved en privat forestilling til indtægt for et af asylerne.
H.C. Andersen 1842: Runerne.  Cantate ved Deres Høifyrstelige Durchlauchtigheder Prinds Christian af Glücksborgs og Prindsesse Louise af Hessen-Cassels Formæling den 26de Mai 1842.
H.C. Andersen: Sang til det danske Kongepar den 16de Juli 1843.
H.C.Andersen 1846: B. S. Ingemann
H.C. Andersen 1830: Morten Lange (Et juledigt)
Brudehuset:
H.C. Andersen 1850: I Brudehuset. (Frøken Jonna Drewsen og Hr. Baron Henrik Stampes Bryllup. Den 2den Februar 1850)
H.C. Andersen 1850: I Brudehuset. (Frøken Lovise Jacobson og Hr. Proprietair Wilhjem  Wolfhagens  Bryllup. Den 3die April 1851)
H.C. Andersen 1852: I Brudehuset. (Frøken Augusta Bournonvilles og Hr. Pastor M. P. Tuxens Bryllup, den 21de April 1852.)
H.C.Andersen: Pigen fra Albano (Fremlagt som Prolog ved Kunstner-Carnevalet i Casino 1847)
H.C. Andersen: Pauli 1 Cor. 15, 42-44
H.C. Andersen 1845: "Pandebeen, Øiesteen, o.s.v."
H.C. Andersen: Geheimeraad J.Collin (Den 6te Januar 1844)
H.C. Andersen: Geheimeraad J.Collin ( Den 6te Januar 1848 )
H.C.Andersen 1854: Med "Molbechs Eventyr.“
H.C.Andersen: Hytten (1830)
H.C. Andersen: Kong Christian den Ottende. (Bøndernes og Fiskernes Sang ved Slottet Sorgenfri den 18de September 1841)
H.C. Andersen: Kong Christian den Ottende (1848)
H.C. Andersen: "Det har Zombien gjort" (1838)
H.C. Andersen 1852: Danmark ( Blev afsjunget  ved Landmands-Mødet i Kjøbenhavn, October 1852)
H.C. Andersen 1833: "Kjærlighedens Vægtervers"
H.C.Andersen 1830: Aftendæmring
H.C. Andersen 1830: Snee-Dronningen
H.C.Andersen 1830: Digterskibet
H.C. Andersen 1830: Risens datter
H.C. Andersen 1825: Aftenen ( Et Træsnit)
H.C.Andersen 1829: Ballade.
H.C. Andersen 1830: "Veni creator"
H.C.Andersen 1830: "Hvad jeg elsker"
H.C. Andersen digt 1830: Lille Lise ved Brønden
Thorvaldsen: H.C. Andersen: Jason og Alexandertoget. ( Skrevet til Festen i Hôtel d'Angleterre den 7de October 1838.)
Thorvaldsen: H.C. Andersen: Til Thorvaldsen, da han første Gang kom i Studenterforeningen.
Thorvaldsen: H.C. Andersen 1844: "Danserinden" - Ganymed - Amor og Psyche.
H.C.Andersen digt 1830: Graat Veir.
H.C. Andersen 1829: Østergade, poetisk betragtet.
H.C. Andersen digt 1844: En Hustru.
H.C. Andersen 1831: Underlige Drømme.
H.C. Andersen digt: Den unge Herr Petersen.
H.C. Andersen: Oversigt over "Fem og tredsindstyve Smaavers".
Paaske-Sang. (Efter der Italienske.)
I. "Jylland. (Da Oldtid kun var nyfødt Skum)"
II. "Den jydske Hede i Regnveir" 
III. "Hvile paa Heden"
IV. "Længsel med Potterne"
V. "Drengen og Moderen paa Heden"
VI. "Maleri fra Jyllands Vestkyst"
VII. "Phantasie ved Vesterhavet"
VIII. "Reise-Capriccio"
H.C. Andersen: Den Ubekjendtes Mesterværk.(Versificeret Anekdote.)
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Oehlenschläger".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Felix Mendelsohn-Bartholdy."
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Jenny Lind."
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Anton Melby"
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Herman Løvenskjold".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Christiani".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Georg Carstensen".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Den yngste af Casalis Tuteins Sønner."
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "A. Böttger".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "B. v. Beskov".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Fru v. Beskov".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Miss Roß".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Fru Bournonville".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "Frøken Christy Hohlenberg".
H.C.Andersen: Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger "I Fru Tesdorphs Stambog".
H.C. Andersen 1846: Alphabet-Bouquet  (Alfabet-Buket)
H.C.Andersen 1849: Indledningsord ved "Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister" .
H.C.Andersen 1850: Indledningsord ved "Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister" .
H.C.Andersen: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( Niels W. Gade).
H.C.Andersen 1851: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( J.P.E. Hartmann).
H.C.Andersen 1851: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( Eduard Helsted ).
H.C.Andersen 1851: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( E. Hornemann).
H.C.Andersen 1851: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( H.S. Pauli).
H.C.Andersen 1851: Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister ( Anton Rée).
H.C. Andersen 1842: Cantate i Anledning af Hendes Majestæt Dronning Caroline Amalias høie Fødselsfest den 28de Juni 1842.
H.C.Andersen prologer 1854: Ved en Forestilling af Familien Price
H.C.Andersen prologer 1854: I lignende Anledning, fremsagt af Carl Price
H.C.Andersen prologer 1854: Ved en givet Forestilling til Indtægt for ,,den blinde Soldat''
H.C.Andersen prologer 1854: Fremsagt af Hr. Ch. Schmidt ved hans Sommerforestilling i Casino 1853
H.C. Andersen digt 1830: "Skolemesteren"....I den lumre Skolestue vil vi nu dvæle lidt!
H.C. Andersen 1840: Farvel til H.P.Holst (da han reiste til Italien 1840)
H.C.Andersen 1830: Tyveknægten
H.C.Andersen 1852: Vandring i Skoven (Langelandsk Folkemelodi)
H.C.Andersen: Vandrerens Sang (Skrevet i Leipzig i Mai 1831.)
Mene, mene tekel upharsin 1838
H.C.Andersen 1838: Asylsang
H.C.Andersen1838: Brev til Fru Saabye.
H.C. Andersen digt 1830: Børnene og den graa Morlille
H.C. Andersen digt: Til Hende
H.C. Andersen digt: Den Gang vi endnu havde Vaar
H.C. Andersen: Jeg fik et Brev fra hende, som Du veed.
H.C.Andersen: Brudstykke af en Rundsang (lagt ind i Oversættelsen af "Der Verschwender''.)
H.C.Andersen: Herrens Bøn ( Læs Aften og Morgen dit Fadervor!)
H.C.Andersen digt: Den stille Uge
H.C.Andersen: Vise
H.C.Andersen: Romanze ( Hvor Bøgen helder sin friske Green )
H.C.Andersen: Brudefolkene ( paa Jernbanen mellem Kjøbenhavn og Roeskilde )
H.C.Andersen: Til Sophie Gade, født Hartmann (at synge for sine Smaa)
H.C. Andersen: Jeg gik igjennem den duftende Skov (Skrevet under et Besøg hos Ingemanns i Sorø.)
H.C.Andersen: Romanze (Skrevet paa Bregentved)
H.C. Andersen 1840: Studenten fra Lund
H.C. Andersen 1869: Liden Kirsten og Prins Buris.
H.C.Andersen 1864: "Jeg har en Angst som aldrig før."
H.C.Andersen digt 1846: Ung Elskov
H.C. Andersen: Ved Aarsskifter
H.C. Andersen: Forvisning (Under Krigen 1864)
H.C. Andersen: Ved Soldatens Hjemkomst i 1864.
H.C. Andersen digt: En Stemning
H.C. Andersen: Danske Poeter i Bouquet. (Til en Ven i Portugal, der var fortrolig med dansk Poesi.)
H.C. Andersen digt: Norge
H.C. Andersen digt: Korsør (Oppe fra vinduet i Banehotellet)
H.C. Andersen: Til Maleren Carl Bloch (med mine ham i December 1866 tilegnede nye Eventyr og Historier)
H.C.Andersen: Stormfloden (Den 13de November 1872)
H.C. Andersen digt: En Stemning (Hamburg 1873)
H.C.Andersen 1874: Oldingen
H.C. Andersen digt: Kjøbenhavn (Februar 1875)
H.C.Andersen digt: "Den korteste Nat" (Marts 1875)
H.C.Andersen: Fyen og Schweiz (5de Juli 1875)
H.C. Andersen 54 Smaavers oversigt

H.C.Andersen: Deviser med Presenter ( 68 forskellige)

Maskerade-Vers uddelte af en Spaaqvinde
H.C. Andersen Stambogsblade I : Til mig Du kom som Lille, barnlig-glad.
H.C. Andersen Stambogsblade II : Fra Vesterhavets Lande
H.C. Andersen Stambogsblade III: Fire Blade skrevne i St. Goar ved Rhinen
H.C. Andersen Stambogsblade IV : A. Henselt.
H.C. Andersen Stambogsblade V : Dandserinden Augusta Nielsen
H.C. Andersen Stambogsblade VI : Musikdirecteur W. Rübner
H.C. Andersen Stambogsblade VII : Sangeren P. Schram
H.C. Andersen Stambogsblade VIII : Componisten Hägg
H.C. Andersen Stambogsblade IX : Fru O'Neill
H.C. Andersen Stambogsblade X: C. Castenskjold
H.C. Andersen til forskellige: 1. Til Christian den Ottende.
H.C. Andersen til forskellige: 2. Til H. C. Ørsted
H.C. Andersen til forskellige: 3. Til A. Oehlenschlæger.
H.C. Andersen til forskellige: 4. Til Capitainlieutenant Chr. Wulff.
H.C. Andersen til forskellige: 5.1 Efter første Opførelse af Balletten "Fjernt fra Danmark''
H.C. Andersen til forskellige: 5.2 Efter Balletten "Et Folkesagn"'
H.C. Andersen til forskellige: 6. Til Fru Julie Sødring
H.C. Andersen til forskellige: 7. Johanne Louise Heibergs Statue af H.S. Bissen.
H.C. Andersen til forskellige: 8. Alexander Dreyschok.
H.C. Andersen til forskellige: 9. Christian Winther.
H.C. Andersen til forskellige: 10. Til Bjørnstjerne-Bjørnson.
H.C. Andersen: Prolog I. (Ved en Forestilling paa Frederik den Syvendes Fødselsdag)
H.C. Andersen: Prolog II. (Ved en Forestilling i veldædigt Øiemed)
H.C. Andersen : Epiloger 1. (Fremlagt ved en Aftenunderholdning den 11. Februar 1838 til Fordeel for Stiftelsen til Blindes Dannelse.)
H.C. Andersen: Epiloger 2.  (Ved en Forestilling af Frøken Amalie Price)
H.C. Andersen: Epiloger 3. (En Epilog — dens Kreds gaaer vidt..)
H.C. Andersen: Epiloger 4. (Hver af os gjemmer i sin Hjertekrog... )
H.C.Andersen: Ved Kunstner-Carnevalet i Casino 1852
H.C. Andersen: Et Par Ord ved Scenens Gjenaabning den 1. Decbr. 1857
H.C. Andersen : Ved Kunstner-Carnevalet i Casino den 20. Marts 1860.
H.C. Andersen: Kongehuset 1. "Til Frederik den Sjette"
H.C. Andersen sang: Kongehuset 2. Sange ved det søsterlige Velgjørenheds Selskabs Forsamling i Anledning af Marie Sophie Frederikkes Fødselsdag.
H.C. Andersen 1842: Kongehuset 3. Til Enkedronning Marie Sophie Frederikke ved Skydeselskabets Trehundredeaars Jubelfest
H.C. Andersen 1856: Kongehuset 4. Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans Ankomst i det Kongelige Theater.
H.C. Andersen 1858: Kongehuset 5. Sang i Anledning af Kong Frederik den Syvendes Nærværelse i det kongelige Theater
H.C. Andersen 1859: Kongehuset 6. Sang ved Kong Frederik den Syvendes ankomst i det kongelige Theater
H.C. Andersen 1860: Kongehuset 7. Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans Ankomst til det Kongelige Akademi for de skjønne Kunstner
H.C. Andersen 1863 : Kongehuset 8. Med kong Christian den Niendes Portrait.
H.C. Andersen 1863: Kongehuset 9. Med Dronning Louises Portrait
H.C. Andersen 1864: Kongehuset 10. Med Prindsesse Dagmars Portrait.
H.C. Andersen : Kongehuset 11. I Prindsesse Dagmars Stambog.
H.C. Andersen 1866: Kongehuset 12. Farvel!
H.C. Andersen 1869: Kongehuset 13. Deres Kongelige Høiheder Kronprinds Frederik og Prindsesse Lovisa.
H.C. Andersen: Kongehuset 14. Til Kronprinds Frederik og Kronprindsesse Lovisa
H.C. Andersen Leilighedsdigte 1 : Sang ved Rector Meislings Indsættelse i Helsingør 1826
H.C. Andersen Leilighedsdigte 2: Studenter-Sang, den 14de Februar 1831
H.C. Andersen Leilighedsdigte 3: En splinterny Dandse-Vise 1832
H.C. Andersen Leilighedsdigte 4.: Sang for de Danske i Paris (Ved et Middagsgilde i Hôtel Vivienne i Mai 1833.)
H.C. Andersen Leilighedsdigte 5.: Fastelavnsvise
En lille Flugt til Rom den 8de Marts 1835.
H.C. Andersen Leilighedsdigte 7 : Sang ved Romergildet
H.C. Andersen Leilighedsdigte 8.: Salmer ved første Gudstjeneste i Holmens Kirke efter dens Istandsættelse 1836
H.C. Andersen Leilighedsdigte 9: Cantate, afsungen Nytaarsdag i Garnisonskirken.
H.C. Andersen Leilighedsdigte 10: Videnskabernes Skål.
H.C. Andersen Lejlighedsdigte 11: Jagtherrens Skål. 
H.C. Andersen Leilighedsdigte 12: Lev vel til Jenny Lind 1843
H.C. Andersen Leilighedsdigte13: Cantate ved Sognepræst C.F. Brorsons 50aarige Embedsjubilæum 1843
H.C. Andersen Leilighedsdigte 14: Julesang i det Collinske Huus 1848
H.C. Andersen Leilighedsdigte 15: Sang til den kjære Oldemoer A. C. D. Drewsen 1852
H.C. Andersen Leilighedsdigte 16: Til Niels W. Gade og Sophie Hartmann
H.C. Andersen Leilighedsdigte 17: Sang ved Femogtyveaars-Festen for Studenter fra et og samme Aar 1852
H.C. Andersen Leilighedsdigte 18: Ved Efterslægtselskabets Stiftelsesfest 1853
H.C. Andersen Leilighedsdigte 19: Balletpersonalets hilsen til Fru J. L. Heiberg 1853
H.C. Andersen Leilighedsdigte 20: Til Fru Johanne Louise Heiberg 1853
H.C. Andersen Leilighedsdigte 21: Sange ved det kongelige Opfostringshuus's hundredeaarige Fest 1853
H.C. Andersen Leilighedsdigte 22: Sang ved Fru Malle Drewsens Fødselsfest paa Silkeborg 1853
Hans Christian Andersen : Ved kransens hejsning på Grandjeans nye gård (Fra gammel tid en gård her stod)  22.dec. 1853
H.C. Andersen Leilighedsdigte 24: Ved Indvielsen af den Bingske Porcellainsfabrik 1854
H.C. Andersen Leilighedsdigte 25: Til Jonas Collin - Familiesange paa hans Fødselsdage
H.C. Andersen Leilighedsdigte 26: De Danske Qvinder. (Tohundredeaarsfesten den 11te Februar 1859.)
H.C. Andersen Leilighedsdigte 27: Sang ved Fest-Ballet i Casino 1860
H.C. Andersen Lejlighedsdigte 28: Sang ved Politidirecteur C.J.C. Bræstrups Jubilæum 1860
H.C. Andersen Leilighedsdigte 29: En Foraarsfest i Rom 1861
H.C. Andersen Leilighedsdigte 30: Paa Balletskolen 1862
H.C. Andersen Leilighedsdigte 31: Det Skjønne. Sang for de unge Kunstnere.
H.C. Andersen Leilighedsdigte 32: Haandværkerens Vise.
H.C. Andersen Leilighedsdigte 33: En Moders Skaal.
H.C. Andersen Leilighedsdigte 34: Den 2den Februar 1864. (Ved Emma Hartmanns og F. Vedels Bryllup.)
H.C. Andersen Leilighedsdigte 35: Sang ved Femogtyveaars-Festen for Borgerrepræsentant N.F. Bonnesen og Raadmand V. Petersen 1867.
H.C. Andersen Leilighedsdigte 36: Sang ved Afsløringen af Mindestøtten paa Holsteinsborg (den 18de October 1870)
H.C. Andersen Leilighedsdigte 37: Børnenes Skaal. Ved Moritz og Dorothea Melchiors Sølvbryllup 1871
H.C. Andersen Leilighedsdigte 38: Til J.P.E. Hartmann (den 22de Mai 1874)
H.C. Andersen Bryllupssang 1: Louise Collin og B.C.W. Lind (den 25de November 1840.)
H.C. Andersen Bryllupssange 2: Den 22de April 1847 (I Kirken)
H.C. Andersen Bryllupssange 3: Pauline Beutner og Valdemar Drewsen (Den 22de Juni 1854).
H.C. Andersen Bryllupssange 4: Johanne Drewsen og C. von Krieger.(Mai 1855.)
H.C. Andersen Bryllupssange 5: Mathilde Stæger og Niels W. Gade (den 12te November 1857.)
H.C. Andersen Bryllupssange 6 : Augusta Jøhnke og Carl Reitzel.(den 1ste Juni 1859.)
H.C. Andersen Bryllupssange 7: Louise Ipsen og C. St. A. Bille (Den 8de Juni 1859)
H.C. Andersen Bryllupssange 8: A. de Neergaard og O.C. Kahrs (11. Juli 1862).
H.C. Andersen Bryllupssange 9: Clara Hartmann og August Winding. Den 10 Mai 1864.
H.C. Andersen Bryllupssange 10: Bolette Puggaard og Emil Hartmann. (Den 4. November 1864.)
H.C. Andersen Bryllupssange 11 : Johanne Melchior og J.B. Melchior.(den 3die Marts 1867.)
H.C. Andersen Bryllupssange 12 : Lucia Scavenius og Carl Castenskjold (Basnæs den 26de October 1867.)
H.C. Andersen Sølvbryllupssang 1: B.M. Bindesbøll og J.E. Wegener (Den 4. October 1836.)
H.C. Andersen Sølvbryllupssange 2 : Postmester, Grev Holck og Hustru, født Møller.(D. 29. September 1841)
H.C. Andersen Sølvbryllupssange 3 : Josepha Siboni og Ferdinand Tutein. (Den 17 October 1849.)
H.C. Andersen Sølvbryllupssange 4 : Ingeborg Collin og Adolph Drewsen.(den 18de October 1851.)
H.C. Andersen Sølvbryllupssange 5 : Augusta Petzholdt og Gottlieb Collin.(24de October 1858.)
H.C. Andersen Sølvbryllupssange 6: Louise Collin og B.C.W. Lind.(25de November 1865).
H.C. Andersen Sølvbryllupssange 7 : Dorothea Henriques og Moritz Melchior.(den 17de Juni 1871.)
H.C. Andersen Sølvbryllupssange 8: Hofjuveleer Michelsen og Hustru, født Hansen.(Den 10 Februar 1872.)
H.C. Andersen Guldbryllupssang : C.W. Wiehe og A.L. Wiehe, født Rosing. Den 10de December 1862.
H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 1 : Ved Landgrevinde Louise Charlottes Bisættelse i Roeskilde Domkirke den 7de A
H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 2: Farvel til Kong Frederik den Syvende.
H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 3 : Fru A. C. D. Drewsen, født Lassen † den 23 April 1852
H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 4.: Sophie Gade født Hartmann
H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 5: Christian Wulff 1856.
H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 6: Adam Holst.April 1859
H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 7: Jonas Collin 1861.
H.C.Andersen Mindedigte over Afdøde 8: Ved Efterretningen om Michael Wiehes Død. November 1864.
H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 9: Henrik Hertz. Februar 1870.
H.C. Andersen: De Danske og deres Konge 1830
H.C. Andersen: "For Danmark!"
H.C. Andersen: "Den Frivillige" (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: "Herregaards-Skytterne" (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: "Fremad" (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: Matrosen (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: Nytaars-Aften 1848 (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
HC. Andersen: „Danmark, mit Fædreland“
H.C. Andersen: Soldaternes Sang til Dannebrog (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: Til Landsoldaten. (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: Ved Juletræet. (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: Nytaars-Aften 1850 (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: Landsoldatens Hjemkomst 1851 (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C. Andersen: Hilsen af norske og svenske Frivillige, som deeltoge i Kampen de to første Krigsaar (Fædrelandske Digte under Krigen 1848-1851)
H.C.Andersen: Til Hendes Majestæt Enkedronning Marie Sophie Frederikke. Afsjunget i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab den 11te October 1849.
H.C.Andersen: Til Hds. Majestæt Enkedronning Caroline Amalie (1853)
H.C. Andersen: " På Kirkegården"  Mimi Thyberg
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  Ved Maleren Bendz's Grav i Vicenza 1834
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden" Peter Erasmus Müller 1834
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  Fru Henriette Wulff født Weinholdt 1836
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  Admiral Peter Fredrik Wulff 1842
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Maleren Fritz Petzholdt 1838
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Carl Bülow
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Giuseppe Siboni 1839.
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Madame K.M. Iversen i Odense.
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden" † Ved Botanikeren Jens Wilken Hornemanns Grav 1841
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Componisten Weyse 1842.
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Digteren Adelbert von Chamisso
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Fru Lindegaard.
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Ingeborg Mimi Collin 1842.
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Til den lille Gerda Collins sørgende Forældre 1846
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  Fru Conferentsraadinde Collin født Hornemann 1845.
† Ved Thorvaldsens Kiste 1844
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Oberst Læssøe 1850.
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Grev Joachim Moltke-Bregentved
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Adam Oehlenschläger 1850.
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  H.C. Ørsted 1851.
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden" Fru Emma Hartmann (1851).
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  Organist August Wilhjem Hartmann 1850
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  Admiral Zahrtmann 1853
H.C. Andersen: " Paa Kirkegaarden"  † Digteren Frederik Høegh Guldberg 1853.
H.C.Andersen: Psalme 1853.
H.C.Andersen digt: Dødsøieblikket
H.C. Andersen: Sang til Landsoldaten ved Festen paa Glorup den 7de Juli 1851
H.C. Andersen romaner og noveller 
 H.C. Andersens dagbøger
Dagbogsoptegnelser 1. maj -14.juli 1846
 H.C. Andersen: Dagbogen 1831 
 Et eksempel på H.C. Andersens dagbogsnotater
Bogudgivelser: H.C. Andersen     Udgivelser - published books
Gjenfærdet ved Palnatokes Grav, en original fortælling; og Alfsol, en original Tragedie. Ungdomsforsøg af Villiam Christian Walter. Kjøbenhavn 1827
Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i årene 1828 og 1829 . Udgivet af H.C. Andersen. 1. og 2.  udgave .
Fædrelandske Vers og Sange under Krigen (1851)
Lykkens Blomst: HCA Eventyrkomedie 1845
O.T. Original Roman af H.C. Andersen i to dele 1830
Digte af H.C. Andersen Kjøbenhavn 1830
H.C. Andersen  Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweiz etc. etc, i Sommeren 1831

Phantasier og Skizzer af H.C. Andersen. Kjøbenhavn  1831.

Aarets tolv Maaneder tegnede med Blæk og Pen af H. C. Andersen 1833
"Agnete og Havmanden". Dramatisk Digt af H.C. Andersen. 1834.
"Jugendleben und Traume eines italienischen Dichters" 1835
H.C. Andersen: " Improvisatoren" 9. april 1835
"Kun en spillemand" af H. C. Andersen 1837
" Eventyr fortalte for Børn " af H. C. Andersen  Hefte 1-3  1837.
Billedbog uden Billeder af  H.C. Andersen 1840. Med dedikation til Bertel Thorvaldsen
En Digters Bazar af H.C. Andersen Kjøbenhavn 1842
Titelblad  "En Digters Bazar"
Indholdsfortegnelse "En Digters Bazar"
Tydskland forside
De spanske Dandsere
Breitenburg
Erindring fra Dampskibet Støren
Liszt
Pigen Fra Orleans ( en Skizze)
Jernbanen
Gellerts Grav
Nürnberg
Et Ønskes Opfyldelse
München
Tyrol
Italien forside
Indtrædelse i Italien: Reisebilleder 1
Indtrædelse i Italien: Reisebilleder 2
Indtrædelse i Italien: Reisebilleder 3
Indtrædelse i Italien: Reisebilleder 4
En Nat paa Apenninerne
Metalsvinet ( en Historie)
Reise med Veturin
Ankomst til Rom
Familien Borghese
Roms Kirker
Fee-Paladser i Virkeligheden
Juleaften i Rom
Tre romerske Drenge
Religiøse Skikke
Vandfaldene ved Tivoli
Mine Støvler ( en sandfærdig Fortælling )
Keiserborgen
Sanct Knud
Colosseum
Carneval
Pegasus og Veturinhestene ( en Dialog)
"Malibran-Garcia er død"
Udsigt fra mit Vindue
En neapolitansk Corricolo
Afreise fra Italien: Et Blik paa mig selv
Afreise fra Italien: "Leonidas"
Dampskibs-Fart
Sicilien ( Kyst-Panorama)
Malta
Grækenland forside
Et Par Dage  paa Middelhavet
Panorama af Syd-Morea og Cycladerne
Bugten ved Piræus
Ankomst til Athen
Akropolis
En Regnveirsdag i Athen
Rapsoderen
Daphne
Frihedsfesten
Marmor-Løven
Paaskehøitid i Grækenland  
Hoffet i Athen
Prokesch-Osten
En lille Reise
Venskabs-Pagten ( En Novelle)
Afreise fra Grækenland
Orienten forside
En Storm i Archipelagus
Smyrna
En Rose fra Homers Grav
En lille Fugl har sjunget derom
Dardannelerne og Marmorhavet
Ankomst til Constantinopel og Pera
Bazarerne
En Vandring gjennem Constantinopel
Derwischernes Dands
En tyrkisk Skizze
Kirkegaarden ved Scutari
Mohammeds Fødselsdag
Besøg og Afsked
Bosporus
Det sorte Hav
Steppe-Reise mellem det sorte Hav og Donau
Donau-fart
Fra Czerna-Woda til Rutschuck
Vi seile!
Urolig Fart.
Serviens Dryader
Paschaen i Orsova
Qvarantainen
Det er Søndag i Dag!
Reise langs Donau fra Orsova til Drencova
Fra Drencova til Semlin
Fra Semlin til Mohács
Svinehyrderne
Markeds-Gjæster
Pesth og Ofen
Donau-fart fra Pesth til Wien
Hjemrejse
Wiens Theatre
Silhouetter
Haandværkssvenden  Skizze fra Böhmen
En Grav  Prag
Flugt mod Norden
 
Stories and Tales by Hans C. Andersen,  London 1865
Meer end Perler og Guld 1849
Den nye Barselstue 1850
Dryaden. Et eventyr fra Udstillingstiden i Paris 1867
Sprookjens en verhalen van H. C. Andersen. Leiden 1868.
Fairy Tales by Hans Christian Andersen 1872
H.C. Andersens eventyr oversat til russisk af D.D. Blagoronij, Moskva 1879.
H. C. Andersen : Billedbog uden Billeder på volapyk. Leipzig 1887.
H.C. Andersenip okalugtualiai kalatdlissut nugtigkat 1904
Historien von H.C. Andersen . Verlag von Carl B. Lorck in Leipzig
Mulatten. Originalt romantisk Drama i fem Akter. Af H.C. Andersen

H.C.Andersens almanakker oversigt

H.C.Andersen Almanak 1833
H.C.Andersen Almanak 1834
H.C.Andersen Almanak 1837
H.C. Andersen Almanak januar 1838
H.C. Andersen: Almanak februar 1838
H.C. Andersen: Almanak marts 1838
H.C. Andersen: Almanak april 1838
H.C. Andersen: Almanak maj 1838
H.C. Andersen: Almanak juni 1838
H.C. Andersen: Almanak juli 1838
H.C. Andersen: Almanak august 1838
H.C. Andersen: Almanak september 1838
H.C. Andersen: Almanak oktober 1838
H.C. Andersen: Almanak november 1838
H.C. Andersen: Almanak december 1838
H.C. Andersen Almanak januar 1840
H.C. Andersen: Almanak februar 1840
H.C. Andersen: Almanak marts 1840
H.C. Andersen: Almanak april 1840
H.C. Andersen: Almanak maj 1840
H.C. Andersen: Almanak juni 1840
H.C. Andersen: Almanak juli 1840
H.C. Andersen: Almanak august 1840
H.C. Andersen: Almanak september 1840
H.C. Andersen: Almanak oktober 1840
H.C. Andersen: Almanak november 1840
H.C. Andersen: Almanak december 1840
H.C. Andersen Almanak januar 1841
H.C. Andersen: Almanak februar 1841
H.C. Andersen: Almanak marts 1841
H.C. Andersen: Almanak april 1841
H.C. Andersen: Almanak maj 1841
H.C. Andersen: Almanak juni 1841
H.C. Andersen: Almanak juli 1841
H.C. Andersen: Almanak august 1841
H.C. Andersen: Almanak september 1841
H.C. Andersen: Almanak oktober 1841
H.C. Andersen: Almanak november 1841
H.C. Andersen: Almanak december 1841
H.C. Andersen Almanak januar 1842
H.C. Andersen: Almanak februar 1842
H.C. Andersen: Almanak marts 1842
H.C. Andersen: Almanak april 1842
H.C. Andersen: Almanak maj 1842
H.C. Andersen: Almanak juni 1842
H.C. Andersen: Almanak juli 1842
H.C. Andersen: Almanak august 1842   Der er ingen almanak for denne måned !
H.C. Andersen: Almanak september 1842
H.C. Andersen: Almanak oktober 1842
H.C. Andersen: Almanak november 1842
H.C. Andersen: Almanak december 1842
H.C. Andersen Almanak januar 1843
H.C. Andersen: Almanak februar 1843
H.C. Andersen: Almanak marts 1843
H.C. Andersen: Almanak april 1843
H.C. Andersen: Almanak maj 1843   Der er ingen almanak for denne måned !
H.C. Andersen: Almanak juni 1843
H.C. Andersen: Almanak juli 1843
H.C. Andersen: Almanak august 1843
H.C. Andersen: Almanak september 1843
H.C. Andersen: Almanak oktober 1843
H.C. Andersen: Almanak november 1843
H.C. Andersen: Almanak december 1843
H.C. Andersen Almanak januar 1844
H.C. Andersen: Almanak februar 1844
H.C. Andersen: Almanak marts 1844
H.C. Andersen: Almanak april 1844
H.C. Andersen: Almanak maj 1844
H.C. Andersen: Almanak juni 1844
H.C. Andersen: Almanak juli 1844
H.C. Andersen: Almanak august 1844
H.C. Andersen: Almanak september 1844
H.C. Andersen: Almanak oktober 1844
H.C. Andersen: Almanak november 1844
H.C. Andersen: Almanak december 1844
H.C. Andersen: Almanak januar 1845
H.C. Andersen: Almanak februar 1845
H.C. Andersen: Almanak marts 1845
H.C. Andersen: Almanak april 1845
H.C. Andersen: Almanak maj 1845
H.C. Andersen: Almanak juni 1845
H.C. Andersen: Almanak juli 1845
H.C. Andersen: Almanak august 1845
H.C. Andersen: Almanak september 1845
H.C. Andersen: Almanak oktober 1845
H.C. Andersen: Almanak november 1845
H.C. Andersen: Almanak december 1845
H.C. Andersen: Almanak januar 1846
H.C. Andersen: Almanak februar 1846
H.C. Andersen: Almanak marts 1846
H.C. Andersen: Almanak april 1846
H.C. Andersen: Almanak maj 1846
H.C. Andersen: Almanak juni 1846
H.C. Andersen: Almanak juli 1846
H.C. Andersen: Almanak august 1846
H.C. Andersen: Almanak september 1846
H.C. Andersen: Almanak oktober 1846
H.C. Andersen: Almanak november 1846
H.C. Andersen: Almanak december 1846
H.C. Andersen: Almanak januar 1847
H.C. Andersen: Almanak februar 1847
H.C. Andersen: Almanak marts 1847
H.C. Andersen: Almanak april 1847
H.C. Andersen: Almanak maj 1847
H.C. Andersen: Almanak juli 1847
H.C. Andersen: Almanak september 1847
H.C. Andersen: Almanak oktober 1847
H.C. Andersen: Almanak november 1847
H.C. Andersen: Almanak december 1847
H.C. Andersen: Almanak januar 1849
H.C. Andersen: Almanak februar 1849
H.C. Andersen: Almanak marts 1849
H.C. Andersen: Almanak april 1849
H.C. Andersen: Almanak maj 1849
H.C. Andersen: Almanak august 1849
H.C. Andersen: Almanak november 1849
H.C. Andersen: Almanak januar 1850
H.C. Andersen: Almanak februar 1850
H.C. Andersen: Almanak marts 1850
H.C. Andersen: Almanak april 1850
H.C. Andersen: Almanak maj 1850
H.C. Andersen: Almanak august 1850
H.C. Andersen: Almanak maj 1851
H.C. Andersen: Almanak september 1851
H.C. Andersen: Almanak januar 1853
H.C. Andersen: Almanak februar 1853
H.C. Andersen: Almanak marts 1853
H.C. Andersen: Almanak april 1853
H.C. Andersen: Almanak maj 1853
H.C. Andersen: Almanak juni 1853
H.C. Andersen: Almanak juli 1853
H.C. Andersen: Almanak august 1853
H.C. Andersen: Almanak september 1853
H.C. Andersen: Almanak oktober 1853
H.C. Andersen: Almanak november 1853
H.C. Andersen: Almanak december 1853
H.C. Andersen: Almanak januar 1854
H.C. Andersen: Almanak februar 1854
H.C. Andersen: Almanak marts 1854
H.C. Andersen: Almanak april 1854
H.C. Andersen: Almanak maj 1854
H.C. Andersen: Almanak juli 1854
H.C. Andersen: Almanak august 1854
H.C. Andersen: Almanak september 1854
H.C. Andersen: Almanak oktober 1854
H.C. Andersen: Almanak november 1854
H.C. Andersen: Almanak december 1854
H.C. Andersen: Almanak januar 1855
H.C. Andersen: Almanak februar 1855
H.C. Andersen: Almanak marts 1855
H.C. Andersen: Almanak april 1855
H.C. Andersen: Almanak maj 1855
H.C. Andersen: Almanak juni 1855
H.C. Andersen: Almanak juli 1855
H.C. Andersen: Almanak august 1855
H.C. Andersen: Almanak september 1855
H.C. Andersen: Almanak oktober 1855
H.C. Andersen: Almanak november 1855
H.C. Andersen: Almanak december 1855
H.C. Andersen: Almanak januar 1856
H.C. Andersen: Almanak februar 1856
H.C. Andersen: Almanak marts 1856
H.C. Andersen: Almanak april 1856
H.C. Andersen: Almanak maj 1856
H.C. Andersen: Almanak juni 1856
H.C. Andersen: Almanak juli 1856
H.C. Andersen: Almanak august 1856
H.C. Andersen: Almanak september 1856
H.C. Andersen: Almanak oktober 1856
H.C. Andersen: Almanak november 1856
H.C. Andersen: Almanak december 1856
H.C. Andersen: Almanak januar 1857
H.C. Andersen: Almanak februar 1857
H.C. Andersen: Almanak marts 1857
H.C. Andersen: Almanak april 1857
H.C. Andersen: Almanak maj 1857
H.C. Andersen: Almanak juni 1857
H.C. Andersen: Almanak juli 1857
H.C. Andersen: Almanak oktober 1857
H.C. Andersen: Almanak november 1857
H.C. Andersen: Almanak december 1857
H.C. Andersen: Almanak januar 1858
H.C. Andersen: Almanak februar 1858
H.C. Andersen: Almanak marts 1858
H.C. Andersen: Almanak april 1858
H.C. Andersen: Almanak maj 1858
H.C. Andersen: Almanak juni 1858
H.C. Andersen: Almanak juli 1858
H.C. Andersen: Almanak august 1858
H.C. Andersen: Almanak september 1858
H.C. Andersen: Almanak oktober 1858
H.C. Andersen: Almanak november 1858
H.C. Andersen: Almanak december 1858
H.C. Andersen: Almanak januar 1859
H.C. Andersen: Almanak februar 1859
H.C. Andersen: Almanak marts 1859
H.C. Andersen: Almanak april 1859
H.C. Andersen: Almanak maj 1859
H.C. Andersen: Almanak juni 1859
H.C. Andersen: Almanak juli 1859
H.C. Andersen: Almanak august 1859
H.C. Andersen: Almanak september 1859
H.C. Andersen: Almanak oktober 1859
H.C. Andersen: Almanak november 1859
H.C. Andersen: Almanak december 1859
H.C. Andersen: Almanak januar 1860
H.C. Andersen: Almanak februar 1860
H.C. Andersen: Almanak marts 1860
H.C. Andersen: Almanak april 1860
H.C. Andersen: Almanak maj 1860
H.C. Andersen: Almanak juni 1860
H.C. Andersen: Almanak juli 1860
H.C. Andersen: Almanak december 1860
H.C. Andersen: Almanak januar 1861
H.C. Andersen: Almanak februar 1861
H.C. Andersen: Almanak marts 1861
H.C. Andersen: Almanak maj 1861
H.C. Andersen: Almanak juni 1861
H.C. Andersen: Almanak juli 1861
H.C. Andersen: Almanak august 1861
H.C. Andersen: Almanak september 1861
H.C. Andersen: Almanak oktober 1862
H.C. Andersen: Almanak november 1862
H.C. Andersen: Almanak januar 1863
H.C. Andersen: Almanak februar 1863
H.C. Andersen: Almanak marts 1863
H.C. Andersen: Almanak maj 1865
H.C. Andersen: Almanak juni 1865
H.C. Andersen: Almanak januar 1866
H.C. Andersen: Almanak april 1866
H.C. Andersen: Almanak maj 1866
H.C. Andersen: Almanak juni 1866
H.C. Andersen: Almanak juli 1866
H.C. Andersen: Almanak august 1866
H.C. Andersen: Almanak januar 1867
H.C. Andersen: Almanak marts 1870
H.C. Andersen: Almanak maj 1870
H.C. Andersen: Almanak juni 1870
H.C. Andersen: Almanak juli 1870
H.C. Andersen: Almanak marts 1871
H.C. Andersen: Almanak maj 1871
H.C. Andersen: Almanak november 1871
H.C. Andersen: Almanak  1872
H.C. Andersen: Almanak januar 1873
H.C. Andersen: Almanak juni 1873
 
H.C. Andersen 2005
H.C. Andersen 2005
H.C. Andersen 2005 Ambassadører.
Et barn bliver HCA ambassadør - A child as HCA ambassador !
Secretary H.C. Andersen 2005
H.C.Andersen 2005 Index
HCA 2005 links
HCA 2005  "Det kunstneriske Råd"
H.C. Andersen 2005-fonden
Året - The Year 
Året - The Year . Årerts gang og H.C.Andersen..en oversigt
H.C. Andersen og julen 
Hvordan forløb juleaften for H.C. Andersen?
H.C. Andersen: Aarets tolv Maaneder.Tegnede med Blæk og Pen. December (1832)
Juleaften og nytårsaften i Berlin 1845
H.C.Andersen julemærker  1975
H.C.Andersen julemærker 2004
H.C.Andersen julemærker 2005 ...
Børnemærket julen 2004
H.C.Andersen Nisser 1979
Morten Lange. Et juledigt af H.C.Andersen
H.C. Andersens juletræ, pynt  2006
H.C. Andersen Julemarkedet  i Odense
Oversigt over aktiviteter m.m. ved H.C. Andersen julemarked i Odense 2011
H.C. Andersen  Christmas stamps 1994
H.C. Andersens billedbog -  om julen
Punch 1857 og  H.C. Andersen 
Papirklip Nisser 1874 på Bregentved
 H.C. Andersen og nytåret 
 Nytaarsmorgen 1860 af H.C. Andersen
  H.C. Andersen nytårsdigt 1862 
H.C. Andersen værker
H.C. Andersen værker, en oversigt
H.C. Andersen og den keramiske frise i Holstebro Gymnasium og HF’s vandrehal
Historien om Bjørn Nørgaards og Lene Adler Petersens keramiske frise på Holstebro Gymnasium
Hans Christian Andersen buste i Sydney Australien ( Wendy Solling)
Sommerfuglen - et skulpturelt springvand af guldsmed Torben Hardenberg baseret på H.C. Andersens eventyr.
H.C. Andersen og "Den Bissen-Bingske buste", Bing & Grøndahl, biskuit,1865
Frederik Christian Stramboe (1833-1908). Buste af H.C. Andersen , gips, 1864
H.C. Andersen buste i gips udført af billedhuggeren Henry Luckow-Nielsen i 1976
Jens Adolph Jerichau (1816-1883) tilskrevet: Buste af H.C. Andersen bronzeret gips, 1838
Joseph Durham (1821-1877). Buste af H.C. Andersen terrakotta-farvet gips. 1847
H.C. Andersen udført af billedhuggeren Alexander Nicolaevich Bourganov i 2009
Buste af H.C. Andersen i gips1864. H.W Bissen (1798-1868).
Udkast til H.C. Andersen monument i Odense 1876 udført af Louis Hasselriis
H.C. Andersen statuen på Odenses banegårdsplads af billedhugger og professor Bjørn Nørgaard
Cathinka Jenny Helene Kondrup (1851-1927) "H.C. Andersen fortæller eventyr". Skitse til H.C. Andersen monument i København.
Peter Petersen (1810 -1892) Skitse til H.C. Andersen monument, gips,1875.
Lauritz Terpager Malling Prior: Skitse i gips til H.C. Andersen monumentet 1875
Theobald Stein skitse til et H.C. Andersen Monument i København 1875
Christian Deichman skitse til H.C. Andersen statuen i Kongens Have i København
August Wilhelm Saabye (1823-1916), skitse til H.C. Andersen monument, ler udateret.
August Saabyes seneste skitser til H.C. Andersen monumentet i Kongens Have i København
H.C. Andersen 1877. Model skabt af billedhuggeren August Saabye 1877. Statuen af H.C. Andersen er placeret i Kongens Have i København
Om tilblivelsen af H.C. Andersen monumentet i Kongens Have i København
H.C. Andersen statuen i Kongens Have i København
Historien om H.C. Andersen Monument i Kongens Have - Rosenborg Have i København
Eventyrtræet i Munkemøllestræde i Odense
H.C. Andersen eventyrillustrationer på Bogense Skole
Historien om H.C.Andersen udsmykningen på Bogense Skole 1943-1961
H.C.Andersen eventyr på Bogense Skole 1.
H.C.Andersen eventyr på Bogense Skole 2.
H.C.Andersen eventyr på Bogense Skole 3.
H.C.Andersen eventyr på Bogense Skole 4.
H.C. Andersen eventyrfrise på Bogense Skole 1
H.C. Andersen eventyrfrise på Bogense Skole 2
Elisabeth Jerichau-Baumann og  H.C. Andersen
H.C. Andersen mindesmærket i Odense 
H.C. Andersen: Fra mindesmærke til statue !
H.C. Andersen mindesmærke i Odense  1877
H.C. Andersen mindesmærke i Odense  1880
Model af H.C.Andersen mindesmærke i Odense 1888
H.C. Andersen mindesmærke i Odense 2002
Flytningen af H.C. Andersen statuen i Odense 
H.C. Andersen Statuer
Statuen i Eventyrhaven i  Odense
Statuen på H.C. Andersens Boulevard i København
Statuen i Kongens Have i København
Skitse til statuen i Kongens Have i København 
Model af H.C. Andersen statuen i Kongens Have
Historien om H.C.Andersen statuen i Kgs. Have
H.C. Andersen statue i Lincoln Park Chicago Illinois U.S.A.
H.C. Andersen i Central Park i New York
H.C. Andersen skulpturer
Skulpturen "Drengen, der griber ørnen i dens flugt"  Erik Rahr 1932
Skulptur "Konen med æggene" Randers. Billedhugger Ane Brügger 1908-1995
Vor sydfynske havfrue er kommet oven vande igen !
Den lille Havfrue på Sydfyn tager sig en dukkert !
Skulptur "Den lille pige med svovlstikkerne". Udført af Billedhugger Jytte Thompson i 1992.
Skulptur "Konen med Æggene" af Stine Ring Hansen
Skulptur "Kærestefolkene" med "Toppen og Bolden". Billedhugger Stine Ring Hansen
Balancebuen i Odense af Mette Agerbæk
"Den Grimme Ælling" i foyer på Odense Rådhus Bronzeskulptur udført af billedhugger Stine Ring Hansen
Eventyralleen på Hestehavegaard Fyn med H.C. Andersen eventyrfigurer
H.C.Andersens tilblivelse på Hestehavegaard
Eventyralleen på Hestehavegaard med eventyrfiguren  "Hyrdinden og skorstensfejeren"
Træskulptur  "Snedronningen"
Eventyrfiguren  "Den lille tinsoldat"
Se billederne fra alleen med eventyrfiguren  "Fyrtøjet"
Se billederne fra alleen med eventyrfiguren  "Nattergalen"
Se billederne fra alleen med eventyrfiguren  "Prinsessen på ærten"
Se billederne fra alleen med eventyrfiguren  "Stoppenålen"
Se billederne fra alleen med eventyrfiguren  "Fjeren og de fem høns"
Se billederne fra alleen med eventyrfiguren  "Den grimme ælling"
Se billederne fra alleen med eventyrfiguren  "Den lille Havfrue"
The Little Mermaid statue in Copenhagen (text and foto english)
Den lille Havfrue i Københavns Lufthavn Kastrup - The Little Mermaid in Copenhagen Airport Kastrup

"Den lille Havfrue" på Langelinie i København er på ferie Kina, man kan ses alligevel !!

"Den lille Havfrues" søster kan ses i Tivoli i Købehavn i  2010

Den lille Havfrue bliver sat tilbage på sin sten Langelinie i København
den 20. nov. 2010 kl. 14.00

Den lille Havfrue er på vej hjem i mens må vi se på de bare sten! 13.11.2010
Set på bussen: Havfruen på Langelinie er på ferie i Kina
Den lille Havfrue - The Little Mermaid.  Gipsmodel 1910 af Edvard Eriksen
Tre gange Andersen - en skulptur af H.C.Andersen udført af billedhuggeren Bjørn Nørgaard opstilles på Odense Banegård Plads - Avistorvet i anledning af Andersens 200års fødselsdag.
Professor Bjørn Nørgaards materialebeskrivelse af H.C. Andersen skulptur 2005
Professor Bjørn Nørgaards beskrivelse af H.C. Andersen skulptur 2005 i Odense
Se flere fotos af modellen af en ny HCA skulptur i Odense
H.C. Andersen er kommet til Odense 2005

Bearbejdningen af H.C .Andersen i Odense 2005.  29. november 2005

Skyggen, rejsekammeraten og improvisatoren - et treenigt portræt af H.C.Andersen. 30. november 2005
H.C.Andersen skulptur af Bjørn Nørgaard 22.04.05
Fra ælling til svane -  skulptur af Jens Galschiøt 2003    Micro Matic i Odense
Skulptur "Klods Hans"  Odense Zoo   Billedhuggerne Erik Cohrt og Hans Ploug 1949
Skulptur "Tommelise" Odense Zoo  Billedhuggerne Erik Cohrt og Hans Ploug 1949
Skulptur "Hyrdinden og skorstensfejeren" Odense Zoo   Erik Cohrt og Hans Ploug 1949
Skulptur "Klods Hans"
Skulptur "Tommelise" i Odense
Skulptur  "Den grimme Ælling
Skulptur "Skrubtudsen"
Skulptur "Konen med æggene
Skulptur "De vilde svaner"
Skulptur "Toppen og bolden" 
Skulptur "Hyrdinden og Skorstensfejeren" 
Skulptur "Stoppenålen" 
Skulptur "Kejserens nye klæder" 
Skulptur "Havhesten" 
Skulptur "Den standhaftige tinsoldat"
Skulptur "Den lille pige med svovlstikkerne" 
Skulptur "Papirbåden" i Odense 
Skulptur Ole Lukøje
Skulptur "Den flyvende kuffert" 
Skulptur "Den lille havfrue"

Den lille Havfrue i H.C.Andersens Hus i Odense (træskulptur af Povl Kjær)

Bazar Fyn og H.C.Andersen skulptur af Erasmus Misja Kristoffer Rasmussen
"Den genmodificerede havfrue" af billedhugger Bjørn Nørgaard 2006
Den lille Havfrue - The Little Mermaid  Gipsmodel 1910  Billedhugger: Edvard Eriksen ( 1876-1959)
The Little Mermaid - Den lille Havfrue Links
The Little Mermaid - Den lille havfrue International Peace Gardens i Salt Lake City Utah U.S.A.
The Little Mermaid - Den lille Havfrue , som souvenir

Den lille Havfrue på Langelinie på en kold, regnfuld og mørk novemberaften i 2008.

Den lille Havfrue - The Little Mermaid Royal Whites
Skulptur "Havfruen" i Odense
Skulptur "Den lille Havfrue"  i København
Skulptur "Den lille Havfrue" i Odense Zoo 
"Den lille Havfrue" og Frøslevlejren
H.C. Andersen eventyrskulptur i Fåborg
"Dryaden" , Andersenschool ,  Woerden
Døden og moderen
Vilhelm Pedersen og  H.C. Andersen
Eventyr illustrationer af Vilhelm Pedersen
H.C. Andersen illustrationer af Vilhelm Pedersen 
Vilhelm Pedersen og "Historien om en moder" 
Hans Tegner og H.C. Andersen
Lorenz Frølich og H.C. Andersen
Lorenz Frølich og H.C. Andersen 1
Quilt med H.C. Andersen motiver
Dronning Margrethe 2 og H.C. Andersen 
Lykkens Galocher eller støvler 
H.C. Andersen eventyrillustrationer  Marina Tromp
Hans Christian Andersen medaljer 
H.C. Andersen eventyrmønter fra Nationalbanken
Snedronningen 2006  Eventyrmønt
Nattergalen 2007  Eventyrmønt
Den grimme ælling 2005   Eventyrmønt
Den lille Havfrue 2005  Eventyrmønt
Skyggen 2006  Eventyrmønt
H.C. Andersen Medalje  Eventyrmønt
Fremstilling af en mønt  Eventyrmønt

H.C. Andersens eventyr på medaljer

H.C. Andersens portrætter på medaljer
Hans Christian Andersen erindringsmønt
H.C. Andersen - han var børnenes ven. ( The Hans Christian Andersen School Chicago 1892)
Hans Christian Andersen  medalje 1896
 H.C.Andersen Mindedukat 1975 - i anledning af 100 året for digterens død i 1975
Hans Christian Andersen 1875-1975 
H.C. Andersen i Thuresensgade i Odense  H.C. Andersen murkunst med eventyrmotiver
H.C. Andersen på Rødegårdsvej i Odense  H.C. Andersen murkunst med eventyrmotiver
H.C.Andersen - vandkunst af Jens Galschiøt
H.C. Andersen vandkunst i Odense Fotællerbrønden
Jens Galschiøt: H.C.Andersen fortællebrønd 3. juni 2004
H.C. Andersen på vej til Odense ? Arbejdet med fortællerbrønden 22 juni 2004
H.C. Andersen, som voksfigur 26. juli 2004
Den store HCA figur i Fortællerbrønden 26. juli 2004
"Fortællerbrønden" 20 august 2004
"Fortællerbrønden" januar 2005
H.C.Andersen skulptur fernisering på Flakhaven i Odense 12.februar 2005
Oversigt over illustrationer af H.C. Andersens eventyr og historier udført af Vilhelm Petersen og  Lorenz Frölich
Fyrtøjet
Lille Claus og store Claus
Prinsessen paa Ærten
Den lille Idas Blomster
Tommelise
Den uartige Dreng
Rejsekammeraten
Den lille Havfrue
Kejserens ny Klæder
Lykkens Galocher
Gaaseurten
Den standhaftigeTinsoldat
De vilde Svaner
Paradisets Have
Den flyvende Kuffert
Storkene
Ole Lukøje
Svinedrengen
Boghveden
Engelen
Nattergalen
Kærestefolkene
Den grimme Ælling
Grantræet
Snedronningen
Hyldemor
Stoppenaalen
Klokken
Elverhøj
De røde Sko
Springfyrene
Hyrdinden og Skorstensfejeren
Holger Danske
Den lille Pige med Svovlstikkerne
Nabofamilierne
Lille Tuk

Skyggen

Det gamle Hus
Vanddraaben
Den lykkelige Familie
Historien om en Moder
Flipperne
Der er Forskel
Verdens dejligste Rose
Aarets Historie
Det er ganske vist
Svanereden
Hjertesorg
Alt paa sin rette Plads
Nissen hos Spækhøkeren

Under Piletræet

Fem fra en Ærtebælg
Hun duede ikke
To Jomfruer
Ved det yderste Hav
Pengegrisen
Ib og lille Christine
Klods-Hans
Flaskehalsen
Suppe paa en Pølsepind
Noget
Det gamle Egetræs sidste Drøm
Dyndkongens Datter
Hurligløberne
Klokkedybet
Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døtre
Børnesnak
Et Stykke Perlesnor
Barnet i Graven
Gaardhanen og Vejrhanen
En Historie fra Klitterne
Skarnbassen
Hvad Fatter gør, det er altid det rigtige.
Snemanden
Isjomfruen
Sommerfuglen
Bispen paa Børglum og hans Frænde
I Børnestuen
Tepotten
Nissen og Madammen
Gemt er ikke glemt
Portnerens Søn
Gudfaders Billedbog 1
Gudfaders Billedbog 2.
Laserne
Hvad Tidselen oplevede
Ugedagene
Spørg Amagermor
Gartneren og Herskabet
Krøblingen
 
Diverse
Diverse om H.C.Andersen  Oversigt
Nu forstærkes indsatsen for at få H.C. Andersen og Odense placeret endnu bedre på landkortet
Odenses eventyrlige Parkeringshus
Portugisisk vin og H.C. Andersen
H.C. Andersen og Kina (pressemedd.)
H.C. Andersen is back in Town Odense 2011
"Livet er fuldt af solskin, det bedste sker altid"
H.C. Andersens eventyrlige kager fra Conditorie La Glace i København
Historien om "Den lille Havfrue" på Langelinie i København
The story of "The Little Mermaid" at Langelinie in Copenhagen
H. C. Andersens Hus på amerikansk !
Brev fra H.C. Andersen til Fru D. Melchior 14. maj 1871
Havfruen på tur gennem København og Frederiksberg med Carlsberg
H.C. Andersens "kæreste" Riborg Voigt var blandt eleverne på Brødremenighedens Pigekostskole i Christiansfeld.
Om H.C. Andersens næse
H.C. Andersen og England
H.C. Andersens kærlighedserklæring til Jenny Lind erhvervet af H.C. Andersens Hus
H.C. Andersen brønddæksel fundet i Herning!
På jagt efter "Hyrdinden og Skorstensfejeren"på Øster Voldgade i København !
H.C. Andersen og Hammeldagene 1937
H.C. Andersens Fødehus Odense - som samlesæt. Set på Dueholm Kloster
Nyhavn 18 i København
På jagt efter Hans Christian Andersen og hans eventyr på verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai Kina !!
Two to go. Serveringsfad med H.C. Andersen motiver
Hans Christian Andersen of Denmark and icecream (is)
Egetræsskab med "Klodshans" motiv udført af Emil Hansen Ryslinge.
Frits Syberg maleri : "Døden og moderen"
Hans Christian Andersen: Lions Convention Pins
H.C. Andersen: "Jeg var chokolade......"
Den gode, gamle Digter. Et eventyr til H.C. Andersen på 70 års dagen af Johann Meyer
Om kvinderne, mændene og journalisterne skriver H.C. Andersen
Sentenser om de materielle ting fra H.C. Andersens eventyr og litteratur
H.C. Andersen: Køkkenet og kærligheden !
H.C. Andersen sentenser, aforismer fra hist og pist
HCA-festival i Odense!
H.C. Andersen gavepapir brugt ved juletid
H.C.Andersen gavepapir fra Imerco
Satire: Corsaren og H.C.Andersen
Brev til H.C.Andersen fra hans gudsøn Christian Christoph Holstein 1867
Ødsted ved Vejle og H.C. Andersen

H.C. Andersen juleindpakningspapir  måske brugt af Håndarbejdets Fremme i 1950'erne..?

Tændstikæske med svovlstikker og H.C.Andersens eventyr
H.C. Andersen og Danfoss Universe
H.C. Andersen og Valdemar Slot
H.C. Andersens gennembrud i Tyskland med Gesammelte Werke
H.C. Andersen spilledåse
H.C. Andersens Æventyrfigurer
H.C.Andersen og legetøjet på Valdemar Slot
Kyoto Andersen House Japan (historie og aktiviteter) 
H.C.Andersen Slottet
Model af familien Melchiors landsted Rolighed
Den lille Havfrue - The Little Mermaid, som polet for Københavns Sporveje
H.C. Andersen på Hviids Vinstue i København
Randers Jernstøberi og H.C. Andersen
Odense Denmark. The native town of Hans Andersen
Hans Christian Andersen's House Odense Denmark
The Little Mermaid - Den lille Havfrue , som souvenir
H.C.Andersens Eventyrhus, som evighedskalender
H.C. Andersen Kogle.    h.c.andersen-koglen
Historien om H.C.Andersens dørskilt
H.C. Andersen sagde:
H.C.Andersen brønddæksler
H.C. Andersens bænk ved Silkeborg
Weimar og H.C. Andersen 2006
Gnomer og H.C.Andersen
Efterlysning: Randers Jernstøberi og H.C. Andersen ?
Diktat fra H.C.Andersens sidste dage i 1875
H.C.Andersen: Familiens Collins festsange
Vifte dedikeret Louise Collin fra H.C.Andersen
Udkast til H.C. Andersens testamente
H.C.Andersens adgangskort til Casino 1872-1873
H.C.Andersen: Fortegnelse over min samling af breve og håndskrifter
H.C. Andersen: Konvolut og tørret kløverblomst
H.C. Andersens almanak fra 1841
H.C. Andersen: Konvolut og tørret kløverblomst
H.C.Andersens adgangskort til "Den kongelige Maleriesamling"
Beregning af H.C. Andersens rejseudgifter fra en rejse i 1875
Pressede blomster fra en rejse til Granada i Spanien
Subskription på H.C. Andersens første ungdomsarbejde i 1822
The Little mermaid - Den lille havfrue
H.C. Andersens brev til en ung digterspire 1863
H.C. Andersen samlemærker
H.C. Andersen og oplæsningen
Thisted og H.C. Andersen 2004
Brev til H.C.Andersen fra en pige i Østrig 1869
"Picturesque America" og Hans Christian Andersen
"O Gud i Kjøge !" eller "O Gud! O Gud! i Kjøge!"
Satiriske tegninger over H.C. Andersen berømmelse i "Corsaren" 1847.
Børnemærket 1996-97 med H.C.Andersen motiver
H.C.Andersen. An original greeting from Denmark
H.C.Andersen serviet fra eventyret Klods Hans
H.C.Andersen serviet fra eventyret Tommelise
Klods Hans fødselsdagskort
H.C.Andersen serviet med motiver fra eventyrene
Legoland og H.C.Andersen
H.C.Andersen fødselsdagskort fra 1940-50'erne
H.C.Andersen fødselsdagskort "Svinedrengen"
H.C.Andersen fødselsdagskort "Prinsessen på ærten"
H.C.Andersen fødselsdagskort "Fyrtøjet"
H.C.Andersen fødselsdagskort "Hyrdinden og Skorstensfejeren "
H.C.Andersen fødselsdagskort "Ole Lukøje"
H.C.Andersen fødselsdagskort "Tommelise"
H.C. Andersen og vittighederne
Navnet H.C. Andersen
H.C. Andersen Gadenavne
Kyoto Andersen House Japan 
H.C. Andersen og jerngallusblæk
H.C. Andersen Biblioteket
H.C. Andersen på Odense Rådhus 
H.C. Andersen relief i Rådhushallen i Odense
Odense Internationale Filmfestival og H.C. Andersen 
Andersengrad....en by i Rusland ! 
H.C. Andersens Eventyrlige Rejsekuffert 
Alle veje fører til H.C. Andersens Hus

Odense - City of Hans Christian Andersen 

Solhovedet på H.C. Andersens Hus
H.C. Andersen: Ordsprogsleg 1867
H.C. Andersen Skoven i Odense
Kronprins Frederik planter "Kongens Eg"  i H.C.Andersen Skoven  Odense 2005
H.C. Andersen Skoven
H.C. Andersen Skoven i Odense 14.12.2003.
H.C. Andersen Skoven 14 december 2003
Plantedag i H. C. Andersen Skoven i Odense 1. april 2004
H. C. Andersen Skoven - en forårsdag 2004 med rådyr og blomster
Omtale af www.visithcandersen.dk
Links til www.visithcandersen.dk
SuperLinks fra Odensea og HCA
 Ægte H.C. Andersen af Jensch  På www.odenseonline.dk
I hælene på H.C. Andersen
HCA kunsthåndværk
HCA kunsthåndværk oversigt
Eventyrlige og farverige skulpturer udført af keramikeren Jac Hansen
"De vilde svaner" udført af keramiker Jac Hansen, Egsmark ved Ebeltoft
"Prinsessen på ærten" udført af keramiker Jac Hansen, Egsmark ved Ebeltoft
Den lille Havfrue (lampe) udført af keramiker Jac Hansen, Egsmark ved Ebeltoft

Den lille Havfrue (figur) udført af keramiker Jac Hansen, Egsmark ved Ebeltoft

"Skyggen" udført af keramiker Jac Hansen, Egsmark ved Ebeltoft

"Rejsekammeraten" 1 udført af keramiker Jac Hansen, Egsmark ved Ebeltoft
"Klods-Hans" udført af keramiker Jac Hansen, Egsmark ved Ebeltoft

Den gamle kineser fra eventyret "Hyrdinden og Skorstensfejeren"

Kejserens nye klæder  Kejser-Page-Dreng udført af keramiker Jac Hansen, Egsmark ved Ebeltoft

"Kejserens nye klæder" fortolket af keramiker Jac Hansen
Sneedronningen, historien om spejlet og stumperne
Rejsekammeraten med trolhoved udført af keramiker Jac Hansen, Egsmark ved Ebeltoft

Hyrdinden og skorstensfejeren i H.C. Andersen høje hat

H.C. Andersen læser Klods-Hans udført af keramiker Jac Hansen, Egsmark ved Ebeltoft

"Klods-Hans" på sin brogede gedebuk udført af keramiker Jac Hansen, Egsmark ved Ebeltoft
Klods Hans i Lotzes Have ved Børnekulturhuset Fyrtøjet i Odense
H. C. Andersen koen - Hans Christian Andersen cow
H.C. Andersen og andre træskulpturer, der illustrerer eventyrerne

Storken på - i H.C.Andersens Hus i Odense

Den standhaftige tinsoldat i H.C.Andersens Hus

Den lille pige med svovlstikkerne i H.C.Andersen Museum

Svanen flyver i H.C.Andersens Hus i Odense

Træskulptur af H.C.Andersen i hans hus i Odense

Fugle og flagermus på kvisten i H.C.Andersens Hus
Den lille Havfrue i H.C.Andersens Hus i Odense

Den grimme ælling i hønsegården i H.C.Andersens Hus

Klods-Hans i H.C.Andersens Hus i Odense

H.C. Andersens fugle i H.C.Andersens Hus
Tommelise på rejse med svalen i H.C.Andersens Hus
Oversigt over porcænsfigurer m.m. der relaterer til H.C. Andersen
Historien om porcelænsfigurer
"Havfrue på isknold " 1910 i porcelæn

"Havfrue med fisk " 1923 i porcelæn 

"Den lille havfrue " i porcelæn
"Den lille Havfrue " i porcelain
"Den lille Havfrue" i porcelæn med søstjerne, koraller og søpindsvin
"H. C. Andersen" 1946 i porcelæn
"Klods Hans". Design: Sven Vestergaard
"Tommelise" i porcelæn. Design: Sven Vestergaard
"Ole Lukøje" i porcelæn. Design: Sven Vestergaard
"Den flyvende kuffert" i porcelæn
"Fyrtøjet" i porcelæn
"Den lille pige med svovlstikkerne" i porcelæn
"Svinedrengen" porcelæn
"Skorstensfejeren". Efter tegning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe

"Hyrdinden" fra eventyret om "Hyrdinden & Skorstensfejeren"

"Hyrdinden & Skorstensfejeren" Efter tegning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2.

"Skål med havfrue" i porcelæn af A. Malinowski
Royal Copenhagen porcelænsfigur: Den lille pige med Svovlstikkerne
Den Kongelige Porcelænsfabrik   Christian Thomsen 1860-1921
Royal Copenhagen RC H.C. Andersen "The Shadow" Skyggen 19 cm fra 1917  CTH
Porcelænsfigur "Ole Lukøje " 1909
Porcelænsfigur "Hyrdinden og Skorstensfejeren" fra 1911.
Porcelænsfigur "Kejseren og nattergalen". 1917 A
Porcelænsfigurer "Kejseren og nattergalen". 1917 B
Porcelænsfigur "Ole Lukøje ". 1909
Porcelænsfigur "Soldat og Hund ". 1909
Porcelænsfigur  "H.C. Andersen". 1912
Porcelænsfigur "H.C. Andersen". 1917

Porcelænsfigur af H.C. Andersens veninde Jenny Lind. 1912

Porcelænsfigur "Klods Hans". 1909
Porcelænsfigurer "Kejserens nye klæder". 1911
Porcelænsfigur fra Den Kongelige Porcelænsfabrik "Kejseren"
Porcelænsfigur "Havfrue i vandoverflade " 1910
Porcelænsfigur af  "Ole Lukøje " 1909
"Soldat og heks" 1909 i porcelæn
"Prinsessen og svinedrengen " 1909 i kongeligt porcelæn
Aluminia Børnehjælpsdagsfigurer i fajance
Aluminia Børnehjælpsdagsfigur 1947 "Konen med æggene"
Aluminia Børnehjælpsdagsfigur 1953 "Hyrdinden"
Aluminia Børnehjælpsdagsfigur 1956 "Kejserens nye klæder"
Aluminia Børnehjælpsdagsfigur 1957 "Prinsessen"
Aluminia Børnehjælpsdagsfigur 1953 " Skorstensfejeren"
P. Ipsens Enke Kgl. Hof. Terracottafabrik 1843-1955
Den lille pige med svovlstikkerne P. Ipsens Enke Kgl. Hof. Terracottafabrik
Bing & Grøndahl figurer
Bing & Grøndahl porcelænsplatte H.C.Andersen
Bing & Grøndahl porcelænsfigur Tommelise på svalen
Porcelænsfigur Den lille pige med svovlstikkerne
Bing & Grøndahl porcelænsplatte med HCA silhuetklip "To kvinder ved palmetræ og en ballerina ovenpå"
Bing & Grøndahl porcelænsplatte med HCA silhuetklip "Solhoved"
Bing & Grøndahl porcelæn: H. C. Andersen Tedåse
B&G H.C. Andersen samlingen: Prinsessen på Ærten
Bing & Grøndahl porcelænsfigur Svinedrengen
B&G  H.C. Andersen samlingen: Den lille Havfrue 11 x 15 cm
Bing & Grøndahl porcelænsfigur Fyrtøjet
Bing & Grøndahl porcelænsfigur Ole Lukøje
Bing & Grøndahl porcelænsfigur Den lille Idas Blomster
Bing & Grøndahl porcelænsplatte Den lille Havfrue Vilhelm Pedersen
B&G - H.C. Andersen samlingen: Elisa; De vilde Svaner - The Wild Swans"
B&G H.C. Andersen samlingen: Elverpige fra Elverhøj
B&G porcelænsfigur "H C Andersen"
Bing & Grøndahl porcelainsfigur Nattergalen
Bing & Grøndahl porcelainsfigur Lille Klaus
B&G Prinsessen på ærten
Bing & Grøndahl porcelænsfigur af en af hundene fra eventyret Fyrtøjet
B&G porcelænsfigur: Lille Idas blomster
Bing & Grondahl 8-kantet platte The Little Mermaid (Den lille havfrue)
Bing & Grøndahl porcelænsfigur Tommelise
Bing & Grøndahl figurer    Svend Lindhart 1898-1989
B&G Konen med æggene af billedhugger Svend Lindhart 1898-1989
Dahl Jensen figurer
Dahl Jensen porcelænsfigur Klodshans 
Dahl Jensen porcelænsfigur Kejserens nye klæder 
The Litte Mermaid by Jerry Elliott
H.C. Andersen og broderiet
H.C. Andersen krammefigurer udført af strikdesigneren Birgit Kjærulff
Fyrtøjet m.m. Udført af strikdesigneren Birgit Kjærulff
Udstillingen på Holstebro Museum i 2005 Udført af strikdesigneren Birgit Kjærulff
Gnomer og H.C.Andersen Udført af strikdesigneren Birgit Kjærulff
Birgit Kjærulff, H.C. Andersen og Astrid Stampe

H.C. Andersen halskæde med eventyrfigurer   Udført af strikdesigneren Birgit Kjærulff

Fra H.C.Andersen eventyret "Den lykkelige familie".De to gamle snegle udført i strik       

Strikkede hjemmesko med eventyrmotiver fra Fyrtøjet og Svinedrengen 
Allan Bo Jensen og H.C. Andersen
H.C. Andersen papirklip, træskulptur i Hjermind !
"Eventyrenes vej" af Inger Binger Hansen        Studie Binger Odense
H.C.Andersen og Anne Mette Fage - Pedersen
Billedkunstner Hardy Ernst Odense
Hardy Ernst: Nattergalen
Hardy Ernst: Tommelise
Hardy Ernst : Det er ganske vist
Hardy Ernst: Den grimme ælling
Hardy Ernst: De vilde svaner
H.C.Andersen papirklip:  udført af Karen Skovhoi Bagger i Odense
Eventyrpapirklip 2004
H.C.Andersen papirklip 2005
Udsnit at stort papirklip HCA 2005
Papircollage: " Hyrdinden og skorstensfejeren"
Papirklip: H.C.Andersen og "Den lille Havfrue"
Papirklip: H.C.Andersen og Sct. Knuds Kirke i Odense
Papirklip: H.C.Andersens Hus
Collage: " Ole Lukøje"
H.C. Andersen fortæller eventyr for et barn. Bing & Grøndahl Porcelæn.
H.C.Andersen schools
H.C.Andersen schools - Hans Christian Andersen schools
Escola Andersen Terrassa Spain
H.C. Andersen skolen i Odense
H.C. Andersen Skolen i Odense. Fra ide' til virkelighed i 1998
Andersenschool Woerden Holland
H.C. Andersen Events
H.C. Andersen Events oversigt
Mødet om "H.C. Andersen og det moderne Odense"
Strategi for brug af HCA i nye og gamle byområder?
Odenses vision - at lege er at leve
Visionen og H.C. Andersen
"At rejse er at leve" og "At lege er at leve"
H.C. Andersens Hus, Fyrtøjet, Landsbyen set i forhold til interaktivt Eventyrhus
TBT området - det nye Musik og Teaterhus og H.C. Andersen
Nyt OUH, Forsker- og Videnspark, SDU og HCA
Bydannelse i det gamle OUH hospitalsområde og HCA
Odense Letbane og HCA
H.C. Andersen og infrastrukturanlæg

HCA og nye mulige udtryksmidler i Odense

H.C. Andersen på vej i havnen ”Venter på bedre tider”

Læs det lille eventyr skrevet af Helle Wachs i 2011: Der var engang en lille bitte by som hed Odense
Odense Havn og Flakhaven inden starten af begravelseshappeningen. Starten af happeningen til H.C.A er placeret på hestevognen.
Hans Christian Andersen placeres på hestevognen og der gøres klar til turen fra Flakhaven via Thomas B. Thriges Gade og Havnegade til Odense Havn.
Begravelses-happeningen i Odense Havn på Havnepladsen  og i vandet ud for den gamle toldbod.
"H.C.Andersen fanget af havnepolitiet i Odense!"
 
"Den lille havfrue - og havet" 2011 i Børnekulturhuset Fyrtøjet i Odense
Hans Christian Andersen Museum Solvang - Santa Ynez Valley Californien - U.S.A.
The Rope

The princess and the pea - "The Little Mermaid"

Model af H.C. Andersens barndomshjemmet set på The Book Loft i H.C. Andersens Museum Solvang i U.S. A.
Oversigt over aktiviteter i anledning af H.C. Andersens fødselsdag 2.4.2011
Kransenedlæggelse ved H.C. Andersen-statuen i Eventyrhaven 2. april 2011
Afsløring af Fyrtøjets skulptur skabt af Jac Hansen 2. april 2011
Isam B synger ”I Danmark er jeg født” akkompagnement af guitarist 2. april 2011
Legatuddeling og fødselsdagsunderholdning i H.C. Andersens Hus 2. april 2011
Uddeling H.C. Andersen Prisen 2011 i Odense Teater 2. april 2011
"H.C. Andersen og de kongelige "
Munkemøllestræde i Odense med H.C. Andersens Barndomshjem ca. 1910
Munkemøllestræde i Odense. Ukendt kunstner
Constantinopel - Konstantinopel
Det er ganske vist ! Tinfigur fra Kongslev
H.C. Andersens Æventyr - Forside Vignet efter original af forfatteren selv
Hans Christian Andersens fairy-tales
Hans Christian Andersens fairy-tales vægudsmykning
Et vægstykke om H.C. Andersen
Kagedåse med eventyrmotiver
Lysedug med H.C. Andersen motiver
H. C. Andersen "læser eventyr" for de fire danske konger
Serviet eller lysedug "H.C. Andersen Danmark"
"Den flyvende kuffert" julen 1979
"Svinedrengen" julen 1981
"Den lille Havfrue" julen 1982
Opstilling "Fyrtøjet" med heks og soldat
Platte med motiv fra eventyret "Fyrtøjet"
Papirklip af "Den lille Havfrue" og "Tommelise"
"Den lille Havfrue" som souvenir askebæger
"Den lille Havfrue" i blå - grøn keramik
"Den lille havfrue" i kobber uden sten
Oplukker med motiv af "Den lille Havfrue"
"Den lille Havfrue" på sin sten ved Langelinie
Vase med "Den lille Havfrue", som illustration
Jenny Lind - Best wishes Joan Sutherland
Havfruen, som souvenir for København!!
En havfrue!
Desiree Juleplatte 1972: Den lille Havfrue.
"Den lille Havfrue" Royal Copenhagen
Den lille Havfrue - The Little Mermaid
Knud Edsberg 1954: "H. C. Andersen fortæller"
H.C. Andersen motiver på glas
H.C. Andersens Hus i porcelæn
Modeller af H.C. Andersens Hus
Ølglas med motiver af H.C. Andersens Hus
H. C. Andersens Hus juleaften 1954
Stor vase med motiv H. C. Andersens Hus
Titta Diemer lertøjsfigur "Hyrdinden og skorstensfejeren"
Figur "Kejserens nye klæder" i Kongslev Tin
Titta Diemer lertøjsfigur "Kejserens nye Klæder"
Stoftryk "Hyrdinden og skorstensfejeren"
Opstilling "Kejserens nye Klæder"
Stoftryk "Klods Hans og prinsessen"
Stoftryk "Tommelise" på sit åkandeblad og med sin sommerfugl
Opstilling "Prinsessen på ærten"
Titta Diemer lertøjsfigur "Store Claus og Lille Claus"
Figur i Kongslev tin "Nattergalen"
Opstilling " Skorstensfejeren og hyrdinden" !
Platte med silhuetklip af H.C. Andersen
Silhuetter til 17 eventyr af H.C. Andersen
Silhuetklip med Ole Lukøje
Platte i porcelæn med Klods Hans motiv 1978
Radering og maleri af H.C. Andersens Hus i Odense
H. C Andersen ser på Eventyrland!
Kakkel med motiv "Klods Hans", der rider på sin gedebuk
Kobberudsmykning "Den lille pige med svovlstikkerne"
H.C. Andersens Hus porcelænsplatte på stativ
Globen med Klods Hans foran Humlemagasinet
Radering af kronprins Frederik den 8. af Danmark 1843 -1912
H.C. Andersen 22. juni 1867
Esrum sø med bådehus og Fredensborg Slot
Tegning af H.C. Andersen 13. november 1845
Radering af Frederiksborg Slot (Axel Holm)
Fotografi af Frederiksborg Slot i Hillerød
Vesterports Nedrivning (1857)
Holmens Kirke i København
Danmarks Slotte 1972. Frederiksborg Slot
Kong Christian den 8. af Danmark
Frederiksberg Slot. Slotsgården
Fotografi af Augustenborg Slot på Als i Sønderjylland
Kong Frederik den 6. og Dronning Caroline m.fl. sejler på kanalen
A view of the City of Copenhagen, Denmark
Spillekort H.C. Andersen, dansk eventyrdigter (1805-75)
København og dens bygninger
Originalt foto af H.C. Andersen i en flot træramme
Dryaden. Et eventyr fra Udstillingstiden i Paris 1867
Prospekt af det ældste Amalienborg Slot
Odense 30 tegninger af J.L. Ridter
Salvingen af Kong Christian den 8. og Dronning Caroline Amalie 1840
Roeskildes
Farveradering af Odense Slot, hvor Kronprins Christian var guvernør
Farvelagt kobberstik af Kgs. Nytorv
Tryk af Det gule Palæ
Radering af Regensen med Rundetårn
Statuen af Goethe og Schiller
Schloss Ettersburg i Tyskland
Storhertug Carl August af Sachsen - Weimar - Eisenach 1757 - 1828
Weimar: Goethehaus, Schillerhaus, Gothes Gartenhaus, Liszthaus
Slottet Wartburg i Tyskland
Jagd Schloss zu Ettersburg
Arvestorhertuginde Sophie af Sachsen - Weimar - Eisenach
Arvestorhertug Carl Alexander af Sachsen - Weimar - Eisenach
Fotografi af Jenny Lind. "Den svenske Nattergal"
Jenny Lind
Kronprinsessan Joséphine
Prins Gustav 1852
Kronprins Oscar
Ulriksholm Slot i Sverige

Italien 1860, Fr. Rohde - Colosseum i Rom. Ældre fotografi

Albert Küchler
Avanzi d' un Tempio d'Antonino Pio che ferve oggi di Dogana Pontiricia. Roma
Napoléon Bonaparte 1769 - 1821
Perspective de Notre-Dame, et quai de la Tournelle Après Silvestre 1650
Klokketårnet Fåborg
Parti af Odense, set fra Allerup Maskinværksted
Valloe - Vallø på Sjælland
Johanne Luise Heiberg
Ingeborg og Adolph Drewsen
Jonas Collin
Kolding Slotsruin
Victoria. Dronning af Storbritannien og Irland.

Schloss Oldenburger - Hertugdømmet Oldenburg

The bridges of London and Greenwich Hospital 1835
William Shakespeare 1564 - 1616
Roskilde Domkirke og omegn 1886
Robert og Clara Schumann  *

Der ventes på, at Den lille Havfrue vender tilbage til sine sten på Langelinie i København!

Velkomst-ceremoni for Den Lille Havfrue lørdag den 20. november 2010 på Langelinie i København

Den lille Havfrue sættes på plads på sine sten af kranen "Effer" den 20. november 2010

Den lille Havfrue er igen i vandet ved Langelinie efter turen til EXPO 2010 i Shanghai i Kina

"Den lille Havfrue" er igen i vandet ved Langelinie i København og ser lidt på sine omgivelser!

"Den lille Havfrue" på verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai Kina
Denmark - Odense på verdensudstillingen EXPO 2010 Shanghai Kina   Oversigt over indhold
Fakta om den danske deltagelse i EXPO 2010 Shanghai

Odense

Odense Expo 2010 i Shanghai Kina
På sporet af Hans Christian Andersen i Odense Pavillon på EXPO 2010

Odense cykelstien på EXPO 2010 i Shanghai.

Hans Christian Andersen pins

Kinesisk drejetallerken udført at danske kunstnere

Sleipner eller Slejpner på besøg i Odense Pavillon på EXPO 2010 i Shanghai i Kina
Organic Products from Funen Denmark

Danmark

Welcome to Denmark
H.C. Andersen på Danmarks stand på EXPO 2010
Mermaid Exchange Ai Weiwei
Danmarks nationalklenodie "Den lille Havfrue"
Den danske pavillon på EXPO 2010 i Shanghai
Cykelliv og gåliv i den danske pavillon på EXPO
Spise og drikke a la Danmark på Danmarks udstilling på EXPO 2010 i Shanghai Kina
Dansk souvenir og design på EXPO 2010
Greetings from the Danes

China

Cykler, scootere, knallerter m.m. set i Beijing, Shanghai og omegn september 2010

 
Odenses EXPO 2010 Pavillon. Udstilling på Odense Rådhus juni 2010
"At rejse er, at leve og at cykle i Odense" EXPO 2010
Shanghai, Odense og H.C. Andersen Expo 2010
Udstilling i Odense i 2009. De vilde svaner - The Wild Swans. H.M. Dronningens decoupager & dragter. Hm. The Queen's decoupages & costumes
Folkeeventyret "De elleve Svaner" og Eventyret "De vilde Svaner"
Illustrationer til eventyret "De vilde Svaner"
Verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai Kina og "Den lille Havfrue"
"Andersen's Fairy Park" Shanghai China   Shanghai Anderson Children's Cultural Park

Anderson Castle i Shanghai China, Andersen Dreamworld

Andersen Children Cultural Park playground, legeplads Shanghai

Anderson Cultural Park Shanghai indgang, diverse temaer m.m
Dukketeatret Svanen  “Hvad Fatter gør det er altid det rigtige”
Hesbjerg Dukketeater  "De vilde Svaner"
H.C. Andersen graffiti på Odense Havn
H.C. Andersen og hans eventyrfigurer på Rosenfestival 2008 i Bogense
Rosenfestival 2009 i Bogense på Nordfyn
Dronning Margrethe, H.C.Andersen og "Kærlighed i Skarnkassen" 2008
Odense Blomsterfestival 2007 Lotzes Have
Stine Ring Hansens udstillede skulpturer i forbindelse med kunstudstillingen "Den Grimme Ælling" i Festsalen på Odense Rådhus 2006
Lyset og H.C. Andersen skulpturen på Banegårdspladsen i Odense 6. december 2006
Lysets Aften i Eventyrhaven 6. december 2006
H.C.Andersen eventyrbamser fra Skagens Bamsemuseum
Med H.C. Andersen i Brasilien... i Odense 2006
Alt om H.C.Andersen i Odense 6. december 2005
H.C. Andersen på Flakhaven i Odense 6. dec. 2005
Før afsløringen af H.C.Andersen skulpturen af Bjørn Nørgaard
HCA-skulpturen umiddelbart før afsløringen 6 dec. 2005
Afsløringen af "Skyggen, rejsekammeraten og improvisatoren - et treenigt portræt af H.C. Andersen".

HCA-skulpturen tages i øjesyn !

Illuminationen af Odense 6. dec. 2005 til ære for H.C.Andersen

H.C.Andersen bannere 2005  - på 18 sprog præger gadebilledet i Odense
H.C.Andersen: Det frosne fakkeltog i Odense december 2005
H.C. Andersen graffiti København 2005
H.C. Andersen Streetparade 22. maj 2005 i Odense

H.C. Andersens 200 års fødselsdag den 2. april 2005 i  Odense

Om udsmykning på Hotel H.C.Andersen i Odense
Opsætning af eventyrlig udsmykning på SAS H.C. Andersen Hotel i Odense
Afsløringen af H.C. Andersen udsmykningen på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel i Odense
Eventyrlig udsmykning på hotel H.C.Andersen
H.C. Andersen 200 års fødselsdagsfest for børn i Odense Koncerthus
Odense pynter sig til HCA 200 år
Kransenedlæggelse 2.april 2005  H.C.Andersen statuen i Eventyrhaven
Morgenstemning i Odense Centrum 2. april 2005
Odense Banegård før særtogets ankomst kl. 10.00 den 2. april 2005
Gæsternes ankomst til Odense med IC-3 tog
Odense Bibliotek og H.C.Andersen 2. april 2005
HCA-gæster går fra Rådhuset til H.C.Andersens Hus
Udsmykning med eventyrfigurer på Rådhuset ved HCA- receptionen
Blomster på Odense Rådhus i anledning af H.C. Andersens fødselsdag
Fødselsdagsstemning på Flakhaven, Vestergade m.m.
Et eventyrligt Tivoli København 2005 "Et Tivoli Eventyr 2005"
Dronning Margrethe indvier H.C.Andersens Hus
Indvielse af H.C. Andersens Hus 4. juni 2004
Et eventyrligt Tivoli København 2005   "Et Tivoli Eventyr"
H.C. Andersen blomsterfestival 2005 i Odense    Indledning
Odense Blomsterfestival 2006.
Forberedelserne til Odense Blomsterfestival 2005
H. C. Andersen blomsterfestival 2005 på Flakhaven i Odense
H. C. Andersen blomsterfestival 2005 på Klingenberg
HCA blomsterfestival 2005 i Lotze's Have Odense
HCA blomsterfestival 2005 på Fisketorvet Odense
H.C.Andersen blomsterfestival 2005 i Odense City
H.C.Andersen blomsterfestival 2005 i Odense C
H.C. Andersen sandskulpturer - Sandskulpturfestival 2005: Et eventyr af sand
H.C.Andersen: Et eventyr af sand i Søndervig 2005
Sandskulpturer: H.C.Andersen Søndervig 2005 Nr.1.
Sandskulpturer: H.C.Andersen Søndervig 2005 Nr.2.
Sandskulpturer: H.C.Andersen Søndervig 2005 Nr.3
SandArt Festival Copenhagen 2005  "Et sand eventyr !"
H.C.Andersen SandArt Festival 2005 København 1.
H.C.Andersen SandArt Festival 2005 København 2.
H.C.Andersen SandArt Festival 2005 København 3.
H.C. Andersen dage 2004 i Odense samt HCA's 199 års fødselsdag
"Plant et træ" i H.C.Andersen-skoven 2004
H.C.Andersen priskomiteens statuette "Mit Livs Eventyr" til Dronning Margrethe den 2.
Kransenedlæggelse ved H.C.Andersen stauen af Hasselriis' i Eventyrhaven
H.C.Andersens Fødselsdagsfest 2004 i Odense Koncerthus
Rundt i Odense på HCA's fødselsdag 2. april 2004 
Teatret Katakomben og H.C. Andersen i Odense
Det splintrede Troldspejl frit efter Snedronningen
Teatret Katakomben og H.C. Andersen Teaterstykket :"Suppe på en Pølsepind"
Skuespillet "Et ægte liv" om H. C. Andersens mor
Hans Christian Andersens Magiske By 2004
H.C. Andersen Blomsterpark i Odense
Forudsætninger for en kommende H.C. Andersen blomsterpark.
Hvorledes kan så H.C. Andersen blomsterpark organiseres ?
Visualisering af H.C. Andersens eventyr "Gartneren og Herskabet"
Visualisering af H.C. Andersens eventyr "Nattergalen"
Visualisering af H.C. Andersens eventyr "Klokken" 
Visualisering af H.C. Andersens eventyr "Tommelise"
Visualisering af H.C. Andersens eventyr "Fyrtøjet"
Visualisering af H.C. Andersens eventyr "Den liile Havfrue"
Visualisering af H.C. Andersens eventyr "Svinedrengen"
Visualisering af H.C. Andersens eventyr "Den liile Ida's blomster" 
Andre aktiviteter i Hans Christian  Andersen blomsterpark
H.C.Andersen Julemarked i Odense
H.C.Andersen Julemarkedet 2004 i Odense - velkommen til jul, som i gamle dage
H.C.Andersen Julemarkedet 2005 - julestemning, som på H.C. Andersens tid
H.C.Andersen Julemarkedet 2006 - en oplevelse værd
H.C. Andersen Julemarkedet 2007 i Odense
H.C. Andersen Julemarked 2008
H.C.Andersen Julemarkedet 2009
H.C. Andersen julemarked 2010 i Odense med sne og frost
H.C. Andersen julemarked 2011 i Odense
H.C. Andersen julemarked 2012 i Odense
 
Papirklipper Lue Xue fra Kina i Odense -  Andersen inspired papercuts
H.C. Andersen Dage i Odense  2003 
Kransenedlæggelse ved H.C.Andersen Statuen
H.C.Andersen fødselsdagsfest 2.april 2003 
H.C.Andersens fødselsdag år 2003 i Odense
Eventyrbænkene på Klingenberg i Odense 2003
 H.C. Andersen Paraden 2002   photos !
H.C. Andersen Paraden 2002  Nr.1 
 H.C. Andersen Paraden 2002 Nr.2
H.C. Andersen Paraden 2002  Nr.3
H.C. Andersen Paraden 2002 Nr.4
H.C. Andersen Festspil 
H.C. Andersen Festspil 2001 
H.C. Andersen Festspil i Odense 2002 
H.C. Andersen Festspil 2002  Nr.1 • 
H.C. Andersen Festspil 2002. 2
H.C. Andersen Festspil 2002. Nr.3
H.C. Andersen Festspil 2002 Nr.4 
H.C. Andersen Festspillene 2003 i Odense

H.C. Andersen Festspil 2004  

H.C. Andersen Festspil 2005
H.C. Andersen Festspil 2006
H.C. Andersen Festspil 2007   
Fotogalleri: HCA-spil "Lille Claus og store Claus" 2007
H.C. Andersen Festspil "Fyrtøjet"  2008   
H.C. Andersen Festspil 2008 Fotogalleri
H.C. Andersen Festspillene i Odense  2009   "Klods Hans"
H.C. Andersen Festspil 2009 "Klods Hans" Fotogalleri
H.C. Andersen Festspil Odense  2010  "Nattergalen"
H.C. Andersen Festspil 2010 musical "Nattergalen" fotogalleri
H.C. Andersen Festspillene i Odense 2011 "Tommelise".
 
H.C. Andersen 2005 
H.C. Andersen  og Å-regattaen 2002 i Odense 
Fyrtøjet Odense: "I hjertet af Andersen" 2005
Fyrtøjet Odense: " H.C.Andersens hjerte" 2005   Atelieret og stemningsbilleder
Fyrtøjet Odense: "Snedronningen" 2005
" Tommelises fortryllede verden "  i børnekulturhuset Fyrtøjet i Odense
Eventyrhaven i Jesperhus Blomsterpark ved Nykøbing Mors
Fyrtøjet    Eventyrhaven i Jesperhus illustrerer flere af H.C. Andersens kendte eventyr
Svinedrengen 
Prinsessen på ærten
Den lille havfrue
Tommelise
Den standhaftige tinsoldat
H.C. Andersens Hus
H.C. Andersen og eftertiden
H.C. Andersen og eftertiden oversigt
Kulturformidling af H.C. Andersens digte ved Jeannet og Valdemar Ulrikkeholm
H.C. Andersens digt: "Studenten" fremført af Jeannet og Valdemar Ulrikkeholm
"Agnetes vuggevise" i havmandens slot. Fremført af Jeannet og Valdemar Ulrikkeholm
Hans Christian Andersen Museum Solvang Bogloftet - The Book Loft - Solvang, California U.S.A
H.C. Andersen Skolen - et moderne eventyr i New York i 1959  Side 1
H.C. Andersen Skolen - et moderne eventyr i 1959  Side 2
Hvad skylder et europæisk Barn H.C. Andersen?
H.C. Andersen på besøg i Odense 2007, som LEGO- figur

Billedbog med Billeder. Udgivet af Familien Melchior 1905

"Personlige Erindringer om H.C. Andersen" af Edgard Collin 1905
H.C. Andersen, som børneven
Hans Christian Andersen i det daglige liv

Fantasien og H.C. Andersen

Livets herlige blomst "Fantasien"
Mavefantasi
Fantasilidelserne
Fantasidrømmene

Lydene og Andersen

Historien om, at Andersen skulle myrdes ved Den spanske Trappe i Rom

H.C. Andersens dagligdag

Dagligdagens småbeskæftigelser

Gæstfriheden
Lysten til store selskaber

H.C.Andersens dagligstue i Nyhavn

Dagligstuen i Nyhavn
Udsigten fra lejligheden i Nyhavn
Fantasien præger udsmykningen
Stuerne er som en del af Andersen
Andersens middagsindbydelser
Links:
H.C.Andersens selvstændighed og manglende mening
Andersens manglende selvstændighed
Andersen har svært ved at sige sin mening
H.C. Andersen som selskabstaler
H.C.Andersens tanker om døden, kisten og spøgelser
Tankerne om døden og hans kiste
H.C. Andersen, som spøgelse og selskabstaler
Andersens skål for de nye unge skud og det gamle løv

H.C.Andersens improviserede vers

En skål for Rosenvænget og roserne deri
Lovprisning af fruen i huset
H.C. Andersens improvisationer på Corselitze
H.C.Andersens improvisationer
Improvisationer til Caroline Amalie på Føhr i 1844
Vers til Hertuginden af Augustenborg
Til en elskværdig Dame improviserede han
Foran i sine Eventyr skrev han til Baron Kræmer i Sverige
Foran i Christian Winthers Digte, som han forærede til Ragnhild Goldschmidt, skrev han.

HC.Andersen: Historien om kufferterne og sjælen

H.C. Andersens filurligheder på Rolighed og Elvedgaard
H.C.Andersen: At klippe er første begyndelse på digteriet
At klippe er første begyndelse på digteriet
Kunstekstase i Dalarne over Andersens papirklip
H.C.Andersen: Oplæsningen af de poetiske produktioner
Andersens oplæsning bedst , når der var uvildige tilhørere til stede
Kritik af Andersens eventyr "Søslangen"
"Gartneren og Herskabet" skrevet om mindst 5 gange
Kritik af oplæsningen af digtet " A.B.C. Bogen" fra Hoedt
Andersen var angst før oplæsning
H.C.Andersen og tilhørerne til oplæsningen m.m.
H.C. Andersens evaluering
Tilhørerne til oplæsningerne var prøveklude
Gentagelsen fremmer forståelsen !
Oplæsningen, der medfører flugt gennem skorstenen
Atmosfæren ved Andersens oplæsning
Anerkendelse var drivkraften til produktion
H.C.Andersen til eksamen !

H.C.Andersen brød sig ikke om børn på skødet

H.C.Andersen røg ikke tobak og spillede kort
H.C.Andersen: Skæg og barbering i Helsingør
Skæg og barbering i Helsingør
Andersen laver skæg med skæg
H.C. Andersens fortælling om oplevelser i Det Kongelige Teater
H.C. Andersen og sangerinderne i Tivoli i København
Modtagelsen af Thorvaldsen på Rheden 17. sept. 1838
Fredrika Bremers afskedsfest for H.C. Andersen
Fredrika Bremers afskedsfest for H.C. Andersen
Festen til ære for H.C. Ørsted blev ikke til noget !
H.C. Andersen på pigeskolen i Helsingør
H.C.Andersen og omnibussen
Mødet i omnibussen med madammen på vej til Assistents Kirkegård
Snakken i omnibussen om H.C.Andersen
H.C. Andersens kysseri
Der bliver lavet gæk med H.C. Andersen på herregården
H.C.Andersen og damen i Hellebæk
H.C.Andersen: Goethe (Göthe) var aldeles ikke digter.
H.C.Andersen: Til fest og dans hos arvestorhertugen i Weimar
H.C.Andersen: Til fest og dans hos arvestorhertugen i Weimar
Kan hertugen af Weimar og en digter fra Odense være venner?
H.C.Andersens ophold hos Dickens, hvor børnene var uopdragne
HC.Andersen og Hartmann i teatret
H.C. Andersens produktion af eventyr

H.C.Andersens ideer til eventyr og læsning af bøger

H.C. Andersens læsning af af bøger
Ideen til eventyret "Kærestefolkene"
Ideen til eventyret "Springfyrene"

"At rejse er at være på eventyr"

Eventyrdigtningen er poesiens mest vidt udstrakte rige
I København skyder "sprogblomsterne" frem
"Nordens mørke" og "Sydens lys"
Andersens ilen er en del af hans grundkarakter
"Nordens mørke" og "Sydens lys"
Andersen kendte ikke til hjemve !
Den nye tids opfindelser.

H.C. Andersen og de fremmede sprog

H.C. Andersen blev modtaget med fest og glæde i udlandet
H.C.Andersen og forfængeligheden
Forfængeligheden
Andersens frakke og forfængeligheden
Andersens stramme bukser
Forfængeligheden stammer fra Andersens farmor
Forfængeligheden i forhold til Andersens indre og ord !
Beskyldningerne om Andersens forfængelighed
Man skal ikke se at jeg græder!
H.C.Andersen laver nar med folk i sine tekster
Religionen og H.C.Andersen
Religionen og H.C.Andersen
"Gud, min Gud, giv mig Tro!"
Troen på det naturlige og på den åbenbarede religion
Andersens barnetro

Nicolaj Seidelin Bøgh og H.C.Andersen

Nicolai Seidelin Bøgh.
Nicolaj Seidelin Bøgh fortæller om møderne med H.C. Andersen.

Teksten i artiklen kan ses i sin helhed her!

 
Kunstskolen "Kuvataidekoulu" i Lappenranta i Finland og H.C. Andersen
H.C. Andersen Tapetet eller frisen: "HCA's barndom"
H.C. Andersen Tapetet eller frisen:"HCA og teatret"
H.C. Andersen Tapetet eller frisen:"HCA's skoletid"
H.C. Andersen Tapetet eller frisen:"HCA og kærligheden"
H.C. Andersen Tapetet eller frisen:"HCA's dannelsesrejse"
H.C. Andersen Tapetet eller frisen:"HCA som person"
H.C. Andersen Tapetet eller frisen:"HCA's rejse til Orienten"
H.C. Andersen Tapetet eller frisen:"Livet på de fynske herregårde"
H.C. Andersen Tapetet eller frisen:"Æresborger i Odense"
H.C. Andersen Tapetet eller frisen:"HCA som livsnyder"
H.C. Andersen Tapetet eller frisen:"HCA fejring 2005"
Hverdagens H.C.Andersen: Hans Christian Nr. 1
Hverdagens Hans Christian Andersen Nr. 2
Tidens Samling: Hverdagens H.C.Andersen
Hverdagens H.C.Andersen: Ole Lukøje
Hverdagens H.C.Andersen: Den lille Havfrue
H.C.Andersens fødselsdagsbord 2005
Hverdagens H.C.Andersen: "De røde sko"
Hverdagens H.C.Andersen: Håndarbejde m.m  ca.1940-1940.   A
Hverdagens H.C.Andersen: Håndarbejde m.m. ca. 1940 - 2005  B
Hverdagens H.C.Andersen: Tommelise
Hverdagens H.C.Andersen: Hyrdinden og skorstensfejeren
Hverdagens H.C.Andersen: Eventyrmotiver fra forskellige eventyr
Hverdagens H.C.Andersen: Svinedrengen
Hverdagens H.C.Andersen: H. C. Andersens Hus
Hverdagens H.C.Andersen: Klods Hans
Hverdagens H.C.Andersen: Konen med æggene
Hverdagens H.C.Andersen: Fyrtøjet
Hverdagens H.C.Andersen: Den flydende kuffert
H.C. Andersen i børnehaven Børnegården i Tinglev
H.C. Andersen æresprisen "Mit Livs Eventyr"
Hans Christian Andersen - Danish Journal 1976    Only on english Contents 
He struck chords that reverberated in  every human breast By Bo Grønbech
Last entries in the diary 1875 
Andersen: what was he like ?  By Elias Bredsdorff 
Having read some of Andersen's posthumously published letters Georg Brandes 
 A social outsider 
 Nothing but the show-dish -entirely insipid 
Lack of a woman's love 
Behaving like a good boy
His appearance against him 
Primitive and undogmatic religion 
Trust and doubt 
Sense of humour and fun 

Bachelor goes a-wooing . By Lise Sørensen 

Hans Christian Andersen was a grown man 
How it all began 
Hopelessly over- and under-mature for the job 
Many friends, male and female 
The emperor's different clothes   By Erik Dal 
What a pity that Arnerica lies so far away from here  By Erik Haugaard 
A great journalist who never wanted to be a journalist  By Jens Kruuse 
Travelling by train  By Hans Christian Andersen 
Godfather could tell stories, cut out pictures and draw  By Jan Zibrandtsen 
H. C. Andersen's House  By Niels Oxenvad  

Dates in the life of Hans Christian Andersen.

H.C. Andersen: erhverv - handel

Hans Christian Andersen og is - Andersen's of Danmark Ice Cream

Se om: H.C. Andersen IS fra Is-mejeriet her!

Hans Christian Andersen Odense og Albani øl 1955
H.C. Andersen og Danfoss Universe
H.C. Andersen receptkuverter 2005
Chokolade og eventyr  i H.C. Andersens ånd
H.C. Andersen 200 års chokolade
H.C. Andersen receptkuvert år 2000
H.C. Andersen og småkagerne
H.C. Andersen og hotellet
H.C. Andersen Conditori og Cafe 
H.C. Andersen og tændstikkerne 
H.C. Andersen og kulturen 
H.C.Andersen på gaden " Den grimme ælling" 
H.C. Andersen Youth Symphony Orchestra
H.C. Andersen: transport og kommunikation
Jernbanen: H.C.Andersen, som MY-lokomotiv 2005
H.C. Andersen mærke 1805-1930
H.C. Andersen på frimærker
Oversigt over udgivelse af fire særfrimærker for H.C. Andersen 2005
Særfrimærke H.C. Andersen 200 år 4,50 kr. " H.C. Andersen og fotografiet"
Særfrimærker H.C.Andersen 200 år 5,50 kr. "Den kunstneriske H.C. Andersen"
Særfrimærker H.C. Andersen 200 år 6,50 kr "Den skrivende H.C. Andersen"
Særfrimærker H.C. Andersen 200 år 7,50 kr. "Den rejsende H.C.Andersen"
H.C. Andersen særfrimærker 2005 fireblokke
H.C. Andersen julemærker fra Danmark 1975
H.C.Andersen Nisser 1979
H. C. Andersen på danske frimærker Mindeudgave 1. oktober 1935
H.C. Andersen førstedagskuvert 2. april 1955
H.C. Andersen 1875-1975.Førstedagskuvert fra Danmark.Stemplet 1975 på H.C.A. museum
 H.C.Andersen aerogram "Den flyvende kuffert" 90 øre Kgl. Post.
Særstempel fremstillet i anledning af H.C. Andersens fødselsdag i 1984.
H.C.Andersen særstempler 1973-1984
Særstempel og kuvert H.C.Andersen 2. april 1955
Odense Aafart og H.C. Andersen 
H.C. Andersen på Odense Å
 Riborg Voigt og Odense Aa
Dampbåden sejler til Fruens Bøge 1908 
H.C. Andersen på frimærkerne
H.C. Andersens 100 års dag 2.april 1905 
H.C. Andersen : Du kære, gamle Fødeby
Sophus Bauditz: Foredrag om H.C. Andersen 
 H.C. Andersen. 1805 - 2 april - 1905 
H.C. Andersen i hjemmet 
H.C. Andersen i hjemmet på Fjerritslev Bryggeri
Andersen på Fasanvej i Odense   HCA
H.C.Andersen på plejehjemmet i Odense  Havebæk
H.C. Andersen og skolen
Løjt Kirkeby Skole ved Aabenraa og H.C. Andersen
Den standhaftige Tinsoldat i Hanstholm
Sanne Dragsbæk, børnehaveklassebørnene og H.C. Andersen
"Fyrtøjet" frit efter H.C. Andersens eventyr klippet og skrevet af elever i 2 a  Spurvelundskolen
HCA tegnet af elever i 2a på Spurvelundskolen
Sangen om "Fyrtøjet"
H.C. Andersen udsmykning på Hunderupskolen i Odense
Børnetegninger fra H.C. Andersens Univers 
H.C. Andersen i skolestuen
H.C. Andersen og Andersenschool i Woerden 
Andersen: "Prinsessen på ærten" 
H.C. Andersen udsmykning på Spurvelundskolen 
Illustration af eventyret "Nattergalen"
Billedkunstner Hardy Ernst Odense
Udsmykningsprojekt på Spurvelundskolen 
Andersen: Eventyret "Nattergalen"
Illustration af eventyret "Tommelise"
H.C. Andersen og Kernehuset 
Andersen: Toppen og bolden 
Andersen H. C.  : Den grimme Ælling 
Den grimme Ælling på Spurvelundskolen
Fyrtøjet 
H.C. Andersen Haven - Eventyrhaven i Odense 
H.C. Andersen i skammekrogen ! 
H.C. Andersen Sport:  HCA - Hans Christian Andersen cup, stævner  m.m.
Odense - City of Hans Christian Andersen  Odense - H.C. Andersens by 

Foto: Lars Bjørnsten Odense

 


Copyright © 2002-2014     www.visithcandersen.dk       
 
      

 

     

Turist - Tourist

Odense - City of Hans Christian Andersen

 

H.C. Andersen:

Levnedsbog

Mit Livs Eventyr